Kommuner och Regioner

Inget nytt villkorsavtal på kommunal sektor

AkademikerAlliansens representantskap beslutade den 18 november att inte anta slutbudet om förändrade allmänna villkor. Beslutet innebär att Akavias medlemmarna även fortsättningsvis omfattas av nuvarande villkorsavtal.

AB 17 gäller tillsvidare

Att AkademikerAlliansen tackat nej till slutbudet från Sveriges kommuner och regioner och Sobona betyder att Akavias medlemmarna även fortsättningsvis omfattas av nuvarande villkorsavtal, Allmänna Bestämmelser 17, då Akavia är en del av AkademikerAlliansen.

Allmänna Bestämmelser 17 är ett villkorsavtal som omfattar det mesta som rör anställningen, det vill säga anställningsformer, lönetillägg, ledigheter med mera.

Motsatte oss ny anställningsform

Det är flera frågor som har varit avgörande för AkademikerAlliansens ställningstagande.

— Vi anser att våra medlemmar får bättre villkor genom att ligga kvar i nuvarande allmänna villkorsavtal, säger Anitha Wijkström, ordförande i AkademikerAlliansens representantskap.

Av central betydelse för beslutet att inte anta SKR:s och Sobonas bud var förslaget om en ny tidsbegränsad anställningsform, projektanställning, som kan användas under en period upp till fyra år. Anställningsformen finns inte i Lagen om anställningsskydd och kan innebära privatekonomiska svårigheter för arbetstagaren vid exempelvis ansökan om banklån eller vid bostadssökande.

— AkademikerAlliansen vill minska användande av visstidsanställningar för akademiker inom den kommunala sektorn och våra medlemsförbund kan inte acceptera den anställningsformen, säger Anitha Wijkström.

Individualiserade villkor önskvärda

AkademikerAlliansen hade också  velat se ökade möjligheter att träffa enskilda överenskommelser mellan medarbetare och chef för mer individualiserade villkor liksom ett ökat fokus på ett hållbart arbetsliv genom rätt till kompensationsledighet efter arbete under jour och beredskap. AkademikerAlliansen vill verka för trygga anställningsformer med attraktiva och konkurrenskraftiga villkor och kommer att arbeta vidare inom ramen för tillsvidareavtalet för öka attraktiviteten för akademiker att verka inom kommuner och regioner.

Till skillnad från AkademikerAlliansen har Sveriges Kommunalarbetarförbund, Akademikerförbundet SSR, Vision samt Sveriges Läkarförbund tecknat ett nytt kollektivavtal avseende allmänna villkor, AB 20.

Akademikeralliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoförbund och förhandlar centrala kollektivavtal inom kommunal sektor.

Läs mer

Mer information hittar du på AkademikerAlliansens hemsida

Nya avtal med Sobona

AkademikerAlliansen har tecknat flera olika avtal med Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalen gäller allmänna villkor och lön för över 700 företag som är medlemmar i Sobona.

Avtal klara med Sobona

Svenska kyrkan

Akavia förhandlar även anställningsvillkor och löneavtal för medlemmar anställda inom Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan