Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Coronaviruset

Coronaviruset påverkar hela samhället och även våra arbetsplatser. Pandemin har även påverkat avtalsrörelsen som drar igång på allvar under hösten. Här finns svaren på de vanligaste frågorna som rör arbetslivet.

Coronaviruset, avtalsrörelsen och andra aktuella frågor
Aktuellt

7 råd när du arbetar hemifrån

Med anledning av covid-19 har många fått en helt ny arbetsmiljö då arbetsplatsen har flyttat hem. Vad är viktigt att tänka på när du arbetar hemma och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Läs mer

Undersökning: Så har Akavias medlemmar påverkats av coronapandemin

Akavia har undersökt vilken effekt coronaviruset har haft på medlemmarnas arbetsliv

Läs mer

FAQ
Avtalsrörelsen

Vad händer med årets lönerevision?

Avtalsrörelsen inom de flesta sektorer flyttades fram och ska enligt plan slutföras under hösten. Lön är en viktig del av dessa avtalsförhandlingar. Beroende på om din arbetsgivare har ett kollektivavtal som löper tillsvidare eller gäller under en viss period påverkas du på olika sätt.

För de löneavtal som löper tillsvidare kommer lönerevision att ske som vanligt. Där ska berörda företag/myndigheter redan ha budgeterat för löneökningar under 2020. Det innebär att du bör få information från din arbetsgivare om din lönerevision.

De löneavtal som gäller under en viss period har förlängts till och med oktober eller november i år.  Akavia bedömer att lönerevisionen ska ske retroaktivt från det datum som avtalet löpte ut. Det innebär att du behöver avvakta tills förhandlingarna är klara innan du får information om din lönerevision.

Hur går det med avtalsförhandlingarna?

Coronapandemin medförde att avtalsförhandlingarna som skulle skett i våras pausades. I avtalsrörelsen förhandlas kollektivavtalen som reglerar lön och övriga villkor till exempel arbetstid och semester. Avtalsrörelsen fortsätter under hösten och målet är att alla ska vara klara till den 31 december.

Parterna inom industrin som vanligen är först ut och sätter det så kallade märket har beslutat att skjuta upp sina förhandlingar till den 1 oktober och förlänga de nuvarande avtalen till den 31 oktober.

Avtalsförhandlingarna i tjänstesektorn fortsätter senare i oktober. Avtalen i denna sektor är oftast förlängda till den 31 oktober eller den 30 november.

Att avtalsförhandlingarna pausats innebär att lön och villkor fortsätter att gälla tills nya avtal förhandlats fram. Parterna växlar heller inga nya avtalskrav utan förhandlingarna fortsätter utifrån tidigare yrkanden och diskussioner.

Vad händer med LAS-förhandlingarna?

Den 18 augusti återupptog LO, PTK och Svenskt Näringsliv de så kallade LAS-förhandlingarna om utvecklad anställningstrygghet i privat sektor.

- Förhandlingstillfällen är inplanerade under augusti och september med målet att avsluta i slutet av september. Akavia är ett av medlemsförbunden i PTK, och vi är delaktiga i processen inom PTK i syfte att nå ett konstruktivt förhandlingsresultat, säger Mikael Andersson, förhandlingschef Akavia.

I juni presenterades den partsgemensamma rapport som utgör underlag till förhandlingarna. Hela rapporten finns att ta del av här 

FAQ
Korttidsarbete

Kan jag få kompetensutveckling när jag är permitterad?

Budgetpropositionen 2021: Förslag om ersättning för kompetensutveckling under korttidsarbete

Regeringen föreslår att arbetsgivare ska kunna få ersättning för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Ersättningen till arbetsgivare uppgår till 60 procent och ges till ett högsta belopp per arbetstagare.

Med kompetensinsatser avses insatser för att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare. För att få ersättning ska det bland annat krävas att detaljerna för insatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Hur länge kan jag vara korttidspermitterad med statligt stöd?

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen har aviserat att den tidsgränsen tillfälligt kommer att tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. Detta innebär att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Vilka nivåer kommer stödet att vara på under förlägningen?

