Villkor för medlemskap

Enligt utdrag ur Akavias stadgar - Medlemskap. Ansökan om medlemskap prövas av förbundsstyrelsen.

Rätt att tillhöra förbundet har den som vid universitet eller högskola:

a) har avlagt lägst kandidatexamen inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap

b) har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i nämnda examina eller

c) bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avses i a) eller b).

Förbundsstyrelsen kan besluta att till yrkesverksam medlem anta den som fullgör arbetsuppgifter, som brukar ankomma på dem som avses i första stycket a) eller b).

Förbundsstyrelsen kan besluta att till studerandemedlem anta den som: 

a) har rätt till medlemskap enligt första stycket a) eller b) och som genomgår annan utbildning med syftet att stärka möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden inom sin grundexamen eller

b) går en utbildning som inte ger en examen enligt första stycket a) eller b) men som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen.