Olika belöningssystem

Rörliga lönedelar, bonus m.m. kan vara ett sätt för arbetsgivaren att stimulera och motivera anställda att prestera bättre, och bidra till att verksamhetens mål uppfylls. Här guidar vi dig bland de vanligaste belöningssystemen.

Vad utmärker ett bra belöningssystem?

Det ska vara begripligt och förutsägbart så att det tydligt framgår vilka som omfattas av belöningssystemet, vilka kriterierna är, hur de fungerar och hur de anställda själva kan påverka utfallet. Det är även viktigt att målen är realistiska och mätbara.

Bonus

Bonus bygger på att den anställde eller verksamheten ska uppnå ett eller flera mål. Om målen uppfylls betalas bonus ut. Bonus uttrycks ibland som en fast summa och ibland som en angiven procent på lönen.

Provisionslön

Provisionslön är en rörlig ersättning som baseras på den anställdes prestation under en viss tid. Det kan till exempel vara en procentuell andel av försäljningen under en månad.

Gratifikation

Gratifikation är en engångsersättning eller en gåva som bestäms av arbetsgivaren.

Tantiem

Tantiem är en rörlig del av lönen som är beroende av företagets intäkter, fakturering eller vinst. 

Personaloption och VInstdelning 

Personaloption ger anställda rätt att få köpa aktier till ett (i förväg) bestämt pris eller till förmånliga villkor. Vinstdelning innebär att anställda i ett företag får ta del av företagets överskott genom ett så kallat vinstandelssystem.      

Viktigt att tänka på innan du skriver på avtal med belöningssystem

Din fasta lön ska vara marknadsmässig och behandlas separerat från dina rörliga lönedelar. Du ska kunna leva på din lön även om du inte får någon rörlig lönedel.

Klargör eller avtala om hur din arbetsgivare ska få ändra i reglerna för din rörliga lön. Ofta har din arbetsgivare rätt att själv ändra i reglerna, att den rörliga lönen är ”diskretionär”.  

Överenskommelser om av belöningssystem och dess utformning ska alltid vara skriftliga och ingå i ditt anställningsavtal, eller ligga med som en bilaga till avtalet.

Ta reda på vad som gäller om du planerar att säga upp dig. Du kan gå miste om hela bonusen om uppsägningen sker innan ett visst datum.

Bonus och andra rörliga lönedelar är huvudsakligen både pensions- och semesterlönegrundande men detta kan variera beroende på anställningen, avtalet och eventuellt tillämpligt kollektivavtal (och tjänstepensionssystem).

Har du frågor om belöningssystem eller om du ska skriva på ett avtal som innehåller någon form av belöningssystem så får du gärna kontakta Akavia för rådgivning.

Kontakta rådgivningen