Sektioner

Akavia har fyra sektioner, tre för yrkesverksamma och en för studerande. Sektionerna är en betydelsefull del av förbundets förtroendemannaorganisation. Vilken sektion du tillhör beror på vilken sektor du arbetar i. Är du till exempel anställd inom staten tillhör du den statliga sektionen.

Vad gör sektionerna?

Övergripande beskrivning av vad sektionerna gör

Akavias sektioner ska medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta. Deras uppgift är att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektor.

Sektionerna ansvarar för att vara en länk till Akavias medlemmar och förtroendevalda. Studerandesektionen ska företräda medlemmarna i arbetet med frågor kopplade till den högre utbildningen och steget från utbildning till arbetsliv. De yrkesverksamma sektionerna ska inom ramen för sitt område företräda medlemmarna i arbetet med arbetsmarknadspolitiska frågor, såsom kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet, samt vara en länk till lokalt förtroendevalda.

Verksamheten i sektionerna regleras av förbundets stadgar. Varje sektion har en styrelse som leder arbetet i sektionen. Styrelsen väljs direkt av medlemmarna inom respektive sektion vid ett sektionsmöte. Mandatperioden är tre år för de yrkesverksamma sektionerna och ett år för studerandesektionen.

De tre sektionerna för yrkesverksamma medlemmar har bland annat till uppgift att: 

  • Bevaka tillämpningen och utvecklingen av avtal utifrån medlemmanas situation inom sektionens område. Styrelserna ska vara en aktiv del av förbundets arbete inom respektive förhandlingsorganisation (Saco-S, Akademikeralliansen och PTK). Inom sina områden och med utgångspunkt i förbundsstyrelsens beslut ska de exempelvis formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet.
  • Medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta och arbete med att vårda och värva medlemmar.
  • Delta i förbundets arbete med opinionsbildning.
  • Öka förbundets kunskap om medlemmarnas villkor inom ramen för sektionens område.
  • Vara en länk till lokalt förtroendevalda.
  • Utse ledamöter till förbundets fullmäktige och förbundsråd.

Studerandesektionen ska bland annat:

  • Inspirera till högre utbildning och bevaka utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv samt utifrån förbundsstyrelsens beslut formulera mål och inriktning för arbetet inom dessa områden.
  • Utse representanter till Saco Studentråds kongress.
  • Bevaka medlemmarnas intresse genom att formulera motioner till Saco Studentråds kongress.
  • Utse ledamöter till förbundets fullmäktige och förbundsråd.