Gå till Innehållet

Kan jag ta upp inflationen som argument i mitt lönesamtal?

22/09/15 Just nu får Akavia många medlemsfrågor om inflationens påverkan på lönesamtal och löneökning. Här ger vi svar på två vanliga frågor.

Ska jag ta upp inflationen som argument i mitt lönesamtal?

En återkommande medlemsfråga just nu handlar om huruvida man ska ta upp inflationen som argument i sitt lönesamtal. En annan vanlig fråga handlar om oro för att anställda med "sifferlösa" kollektivavtal, med rådande inflation, riskerar att få en sämre löneutveckling jämfört med de som har "siffror” i avtalet.

För att reda ut begreppen har våra experter sammanställt svar på frågorna ovan:

Ska jag ta upp inflationen som argument i mitt lönesamtal?

Svar: Lönesamtalet handlar främst om att utvärdera din prestation, måluppfyllnad och ditt bidrag till verksamhetens utveckling samt uppfyllande av övriga lönekriterier.

De avtal som Akavia tecknar på offentliga sektorn och i vissa delar i den privata sektorn, innehåller inte några centralt bestämda löneökningsutrymmen. Så oavsett konjunktur-, eller inflationsläget förväntas din arbetsgivare alltid föra en dialog med dig gällande din prestation.

I lönesättningen bör din arbetsgivare även ta hänsyn till hur omvärldens löneläge ser ut. Syftet är att lönesättningen ska resultera i att arbetsgivaren alltid ska kunna attrahera, utveckla och rekrytera akademiker.

Att i lönesamtalet lyfta inflationsläge är inte att rekommendera. En arbetsgivare har inte heller skyldighet att ta hänsyn till sådana omvärldsrelaterade faktorer och det finns inte något stöd för det i våra löneavtal. Väldigt få arbetsgivare har dessutom de ekonomiska möjligheter att höja lönenivåerna på ett sätt som motsvarar den höga inflationen.

Arbetsgivaren kan också komma att påpeka att inflationen inte har något med prestationen att göra eller att en låg inflation i sådana fall ger utrymme för låga löneökningar.

Akavia rekommenderar därför att din argumentation i stället utgår ifrån dina prestationer och bidgrag till verksamheten. Är arbetsgivaren nöjd med din prestation kommer denne också att lönesätta dig på ett sätt som motsvarar omvärldens påverkan på löneläget i syfte att kunna behålla och motivera dig. Det betyder dock inte att löneökningen kan komma att matcha inflationsläget i samhället.

Får vi med "sifferlösa avtal" sämre löneökning än våra kollegor som omfattas av avtal med en bestämd siffra?

Jag omfattas av ett "sifferlöst" kollektivavtal. Finns det en risk att jag får sämre löneökning än mina kollegor som omfattas av avtal med en bestämd siffra?

Svar: Akavias bedömning är att en sådan risk, av flera skäl, inte föreligger. För det första är det höga inflationstrycket en angelägenhet för hela samhället och arbetsmarknaden. Det finns inte något löneavtal på den svenska arbetsmarknaden som innehåller något inflationsskydd eller inflationsindex.

Samtliga parter på arbetsmarknaden förväntas verkar för att fortsätta teckna kollektivavtal som främjar anställningstryggheten och den långsiktiga löneutvecklingen. Det innebär också att återhållsamhet kan krävas av parterna för att inte ytterliga påverka på den rådande inflationen.

Av diskussionerna i samhället att döma står de allra flesta parter både på arbetsgivarsidan och den fackliga sidan också bakom denna grundprincip.

I sin lönebildning och lönesättning behöver en arbetsgivare dessutom ta hänsyn till flera andra viktiga omständigheter. Till exempel får inte en arbetsgivare missgynna arbetstagare bara för att dessa har valt att ansluta sig till ett fackförbund.

Således kan inte en sämre löneutvecklingen gå ut över medarbetare bara för att dessa omfattas av ett visst kollektivavtal. Det vill säga att de medarbetare som har ”siffror” i avtalet skulle få en bättre löneutveckling än de medarbetare som saknar en sådan.

Det ska dock tilläggas att det inte finns något hinder för en arbetsgivare att ge enskilda medarbetare en sämre löneutveckling. Det förväntas dock att det alltid kan motiveras sakligt utifrån bland annat rådande lönekriterier och helt sakna samband med facklig tillhörighet.

Arbetsgivaren har dessutom ett ansvar att verka för en sund lönebildning på arbetsplatsen där varje medarbetare förstår lönesättningen och ser att den utgår ifrån objektiva faktorer där det finns en tydlig koppling mellan det egna uppdraget, ansvaret samt prestationen och den egna löneutvecklingen

Har du fler frågor om lön?

Läs mer om vanliga frågor om lön

Läs mer om Akavias lönepolitiska program