Om våra professionsföreningar

Akavias professionsföreningar är en betydelsefull del av förbundets förtroendemannaorganisation. Syftet med föreningarna är att synliggöra Akavias medlemsgrupper och öka medlemmarnas tillhörighet och inflytande i förbundet. Professionsföreningarna bidrar med ett professionsperspektiv som är viktigt för utvecklingen av förbundets verksamhet.

Vi har sju professions- föreningar

Akavia har sju professionsföreningar, en förening för varje medlemsgrupp; ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer samt en för chefer.

Professionsföreningarna leds av ett föreningsstyre som utses årligen av förbundsstyrelsen och består av minst tre och högst sju ledamöter.

 

Din Utbildning styr tillhörhet

Vilken professionsförening gäller för mig?

Din utbildning, som den är registrerad i medlemsregistret, är utgångspunkten för vilken förening du tillhör. Du kan välja att tillhöra en annan förening. Exempelvis är du kanske registrerad som samhällsvetare, men är även chef och upplever en starkare anknytning till din chefsroll.

Uppdraget

Professionsföreningarnas uppdrag

Genom professionsföreningarna har du som medlem möjlighet att engagera dig i frågor som rör den egna professionen, på ett annat sätt än genom traditionell facklig verksamhet.

Föreningarna kan vara mötesplatser för till exempel karriärfrågor, utbildningsfrågor och annat som syftar till utveckling av professionen.

Professionsföreningarna är en viktig länk till medlemmarna i respektive profession. De ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar, och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.

Så går det till

Vill du engagera dig i styret för en professionsförening?

Som medlem i Akavia har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att ingå i ett styre för en professionsförening. Medlemmar som vill engagera sig och bidra till att utveckla förbundet och stärka medlemsnyttan är en förutsättning för Akavias verksamhet. Föreningsstyrena utses årligen av förbundsstyrelsen och består av minst tre och högst sju ledamöter.

Som ledamot i ett föreningsstyre har du möjlighet att på olika sätt medverka i förbundets verksamhet.

Föreningsstyrena förväntas bland annat:

 • Bevaka utbildningsfrågor, såsom utbildningens kvalitet, förnyelse, inriktning och gångbarhet på arbetsmarknaden. 
 • Bevaka respektive professions roll, utveckling och förutsättningar på arbetsmarknaden och i samhället. 
 • Lämna förslag till förbundets arbete med opinionsbildning inom de områden som berör professionerna och på annat sätt bidra till arbetet med att utforma förbundets politik.
 • Bidra till utvecklandet av nya tjänster till stöd för medlemmarna i deras karriär. 
 • Bidra med idéer, teman och nyheter till medlemstidningen Akavia Aspekt, förbundets nyhetsbrev och sociala medier.
 • Ta fram förslag till seminarier och andra medlemsaktiviteter och event.
 • Lämna synpunkter på rapporter och remisser.
 • Medverka i arbetet med att skapa digitala nätverk för din profession.
 • Bidra till att öka kansliets kunskaper om professionen och dess villkor på arbetsmarknaden samt vara med och påverka kansliets verksamhetsplan.
 • Löpande analysera vilka möjligheter och hinder som finns för att rekrytera potentiella medlemmar inom utbildningsgruppen.
 • Aktivt delta i en rad förbundsinterna sammankomster.
 • Samarbeta och utbyta erfarenheter och idéer med andra professionsföreningar och sektioner.

Om träffarna:

 • Föreningsstyrena träffas primärt digitalt via en plattform där ledamöterna kan kommunicera med varandra och dela dokument.
 • För varje föreningsstyre finns en ansvarig tjänsteman som är styrets kontakt gentemot kansliet.
 • Styrena träffas i genomsnitt sex till tio gånger per år, ibland oftare och ibland mer sällan.
 • Mötena brukar ta en till två timmar och är oftast på dagtid.
 • Ibland kan det vara frågor med kort framförhållning som förbundet behöver bolla med föreningsstyret.

Anmäl intresse

Är du intresserad av att engagera dig i styret för en professionsförening? Fyll i formuläret här. Uttagningen sker under hösten och styrena väljs på ett år i taget och börjar sitt arbete i januari. 

Förbundet eftersträvar att sammansättningen av ledamöterna speglar mångfalden bland medlemmarna.

Ansökan