Gå till Innehållet

Vad är sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Vad är sexuella trakasserier?

Vad som räknas som sexuella trakasserier

Det kan till exempel handla om att någon föreslår eller uttrycker önskemål om sexuell samvaro, rör vid dig på ett sätt som känns obehagligt eller på annat sätt ovälkommet, skickar oönskade bilder eller filmer som anspelar på sex till dig eller sprider rykten om dig som handlar om sex.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen reglerar sexuella trakasserier. I lagen står det bland annat att: ”om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier…är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna…och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Det framgår också att ”anmälaren är skyddad mot repressalier för att denne har gjort en anmälan, påtalat, avisat, fogat sig eller medverkat i en utredning om bland annat sexuella trakasserier.” Följer inte arbetsgivaren lagkravet blir denne skyldig att betala skadestånd efter att fallet prövats i domstol.

Det andra området reglerar arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra både sexuella trakasserier och bestraffningar, som riktas mot anmälaren. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns. En arbetsgivare som inte arbetar förebyggande enligt ovan kan komma att bli skyldig att betala vite, alltså skadestånd.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Skyddsombudets roll

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Sexuella trakasserier

Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga eller kränkande. Här listar vi råd till dig som utsatts för sexuella trakasserier.