Frågor och svar om samgåendet

Här har vi samlat svar på frågor som du kan tänkas ha kring ditt befintliga medlemskap i och med samgåendet av Jusek och Civilekonomerna. Vi har också tagit fram information specifikt för dig som student eller förtroendevald.

FAQ
Medlemskapet

Hur påverkas min inkomstförsäkring av det nya förbundet?

Inkomstförsäkringen fortsätter att fungera precis som tidigare. Det gäller även tilläggsförsäkringar kopplade till inkomstförsäkringen.

Vad händer med gruppförsäkringar som Juseks medlemmar har haft?

Om du har dina gruppförsäkringar via Skandia löper de på som vanligt.

Vad händer med mina medlemsförsäkringar?

Som medlem ingår inkomstförsäkringen även fortsättningsvis i medlemsavgiften, utöver denna har man möjlighet att frivilligt teckna av förbundet upphandlade grupp- och sakförsäkringar.

Vad händer med mina gruppförsäkringar via If?

  • Alla försäkrade medlemmar som har en gruppförsäkring via If har fått ett informationsbrev från Skandia.
  • Har du frågor om de nya försäkringarnas pris och villkor (hos Skandia), eller vad som menas med fullt arbetsför kontaktar du Skandia på 0771-55 55 00 eller grupp@skandia.se.
  • Har du frågor om återbetalning av premie, fortsättningsförsäkring, pågående skador eller din hem-, villa-, eller bilförsäkring kontaktar du If på 0770-77 00 80 eller civilekonomerna@if.se.
  • Har du frågor om bytet av försäkringsgivare eller om inträdeskraven i de nya försäkringarna kontaktar du Akavia på 010-303 75 00 eller info@akavia.se.

Vilka försäkringar har Akavia?

Akavia erbjuder precis som Civilekonomerna och Jusek alla medlemmar en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Utöver det kan man teckna tilläggsförsäkringar kopplade till inkomstförsäkringen. Vi erbjuder även sakförsäkringar via Folksam och gruppförsäkringar via Skandia. Du kan läsa mer om vad medlemskapet innehåller här.

Vilka förmåner kommer det nya förbundet att erbjuda nya medlemmar (efter den 1 januari)?

Läs mer om vad medlemskapet innehåller här

FAQ
Student

Vad händer om jag varit medlem i både Jusek och Civilekonomerna?

Oavsett vilket förbund du varit medlem i så blir du automatiskt medlem i Akavia. Den som är studerandemedlem i båda förbunden kommer bara att ha ett medlemskap. 

Vem på studentavdelningen kan jag höra av mig till med frågor?

Kontakta våra studentmarknadsansvariga Emma Waldo eller Linda Yu.

Vilka krav måste man uppfylla för att kunna bli studerandemedlem?

Du som studerar för att avlägga en examen som avser ekonomi, juridik, systemvetenskap, kommunikationsve­tenskap, personalvetenskap eller samhällsveten­skap är välkommen som medlem. Du kan också bli medlem om du går en utbildning som generellt leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar hamna på dem som har sådan examen.

Vad kostar medlemskapet i Akavia som student?

Medlemskapet för studerande är kostnadsfritt. 

FAQ
Förtroendevald

Hur fungerar fokusgrupper?

En fokusgrupp är en tidsbegränsad arbetsgrupp som består av medlemmar med särskilt hög kompe­tens eller särskilt intresse för viss fråga. Den tillsätts av förbundsstyrelsen för att utveckla förbundets politik och stärka opinionsbildningen. Förslag att inrätta en fokusgrupp kan komma från en medlem, professionsförening, sektion, för­bundskansli eller förbundsstyrelsen.

Hur påverkas jag som förtroendevald i någon av sektionsstyrelserna?

Sektionerna är delar av förbundet som har till uppgift att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektorer. Akavia har fyra sektioner: tre för anställda i privat, kommunal respektive statlig sektor samt en för studerande. Vilken sektion man som medlem tillhör beror på i vilken sektor man är verksam. Sektionsstyrelserna har vardera nio ledamöter som väljs av medlemmarna vid sektionsmöten.

Hur påverkas jag som ledamot i förbundsrådet?

Förbundsrådet har till uppgift att ge förbundsstyrelsen råd vid viktigare beslut samt vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen och upp­drag som revisor. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, tre ledamöter från varje sektionsstyrelse, en ledamot från varje professionsförenings styre samt de tre direktvalda fullmäktigeleda­möter som fick flest röster i valet.

Hur påverkas jag som förtroendevald?

Akavia bygger på en demokratisk organisation. Förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar och lokalombud. Beroende i vilken av dessa delar du är engagerad påverkas du som förtroendevald.

Hur påverkas jag som ledamot i en professionsförening?

Professionsföreningarna har fyra uppgifter: Karriärstöd, professionsutveckling, opinionsbildning och rekryteringsstöd. Det är medlemmens utbildning såsom den är registrerad i medlemsregistret som är utgångs­punkten för vilken förening som medlemmen ska tillhöra. En medlem får dock byta till en annan professionsförening om medlemmen till exempel till följd av sina arbetsuppgifter känner större samhörighet med eller intresse för en annan profession. Den som är chef får också tillhöra professionsföreningen för chefer. 

För att få en flexibel verksamhet som inte tyngs av formalia, såsom stadgar, valberedningar och årsmöten, leds varje förening av ett förenings­styre, inte av en formell föreningsstyrelse. Styret utses årligen av förbundsstyrelsen och består av tre till sju ledamöter. Medlemmar kan anmäla sig själva eller rekommenderas av en annan medlem eller förtroendevald. 

Efter årsskiftet 2019/2020 utsåg förbundsstyrelsen nya styren för 2020.

Hur påverkas jag som ledamot i förbundsstyrelsen?

Mellan fullmäktiges möten är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter. Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.

Hur påverkas jag som är lokalt förtroendevald?

Genom bildandet av Akavia kommer lokala förtroendevalda att få ett ännu bättre stöd i sitt uppdrag. Förbundet kommer successivt att kunna erbjuda fler förtroendevalda facklig utbildning, tillgång till nätverk och rådgivning i det fackliga uppdraget. Verksamheten i Akademikerföreningarna inom privat sektor och i de Saco-S-föreningar inom statlig sektor där Akavia är kontaktförbund påverkas inte av samgåendet i det nya förbundet. Inom kommunal sektor kommer samtliga medlemmar i Akavia att företrädas av befintliga lokala Jusekföreningar på arbetsplatserna. Som lokalombud/ lokalt förtroendevald för medlemmar i tidigare Jusek eller Civilekonomerna företräder du nu samtliga medlemmar i Akavia på arbetsplatsen. Jusekföreningarna kommer successivt att byta namn.

Hur påverkas jag som ledamot i fullmäktige?

Akavia har treåriga mandatperioder där ordinarie fullmäktige hålls på senhösten. Mandatperioden inleds med ett ordinarie fullmäktigemöte och avslutas när nästa ordinarie fullmäktigemöte inleds. Antalet fullmäktigeledamöter är 99. Fullmäktigeledamöterna utses på tre olika sätt; av sektionerna, av professionsföreningarna och genom direktval. Under den första mandatperioden, fram till dess Akavia håller sitt första ordinarie fullmäktigemöte i november 2022, representeras dock medlemmarna av Juseks och Civilekonomernas tidigare valda fullmäktigeledamöter, sammanlagt 155 personer.

Har du frågor om ditt medlemskap?

9:00–17:00

Medlemsservice

010-303 75 00