Gå till Innehållet

Panelen: 39 procent av cheferna vill arbeta mest på kontoret

22/04/26 Akavias chefsmedlemmar har varit mer på kontoret än övriga medlemmar under pandemin och ser inte samma skillnad som icke chefer när gäller stress, återhämtning och balans. Det visar resultaten från förbundets senaste medlemsundersökning.

"Ett stort tack till alla medlemmar som svarat på enkäten."

Akavia har flera gånger undersökt hur arbetslivet har förändrats under cirka två år av pandemi då de flesta av medlemmarna har arbetat på distans. I vår senaste enkät bad vi medlemmarna att försöka sammanfatta perioden både vad gäller arbetets förläggning och hur det har påverkat stress, möjlighet till återhämtning och balans mellan arbete och privatliv, samt vad som är optimalt för deras arbetssituation.

– Ett stort tack till alla medlemmar som svarat på enkäten. Resultaten visar att chefsmedlemmarna har haft ett annat mönster än övriga medlemmar under pandemin, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Ur undersökningen framgår bland annat att cheferna inte arbetat lika mycket på distans och ser för egen del inte samma skillnad som icke chefer när gäller stress, återhämtning och balans. Cheferna har också varit mer på kontoret än medarbetarna under pandemin.

För en optimal arbetssituation ser cheferna visserligen viss blandning mellan distansarbetet och arbete från kontoret, men de lutar mer mot arbete från kontoret än medarbetarna.

 

Resultat från undersökningen bland chefsmedlemmarna:

  • 67 procent av medarbetarna vill arbeta mest på distans eller lika mycket på distans som från kontoret, medan 52 procent av cheferna ser detta som det optimala. Endast 25 procent av medarbetarna vill arbeta mest på kontoret. 39 procent av cheferna vill arbeta mest på kontoret. Det finns en skillnad i inställning mellan manliga kvinnliga chefer. Av chefer som är män tycker 42 procent att den optimala balansen är att arbeta mest på kontoret.
  • Chefer avgör mer själva varifrån de arbetar. 57 procent uppger att de själva avgör varifrån de arbetar, att jämföra med 37 procent av medarbetarna. Chefer som är män har i större utsträckning än kvinnor möjlighet att påverka.
  • Cheferna har varit mer på kontoret än medarbetarna under pandemin. 19 procent av cheferna och 10 procent procent av icke chefer uppger att de har arbetat mest från kontoret under pandemin. 65 procent av medarbetarna uppger att de har arbetat 4 - 5 dagar i veckan på distans, siffran för chefer är 44 procent .
  • Cheferna uppger inte i samma utsträckning som medarbetarna att stress, återhämtning och balans har påverkats till det bättre, utan uppger oftare att situationen är som tidigare.

 

Här hittar du hela undersökningen rörande chefsmedlemmar.

 

Så tycker Akavia:

  • Nu finns chansen att bygga det nya och flexibla arbetslivet. Pandemin har lärt oss att distansarbete fungerar och kan ge mindre stress, bättre möjligheter till återhämtning och bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Akavias tidigare undersökningar visar, och viss forskning tyder på, att produktiviteten ökar, eller åtminstone inte minskar vid distansarbete*. Den minskade restiden används också ofta till att arbeta mer.
  • Visa tillit till medarbetarna. Tillsammans kan medarbetare och chefer komma fram till vilken blandning av distansarbete och arbete från kontoret som är lämplig för verksamheter och för enskilda.
  • Arbetsmiljölagstiftning behöver ses över. Med ett mer flexibelt arbetsliv behöver regelverket runt arbetsmiljön ses över. Idag missar lagen väsentliga bitar kring välbefinnandet i arbetslivet. Pandemin har förändrat vårt arbetssätt och ett omtag behöver tas kring de psykosociala aspekterna på arbetsmiljön som tydligt bör ingå i lagen.
  • Ett arbetsmiljölyft behövs på arbetsplatserna. Fler lokala samverkansavtal bör slutas, då dessa ger förutsättningar för ett förstärkt gemensamt ansvarstagande för verksamheten. Det genom att medarbetarna och arbetsgivaren löpande diskuterar verksamhetens innehåll och utvecklingsmöjligheter.
  • Ersättning för hemarbetsplats. Den som arbetar hemifrån måste ha tillgång till en väl utformad arbetsplats i hemmet. Men reglerna är idag otydliga och en ersättning för att köpa in utrustning riskerar att bli en dyr affär för både arbetsgivare och arbetstagare. Det behövs en översyn av reglerna för tjänstebeskattning för att anpassa dem till ett arbetsliv där arbete utförs både på kontor och på distans, ofta hemifrån.

*) 12 punkter om distansarbete efter Covid-19, Ratio, rapport 20, 2021, s 29