Vad säger arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både psykiskt och fysiskt. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

)

Syftet med Arbetsmiljölagen

Vad säger lagen?

Syftet med Arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsgivarens ansvar

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. 

Anpassning och rehabilitering

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (1994:1) upphävs den 1 juni 2021 och ersätts av föreskrifterna om arbetsanpassning (2020:5). Dessa föreskrifter gäller arbetsgivarens verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering samt arbetsgivarens åtgärder för att anpassa arbetssituationen till den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbetet. Arbetsgivaren ska vidare organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.

Företagshälsovård

Din arbetsgivare kan anlita företagshälsovård eller motsvarande för sitt arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården ska vara en oberoende resurs som hjälper arbetsgivaren med att förebygga och vidta åtgärder mot hälsorisker på arbetsplatsen. Företagshälsovården kan även bidra med kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, verksamhet och de anställdas hälsa.

Läs arbetsmiljölagen hos Arbetsmiljöverket