Fram till mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent. Under april, maj och juni 2021 blir subventioneringsgraden 50 procent. 

Vad är korttidsarbete och vad innebär de nya reglerna?

Regeringen har beslutat om ett förstärkt statligt stöd för lönekostnader vid korttidsarbete hos arbetsgivare som fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronavirusets spridning. 

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. 

Om arbetsgivaren har kollektivavtal träffas överenskommelse om korttidsarbete mellan fack och arbetsgivare. 

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal kan arbetstagaren själv ingå en överenskommelse (enskilt avtal) med sin arbetsgivare. Läs mer under nästa fråga.  

Min arbetsgivare saknar kollektivavtal - vad gäller för mig?

Korttidsarbete hos arbetsgivare utan kollektivavtal är frivilligt. Du bör bara gå med på korttidsarbete om minst 70 procent av dina kollegor också gör det. Om du bestämmer dig för att delta i korttidsarbete gäller följande.

Avtalet om korttidsarbete ska vara skriftligt. Arbetstiden ska minskas med antingen 20, 40 eller 60 procent samtidigt som lönen ska minskas med 4, 6 eller 7,5 procent. Det är viktigt att avtalet följer dessa fasta nivåer för att din sjukpenninggrundande inkomst och ersättning från a-kassan ska skyddas under korttidsarbetet.

Se till att avtalet om korttidsarbete tidsbegränsas till maximalt sex månader. Se också till att du kan säga upp överenskommelsen i förtid om förhållandena skulle ändras. Ta också in ett villkor om att lön och andra ersättningar ska återgå till ordinarie nivå både om arbetsgivaren nekas statligt stöd och om du blir uppsagd eller säger upp dig själv.

En checklista för enskilda avtal om korttidsarbete med statligt stöd finner du här.

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Om din arbetsgivare skulle gå i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Lönegarantin baserar sig på den lägre lön som du har enligt avtalet om korttidsarbete.  Behöver du råd och stöd kan du kontakta vår rådgivning. 

Vilka arbetsgivare kan införa korttidsarbete?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Utgångspunkten är att korttidsarbetet ska regleras i kollektivavtal.

Akavia har tecknat centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Almegaförbunden, Svensk Handel, KFO (Tjänsteföretagen, Industriföretagen, Hyresgästföreningen, Folkrörelse), Svenska Kyrkan samt Fastigo. Det innebär att företag som är medlemmar i någon av dessa arbetsgivarorganisationer kan förhandla med den lokala akademikerföreningen eller med Akavia om att införa korttidsarbete på arbetsplatsen.

Offentlig verksamhet är huvudsakligen undantagen från korttidsarbete. Om stat, region eller kommun bedriver affärsverksamhet i till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening (på ett sätt som är jämförbart med privat verksamhet) så kan den omfattas av korttidsarbete.

På statens område finns nu kollektivavtal om korttidsarbete mellan Saco-S och Arbetsgivarverket beträffande de så kallade frivilliga medlemmarna i Arbetsgivarverket.

På kommunal sektor finns kollektivavtal om korttidsarbete mellan Akavia och Sobona rörande flygplatser, besöksnäring och kulturarv, fastigheter samt trafik. Avtalen gäller endast de verksamheter inom respektive områden som uppfyller kriterierna i lagen.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal så ska 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidspermitteringen. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla arbetstagare.

Vad händer med a-kassa och inkomstförsäkring vid korttidsarbete?

Du som får din arbetstid och lön sänkt vid korttidsarbete med statligt stöd kan inte få a-kassa och inkomstförsäkring för den förlorade inkomsten. Men skulle du bli arbetslös efter att du har deltagit i korttidsarbete med statligt stöd ska A-kassan grundas på den lön och arbetstid som du hade före lönesänkningen. Läs mer hos Akademikernas A-kassa.

Kan egenföretagare få stöd vid korttidsarbete?

Det aktuella regelverket för korttidsarbete omfattar inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform. 

För senast uppdaterat information läs mer på Tillväxtverkets hemsida


Vad händer med årets lönerevision?

