Gå till Innehållet

Vilka regler gäller vid uppsägning? Fyra saker som du behöver känna till

22/06/01 Riskerar du att bli uppsagd eller har du redan blivit uppsagd? Här förklarar vi i fyra punkter vad som gäller vid uppsägning.

1. Det här ska uppsägningsbesked innehålla

Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning vara skriftlig, och uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. I beskedet ska anges vad arbetstagaren ska göra för att ogiltigförklara uppsägningen, yrka skadestånd för felaktig uppsägning eller utnyttja rätten till återanställning.

2. Krav på skriftlighet

Kravet i LAS att en uppsägning måste vara skriftlig är enbart en formföreskrift. En uppsägning är inte ogiltig enbart på grund av att uppsägningen inte överlämnats skriftligen. Om en arbetsgivare inte följer kravet på skriftlighet kan skadeståndsskyldighet följa. Uppsägningen kommer dock fortfarande att vara giltig.

För statligt anställda ska uppsägningen alltid vara skriftlig för att gälla. Detta är reglerat i Lag (1994:260) om offentlig anställning.

3. Uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida

Uppsägningstiden börjar löpa när uppsägningsbeskedet överlämnats eller, om uppsägningsbesked sänts per post, tio dagar efter det att brevet postas. Om arbetstagaren är på semester, anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den dagen då semestern upphörde.

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. För det fall en anställning omfattas av kollektivavtal kan de allmänna villkoren i kollektivavtalet stadga andra uppsägningstider. Finns reglering av uppsägningstider i det enskilda anställningsavtalet gäller dessa generellt sett framför såväl kollektivavtalets regler, som lagens regler. För kvalificerade roller är det inte ovanligt att uppsägningstiden är: ”ömsesidigt tre månader om inte lag/kollektivavtal ger lägre uppsägningstid”. 

Om anställningen inte omfattas av kollektivavtal och ingen särskild reglering återfinns i gällande anställningsavtal följer av LAS:

För anställning efter 1 januari 1997 är uppsägningstid beroende av sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren enligt följande:

Mindre än 2 år: en månad

2-4 år: två månader

4-6 år: tre månader

6-8 år: fyra månader

9-10 år: fem månader

+ 10 år: sex månader

Om anställningen omfattas av kollektivavtal och en arbetstagare blir uppsagd på grund av arbetsbrist, kan uppsägningstiden under vissa förutsättningar förlängas med sex månader. För att kunna åtnjuta en förlängd uppsägningstid gäller generellt att arbetstagaren behöver ha uppnått viss ålder (vanligast 55 år) och arbetat hos aktuell arbetsgivare under en längre period (vanligast mer än 10 år). För att veta vad som gäller dig, måste du se hur regelverket ser ut i det kollektivavtal som är aktuellt för din anställning.

4. Vid provanställning gäller särskilda regler vid uppsägning.

Enligt LAS gäller två veckors underrättelsetid för arbetsgivaren medan den anställde kan lämna omedelbart. Enligt många kollektivavtal gäller dock ofta en månad ömsesidigt.

Kontakta oss!

Riskerar du att bli uppsagd, eller har du blivit uppsagd? För rådgivning och stöd, och för att kontrollera att allt går rätt till, kontakta Akavias medlemsrådgivning.

Läs mer:

Om varsel och uppsägning vid arbetsbrist

Uppsägning av anställning

Hävning av anställning

Avslut av din anställning genom överenskommelse

Avskedande från anställning