Just nu pågår byte av medlemsregister

Det går därför inte att logga in på Mina Sidor och det kan innebära längre väntetider till rådgivningen. Vi ber er att ha överseende.

Kontakt

Så styrs Akavia

Förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar och lokalombud. Hur de jobbar grundar sig i våra stadgar. Nedan följer en mer ingående förklaring av de olika grupperna.

Fullmäktige

Fullmäktige är Akavias högsta beslutande organ. Akavia har treåriga mandatperioder där ordinarie fullmäktige hålls på senhösten. Mandatperioden inleds vid fullmäktigemöte och avslutas när nästa ordinarie fullmäktigemöte inleds.

Antalet fullmäktigeledamöter är 99, de utses på tre olika sätt: av sektionerna, av professionsföreningarna och genom direktval.

Under Akavias första mandatperiod, fram till det första ordinarie fullmäktigemöte i november 2022, representeras dock medlemmarna av Juseks och Civilekonomernas tidigare valda fullmäktigeledamöter, sammanlagt 155 personer.

Förbundsstyrelse

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter. Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.

Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter. Av dessa utgör ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden styrelsens presidium. Presidiet och nio övriga ledamöter väljs av fullmäktige. Den tionde ledamoten är studerandesektionens ordförande eller, när denne har förhinder, vice ord­föranden.

Akavias förbundsstyrelse

Förbundsråd

Förbundsrådet har till uppgift att ge förbundsstyrelsen råd vid viktigare beslut i perioderna mellan fullmäktige. De ska också vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen och upp­drag som revisor. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, tre ledamöter från varje sektionsstyrelse, en ledamot från varje professionsförenings styre samt de tre direktvalda fullmäktigeleda­möter som fick flest röster i valet.

Sektionsstyrelser

Sektionerna i Akavia har till uppgift att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektorer.

Akavia har fyra sektioner. Tre för yrkesverksamma; privat, kommunal respektive statlig sektor och en för studerande. 

Vilken sektion du som medlem tillhör beror på i vilken sektor du är verksam. Sektionsstyrelserna har vardera nio ledamöter som väljs av medlemmarna vid sektionsmöten.

Mer om våra sektionsstyrelser

Professions- föreningar

Akavias professionsföreningar är en betydelsefull del av förbundets förtroendemanna­organisation. Syftet med föreningarna är att synliggöra Akavias medlemsgrupper och öka medlemmarnas tillhörighet och inflytande i förbundet. Professionsföreningarna bidrar med ett professionsperspektiv som är viktigt för utvecklingen av förbundets verksamhet.

Akavia har sju professionsföreningar, en förening för varje medlemsgrupp; ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer samt en för chefer. Professionsföreningarna leds av ett föreningsstyre som utses årligen av förbundsstyrelsen och består av minst tre och högst sju ledamöter.

Professionsföreningar

Fokusgrupper

En fokusgrupp är en tidsbegränsad arbetsgrupp som består av medlemmar med särskilt hög kompe­tens eller särskilt intresse för viss fråga. Den tillsätts av förbundsstyrelsen för att utveckla förbundets politik och stärka opinionsbildningen. Förslag att inrätta en fokusgrupp kan komma från medlem, professionsförening, sektion, för­bundskansli eller förbundsstyrelsen.

Medlemmar (genom lokalföreningar och lokalombud)

Genom bildandet av Akavia får lokala förtroendevalda ett ännu bättre stöd i sitt uppdrag. Förbundet kommer successivt att kunna erbjuda fler förtroendevalda facklig utbildning, tillgång till nätverk och rådgivning i det fackliga uppdraget.

Verksamheten i Akademikerföreningarna inom privat sektor och i de Saco-S-föreningar inom statlig sektor där Akavia är kontaktförbund påverkas inte av samgåendet Inom kommunal sektor kommer samtliga medlemmar i Akavia att företrädas av befintliga lokala Jusekföreningar på arbetsplatserna. Föreningarnas kommer successivt att byta namn.