Avtalsrörelser inom de flesta sektorer flyttades fram och ska enligt plan slutföras under hösten. Lön är en viktig del av dessa avtalsförhandlingar. Beroende på om din arbetsgivare har ett kollektivavtal som löper tillsvidare eller gäller under en viss period påverkas du på olika sätt.

För de löneavtal som löper tillsvidare kommer lönerevision att ske som vanligt. Där ska berörda företag och myndigheter redan ha budgeterat för löneökningar under 2020. Det innebär att du bör få information från din arbetsgivare om din lönerevision.

De löneavtal som gäller under en viss period har förlängts till och med oktober eller november i år. Akavia bedömer att lönerevisionen ska ske retroaktivt från det datum som avtalet löpte ut. Det innebär att du behöver avvakta tills förhandlingarna är klara innan du får information om din lönerevision.

FAQ
Ersättning, smitta och vab

När ska jag stanna hemma från jobbet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om symptomen bara är lindriga. Många arbetsgivare följer den rekommendationen och uppmanar anställda med förkylningssymptom att inte komma till jobbet. Fråga därför din arbetsgivare vad som gäller hos er. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan arbeta hemifrån bör göra det.

Får jag lön om jag är beordrad att stanna hemma och inte kan arbeta hemifrån?

Ja, men det är viktigt att du meddelar arbetsgivaren att du står till förfogande för att utföra arbete.

Vilka ersättningar gäller om jag är smittad, sjuk eller tillhör en riskgrupp?

Är du smittad av covid-19 kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan från första dagen. Det kräver ett läkarintyg som visar att du är smittad.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början. 

Regeringen har även beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan.

På AFA-försäkring kan du läsa om andra kollektivavtalade ersättningar utöver Försäkringskassans. 

Kan min arbetsgivare beordra mig att stanna hemma?

En del arbetsgivare uppmanar sina arbetstagare att arbeta hemifrån fram till årsskiftet för att minska smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som kan arbeta hemifrån bör göra det. Distansarbete bygger dock på frivillighet. Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemma. Se till att ha en konstruktiv dialog med din chef om hur ni kan hitta bra lösningar.

Har jag rätt att arbeta hemifrån för att inte riskera att bli smittad?

Nej, du måste komma överens med arbetsgivaren om detta.

FAQ
Inkomstförsäkring och andra förmåner

Vad gäller för inkomstförsäkringen?

Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan ge dig högre arbetslöshetsersättning om skulle förlora jobbet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs förutom medlemskap i Akademikernas a-kassa att du varit medlem i Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomerna) i 12 månader.

Vad gäller för a-kassan?

Som medlem i Akademikernas a-kassa är du försäkrad mot förlorad inkomst om du skulle bli arbetslös. Eftersom vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap kan du dessutom få högre ersättning om du skulle förlora jobbet.

Även du som är egenföretagare kan gå med i Akademikernas a-kassa.

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning. Reglerna gäller under 2020. Ersättningen höjs, medlemsvillkoret ändras och karensen slopas.

I regeringens budgetproposition för 2021 föreslås att de höjda ersättningsnivåerna och det sänkta arbetsvillkoret förlängs till 2022.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Akademikernas a-kassa.

Har du mer frågor om inkomstförsäkringen?

Vid frågor om din inkomstförsäkring kan kontakta Medlemsservice på medlemsservice@akavia.se eller på telefonnummer 010-303 75 00 (vardagar 9:00-17.00).

Vid frågor om a-kassa hänvisar vi dig direkt till Akademikernas a-kassa. Du når dem via deras webb eller på telefonnummer 08-412 33 00 (vardagar mellan klockan 09:00-16:00). 

Vad gäller för min gruppförsäkring?

 • Om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19, slipper jag betala premier för min frivilliga gruppförsäkring under tiden?

  Nej, gruppförsäkringen omfattar inte premiebefrielse utan du måste betala för försäkringen för att den ska gälla. Försäkringen gäller i övrigt som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

 • Hur gäller sjukförsäkringen om jag får smittbärarpenning?

  Försäkringen gäller vid beviljad smittbärarpenning på grund av covid-19. Smittbärarpenning jämställs med nedsatt arbetsförmåga enligt villkoren. Läs mer om vad som gäller här.

