FAQ Student

FAQ Medlemskapet

Vad kostar medlemskapet i Akavia som student?

Medlemskapet för studerande är gratis. 

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande lön, arbetsrätt och avtal?

Kontakta medlemsjouren på E-post: ombudsman@Akavia.se
Telefon: 08-556 912 60, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande medlemskap?

Kontakta medlemsservice@Akavia.se  E-post: medlemsservice@Akavia.se
Telefon:  08-556 912 70, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vem på studentavdelningen kan jag höra av mig till med frågor?

Kontakta våra studentmarknadsansvariga Emma Waldo eller Lind Yu.

 

 

Vilka krav måste man uppfylla för att kunna bli studerandemedlem?

Du som  bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avser ekonomi, juridik, systemvetenskap, kommunikationsve­tenskap, personalvetenskap eller samhällsveten­skap är välkommen som medlem. Du kan också bli medlem om du går en utbildning som inte ger en examen i ovan nämnda ämnen men som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen.

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Jusek vid frågor rörande lön, arbetsrätt och avtal?

Kontakta medlemsjouren på E-post: ombudsman@Akavia.se
Telefon: 08-665 29 00, efter den 13 januari 2020: 010-30 37 500

 

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Jusek vid frågor rörande fakturor och avgifter?

Kontakta medlemsservice@Akavia.se  E-post: medlemsservice@Akavia.se
Telefon:  08-665 29 00, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vad händer ifall jag varit medlem i både Jusek och Civilekonomerna?

Oavsett vilket förbund du varit medlem i så blir du automatiskt medlem i det nya förbundet. Den som är studerandemedlem i båda förbunden kommer bara att ha ett medlemskap i det nya förbundet.

 

FAQ Medlemsförmåner

Vilka förmåner kommer det nya förbundet att erbjuda dig som ny studentmedlem efter den första 1 januari 2020?

Du kommer att få tillgång till ett mycket omfattande paket av förmåner. Läs mer här.

Vilka försäkringar kommer det nya förbundet att erbjuda?

Som studentmedlem kommer du kunna teckna en förmånlig studenthemförsäkring i Folksam. Mer info inom kort.

FAQ Nya förbundet

Vad kommer det nya förbundet att heta och varför har ni valt namnet?

Vi bestämde att namnet skulle bygga på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studenttiden till pensionen. Efter otaliga namnförslag, valde vi namnet Akavia. Kort för den akademiska vägen. Aka för akademi och via för väg. Akavia uttalas a:kavia.

Hur stort blir det nya förbundet?

Akavia samlar 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Vi blir det näst största förbundet i SACO.

Vad innebär samgåendet för mig som medlem?

Vi tror att det framförallt kommer att märkas på två sätt. Att vi blir fler ger oss mer kraft att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Vi vill flytta fram positionerna på de arenor som påverkar våra medlemmars arbetsliv.

Går inte expertkunskapen förlorad i ett förbund med flera medlemskategorier?

Vi tror tvärtom att bildandet av ett nytt förbund kommer skapa möjligheter att stärka expertkunskapen om våra olika utbildningsgrupper. Genom att bilda ett gemensamt förbund frigör vi resurser för att ytterligare specialisera oss. Exempelvis kommer vi att inrätta nya tjänster med uppgift att ta fram kunskap utifrån medlemsgruppernas behov i arbetslivet. 

Vilket inflytande har studentmedlemmarna i det nya förbundet?

Den tionde ledamoten i förbundsstyrelsen är studerandesektionens ordförande eller, när denne har förhinder, vice ord­föranden. Detta innebär att studenterna alltid är representerade med sina perspektiv. Studerandesektionen ska bevaka utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv.

När bildas det nya förbundet?

Det nya förbundet träder i kraft den 1 januari 2020.

Varför går Civilekonomerna och Jusek ihop?

Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Att vi blir fler ger oss bättre möjligheter att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar, men det innebär också att vi frigör resurser för att specialisera oss på våra yrkesgruppers unika behov. Många akademiker får idag inte tillräckligt bra utväxling på sin utbildning.

Vilka frågor kommer det nya förbundet att driva?

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Vi vill att alla våra yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv

Vad vinner jag som student på det nya förbundet?

Det nya större förbundet ger oss en bättre möjligheter att verka för hög att svensk akademisk utbildning håller hög kvalitet. Vi kommer kunna erbjuda ännu vassare förmåner och viktigast en ännu bättre partner under hela din karriär.

Vilka medlemsgrupper kommer det nya förbundet att ha?

Inledningsvis kommer förbundet att organisera omkring 100 000 yrkesverksamma medlemmar varav cirka 45 000 ekonomer, 23 000 jurister, 14 000 sam­hällsvetare, 11 000 akademiker inom IT, 5 000 personalvetare och 1 000 kommunikatörer. Tillkommer omkring 30 000 studerandemedlemmar inom samtliga utbildningsområden.