Om våra professionsföreningar

Professionsföreningar infördes i Jusek 2016 som en ny och betydelsefull del av förbundets förtroendemannaorganisation i syftet att synliggöra medlemsgrupper och öka medlemmarnas identifikation med förbundet. Därigenom stärktes förbundets möjligheter att rekrytera nya medlemmar och möjligheten att synas mer i samhällsdebatten ökade.

Vi har sju professions- föreningar

Det finns sju professionsföreningar i Akavia. De sju föreningarna är för ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och chefer. 

Din Utbildning styr tillhörhet

Vilken professionsförening gäller för mig?

Det är din utbildning såsom den är registrerad i medlemsregistret som ska vara utgångspunkten för vilken förening som du ska tillhöra. Du kan välja att tillhöra annan förening, om du, exempelvis, upplever en starkare anknytning till denna.

Professions- föreningarna ska arbeta med

Karriärstöd

Exempel är seminarieverksamhet för medlemmarna, nätverk och andra typer av mötesplatser, kompetensutveckling och utbildning.

Professionsutveckling

Utbildningsfrågor, såsom utbildningens kvalitet, förnyelse och inriktning och dess gångbarhet på arbetsmarknaden men även respektive professions roll på arbetsmarknaden och i samhället. Allt med det övergripande syftet att den enskilde medlemmen ska uppleva att förbundet främjar och arbetar för den grupp som medlemmen tillhör.

Opinionsbildning

Föreningarna är en naturlig del av förbundet i dess arbetet med att utforma politiken inom de områden som berör professionerna och kan delta i opinionsbildande aktiviteter i sådana frågor.

Rekryteringsstöd

Föreningarna är naturliga stöd till förbundets marknadsförings- och rekryteringsarbete utifrån sina professionsperspektiv.

Chefsföreningen

Vilka kan tillhöra chefsföreningen?

För att få tillhöra chefsföreningen ska du ha ett uppdrag som chef. Som chef definieras normalt du som har personal- och/eller resultatansvar. Det innebär att exempelvis projektledare, teamledare eller egenföretagare utan anställda inte omfattas av föreningens verksamhet.

Vad gör chefsföreningen?

Chefsföreningen bidrar till att utforma förbundets politik i frågor om chefskapets förutsättningar, rekrytering av chefer, chefsutveckling och avslutande av chefskap. Även chefsvillkor, som löner och belöningssystem kan beröras. Föreningen kan också vara en resurs för sektionerna i deras arbete inom ramen för kollektivavtalsförhandlingar om villkor med särskild relevans för chefer.

Inom ramen för föreningens verksamhet ska medlemmar som är chefer också erbjudas seminarieverksamhet och mötesplatser för erfarenhetsutbyte kring chefsfrågor.

Anmäl intresse

Vi söker dig som kan tänka sig att jobba aktivt

Alla medlemmar tillhör med automatik en professionsförening, men nu söker vi dig som kan tänka dig att jobba aktivt med exempelvis professionsutveckling, karriärstöd och opinionsbildning.

Ansökan är stängd för tillfället.