Säkerhetspolisens förslag kan ge snäv rekrytering

22/12/14 Säkerhetspolisen vill att regeringen skärper kraven på den säkerhetsprövning som sker vid nyanställningar men också under befintlig anställning. Men Saco-S ser flera risker med förslaget. "Förslaget kan leda till att personer med utländsk anknytning eller dubbelt medborgarskap utestängs från tjänster som kräver att du är säkerhetsprövad", säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Saco-S består av 19 Sacoförbund (däribland Akavia) och tillsammans företräder Saco-S närmare 91 000 akademiker inom staten.

Reglerna för säkerhetsprövning av personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet, och därför behöver säkerhetsbedömas, behöver bli tydligare. Det menar Säkerhetspolisen i en hemställan till regeringen och hänvisar bland annat till rådande omvärldsläget.

Förslaget handlar om att det åläggs arbetssökande eller den anställde att själv tillse att tillförlitliga underlag ges in. Men Saco-S lyfter att det finns otydligheter kring vilket underlag som krävs av den anställde eller arbetssökande. Reglerna är inte tillräckligt tydliga och det kan drabba den som behöver säkerhetsklassas. Saco-S uttrycker i ett remissvar till hemställan förståelse för behovet av att tydliggöra regleringarna men ser också problem med förslaget.

Saco-S ser att fler befattningar blir säkerhetsklassade vilket i sin tur kan leda till att personer med utländsk anknytning eller dubbelt medborgarskap kan utestängas från delar av arbetsmarknaden.

− Rekryteringsbasen riskerar att bli alltför snäv. Varje beslut, om att en anställning ska skyddsklassas, behöver därför föregås av en noggrann bedömning huruvida klassningen är nödvändig, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Saco-S föreslår också införandet av möjlighet för individen att begära överprövning av beslut om säkerhetsbedömning. Möjlighet till överprövning kan förhindra osakliga bedömningar, godtycklighet och felaktigheter och skapa

Läs hela remissvaret från Saco-S här.

Fakta Saco-S: 

Saco-S består av 19 Sacoförbund (däribland Akavia) och tillsammans företräder Saco-S närmare 91 000 akademiker inom staten.

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statliga anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem.