Gå till Innehållet

Råd om du utsätts för sexuella trakasserier

Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga eller kränkande. Här listar vi råd till dig som utsatts för sexuella trakasserier.

Så gör du om du blivit utsatt för sexuella trakasserier

Ta dina känslor på allvar

Om du känner obehag efter en händelse, fundera på varför. Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga, som sexistiska skämt eller jargong.

Sexuella trakasserier kan vara både verbala (såsom ovälkomna skämt eller inviter), fysiska (såsom ovälkommen beröring) och icke-fysiska (som en pornografisk bild). Din upplevelse är viktig.

Var inte tyst. Säg ifrån.

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, ta upp det med din närmaste chef. Du kan också prata med ditt fackliga ombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Du kan självklart också kontakta ditt fackförbund.

Om det är chefen som har kränkt dig, vänd dig till chefens chef eller HR-avdelningen. Arbetsgivaren har nämligen en skyldighet att utreda, agera och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Utredningsskyldigheten inträder direkt när du talat om att du blivit utsatt. Du har rätt att bli tagen på allvar och att få stöd från arbetsgivaren. I samtalen med arbetsgivaren kan du ta med dig ett fackligt ombud eller en kollega du litar på.

Om arbetsgivaren konstaterar att en kränkning skett

Visar arbetsgivarens utredning att en kränkning har skett ska de vidta åtgärder. Det kan handla om tillsägelse, varning, omplacering, uppsägning eller, i de allra allvarligaste fallen, avsked.

Dokumentera

Om beteendet inte upphör, dokumentera vad som händer och spara meddelanden som känns olustiga. Fortsätt informera arbetsgivaren. Den kan vara bra att veta att arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt även om inga bevis finns.

Om arbetsgivaren inte gör något

Vänd dig till facket, eller till Diskrimineringsombudsmannen om du inte är fackligt ansluten. Se till att du kan visa när du talade om för arbetsgivaren att du blivit utsatt. Om arbetsgivaren inte tar din anmälan på allvar och inte skyndsamt inleder en utredning kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Blir jag av med jobbet

Diskrimineringslagen har ett så kallat repressalieförbud som innebär att den som påtalar eller anmäler trakasserier inte ska utsättas för någon bestraffning. Det gäller inte bara den som blivit utsatt utan också personer som sett eller hört talas om att diskriminering eller trakasserier förekommer på arbetsplatsen.

Bryter arbetsgivaren mot förbudet kan denne bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Definition sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Skyddsombudets roll

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.