Konkurrensregler i anställning

Under anställningstiden får du inte bedriva verksamhet som konkurrerar med företaget du är anställd på. Genom olika klausuler i anställningsavtalet kan det även gälla efter det att din anställning upphört.

När tillämpas konkurrensregler

Under anställningstiden får du inte bedriva konkurrerande verksamhet. Det beror på att du som anställd har en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare oavsett om det står i ditt anställningsavtal eller inte. Om det inte regleras i ditt anställningsavtal, anses det vara en s.k. dold klausul.

Genom olika klausuler i anställningsavtalet kan en arbetsgivare även begränsa i vilken utsträckning du som anställd kan konkurrera med bolaget efter det att anställningen har upphört.

Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler är klausuler där en anställd förbjuds att inom en på förhand angiven tid efter avslutad anställning inte ta anställning, starta eller på annat sätt hjälpa konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul prövas enligt Avtalslagens skälighetsregler i ljuset av eventuella kollektivavtals innehåll. Det finns en relativt omfattande praxis kring konkurrensklausuler. Tillämpningen av konkurrensklausuler ska enligt Arbetsdomstolen vara restriktiv. En helhetsbedömning måste alltid göras, men de begränsningar som framkommit i praxis fram till december 2015 är:

  • Aldrig längre bindningstid än den förväntade livslängden av det som ska skyddas
  • Som utgångspunkt inte längre bindningstid än 24 månader från det att anställningen upphört.
  • Om kortare livslängd normalt sett inte längre tid än 12 månader.
  • Om vite över huvud taget – ej högre vite än ett belopp motsvarande 6 månadslöner

Enligt det kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK från december 2015 har bindningstiderna

Som utgångspunkt sänkts till

  • en bindningstid om högst 9 månader i normal fallet
  • en bindningstid om 18 månader om det finns särskilda skäl.

Den anställde måste ha haft en sådan ställning att det är försvarbart med en konkurrensklausul.

Arbetsgivaren ska ersätta den anställde för den olägenhet konkurrensklausulen innebär under tiden klausulen gäller. Ersättningen behöver dock maximalt uppgå till 60 % av lönen.

Användningen regleras för privat verksamhet, i kollektivavtal inom Svensk Näringslivs område, genom ett kollektivavtal med PTK från december 2015. VD:ar och personer i företagsledande ställning omfattas inte av detta avtal. Detta betyder dock inte att sådana arbetstagare inte blir bundna av konkurrensklausuler.  

För anställningsavtal träffade innan detta kollektivavtal trädde i kraft gäller för vissa avtalsområden ett kollektivavtal från 1969, som blivit normerande för hela arbetsmarknaden. De begränsningar som uppställs i praxis kommer ursprungligen från detta avtal. Det är ovisst om begränsningarna kommer att vara desamma framöver.

Sannolikt kommer praxis att förändras något eftersom dessa kollektivavtal inte är helt identiska. Rättsliga prövningar kommer som huvudregel dessutom att ske i skiljenämnd.

  • Notera att konkurrensklausuler inte gäller vid arbetsgivares uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Konkurrensklausuler ska i princip inte användas vid visstidsanställningar. Undantag finns.
  • Konkurrensklausuler för nyutexaminerad bör utformas så att dessa inte gäller förrän efter 6 månaders anställning, såvida särskilda skäl inte föreligger.

Kundskyddsklausuler

Kundskyddsklausuler är inte reglerade på ett lika tydligt sätt som konkurrensklausuler. Ovan nämnda kollektivavtal och regler om konkurrensklausuler gäller inte kundskyddsklausuler.

Kundskyddsklausuler begränsar på olika sätt vilken kontakt eller vilken typ av överenskommelser en tidigare anställd får ha med bolagets kunder. Arbetsdomstolen har inte haft en lika restriktiv syn på kundskyddsklausuler som man har haft på konkurrensklausuler. Det anses inte att en sådan klausul begränsar arbetstagarens fortsatta yrkesliv lika påtagligt som konkurrensklausuler. En allt för långtgående kundskyddsklausul kan angripas med hjälp av Avtalslagens ogiltighetsregler. Notera dock att lagen om företagshemligheter alltid gäller för kundregister m.m., se nedan avsnitten under Sekretess och Lagen om företagshemligheter. 

Värvningsförbud

Värvningsförbud innebär att en tidigare anställd inte får försöka värva eller hjälpa till att värva tidigare personal eller konsulter till annan eller ny verksamhet. Arbetsdomstolen har i ett avgörande från 2018 kommit fram till att en värvningsklausul endast får gälla under en övergångsperiod efter det att anställningen har upphört. AD anser att behovet av en värvningsklausul normalt sett har klingat av redan efter sex månader från anställningens upphörande, varför en klausul sannolikt inte kan gälla längre än så. Det förutsätts klausulen endast avser fall där det är den tidigare anställde aktivt värvar personal från sin tidigare arbetsgivare.

Ovan nämnda kollektivavtal och regler om konkurrensklausuler gäller inte för värvningsklausuler.

Vite

Vite är ett på förhand bestämt skadestånd, s.k. normerat skadestånd, som utgår om någon bryter mot ett avtal där parterna har avtalat om vite. Det krävs inte att motparten kan styrka någon skada utan endast att denne kan visa på att ett avtalsbrott har förekommit. Normalt sett ska inte vite på mer än motsvarande 6 månadslöner förekomma.

Akavias syn

Akavia avråder som utgångspunkt från konkurrensklausuler och viten. De är som regel bara undantagsvis befogade.

Eftersom konkurrensbegränsande klausuler kan ha mycket stor betydelse för vilka möjligheter som finns att gå vidare efter en anställning och att det ofta kan vara mycket kostsamt att bryta någon av dessa klausuler, rekommenderar vi att du kontaktar Akavias rådgivning om du är i färd med att skriva under ett avtal som innehåller någon av ovanstående klausuler och du känner dig osäker angående innebörden eller om du bara vill diskutera klausulen. Akavia kan förklara innebörden och eventuella konsekvenser av de klausuler som du erbjuds.

Notera att samtliga klausuler ovan är bindande och gäller till dess att domstol eller skiljenämnd förklarar dessa ogiltiga eller beslutar att de ska jämkas.