 • Kan jag få stöd digitalt av min hälsoförsäkring?

  Ja, du kan få stöd genom hälsoförsäkringen vid besvär som kan leda till nedsatt arbetsförmåga till exempel nedstämdhet, värk, stress eller oro. Det gäller oavsett om orsaken beror på arbetssituation, privatlivet eller är kopplat till coronaviruset.

  Du kan få stöd bland annat via telefon eller videosamtal. Det gäller alla tjänster inom hälsoförsäkringen: hälso- och rehabvägledning, psykologsamtal, och yrkeslivsplanering.

 • Kan jag få ersättning genom min sjukförsäkring om jag blir sjuk i covid-19?

  Försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid längre sjukskrivning, efter 90 dagars karenstid, kan man ofta få ersättning från sin sjukförsäkring.

  Har du blivit smittad av en samhällsfarlig sjukdom, såsom covid-19, kan du under vissa förutsättningar få smittbärarpenning av Försäkringskassan, läs mer om vad som gäller här.

 • Betalas min livförsäkring ut om jag dör på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid dödsfall betalas försäkringen ut som ett engångsbelopp till din familj eller dina förmånstagare.

 • Kan jag få ersättning genom min trygghetskapitalförsäkring om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

FAQ
Semester

Kan jag ta ut min semester när jag vill?

Semesterlagen bygger på att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren. Även om du lämnat ditt semesterönskemål innan ett förutbestämt datum är det ändå arbetsgivaren som måste få ihop verksamheten. Bäst förutsättningar för en längre semester har du nu under sommaren. En arbetstagare har rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommaren. Men om arbetsgivaren inte får ihop bemanningen så kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta på semestern. Det är främst inom kommunal verksamhet som vård och omsorg som detta kan bli aktuellt. 

Om jag blivit korttidspermitterad, har jag då samma semesterrätt?

Om du har blivit permitterad har du fortfarande rätt till minst 25 semesterdagar eller det högre antal dagar som följer av kollektivavtal eller ditt anställningsavtal. Har du fått en lönesänkning i samband med permittering så får du räkna med en något lägre semesterlön. De kollektivavtal som Akavia träffat inom handel- och tjänsteområdet innebär, enligt vår mening, att semesterlönen ska utgå från ordinarie lön.

Har jag rätt att skjuta upp min semester?

Utgångsläget är att arbetsgivaren ytterst avgör om när det är möjligt att bevilja semester. När det gäller sommarperioden har du rätt till en sammanhängande semester. En beviljad semester kan som huvudregel inte skjutas upp av varken arbetsgivaren eller arbetstagaren. För detta krävs det en överenskommelse. 

I undantagsfall kan arbetsgivaren skjuta på semestern om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren ändrar på eller avbryter en redan utlagd/beslutad semester för arbetstagaren måste då denne återgå i arbete. I sådana fall ska arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för kostnader för till exempel resor som inte kunnat genomföras. Har det saknats fog för att avbryta semestern kan det dessutom utgå ett allmänt skadestånd till arbetstagaren.

Coronaviruset, avtalsrörelsen och andra aktuella frågor
Läs också

Coronaviruset för egenföretagare

Många organisationer påverkas av det nya coronaviruset - inte minst små- och egenföretagare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och vilket stöd Akavia kan ge dig.

Läs mer

Coronaviruset för studenter

Coronaviruset påverkar hela samhället och självklart också dig som studerar. Här har vi samlat svar på några av de frågor som gäller just din utbildning och den pågående krisen.

Läs mer

ENSKILDA AVTAL MED STATLIGT STÖD

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att arbetsgivare har möjlighet att teckna korttidsavtal med statligt stöd. Här berättar vi mer om förutsättningarna och vad ett enskilt avtal om korttidsarbete mellan dig och arbetsgivaren bör innehålla. Känner du dig osäker? Kontakta vår rådgivning innan du skriver under.

Läs mer

5 tips om att leda på distans

Den nya situationen med distansarbete ställer nya krav på ledarskapet. Det kan vara svårt för dig som ledare att skapa samma teamkänsla och att ge samma stöd till alla.

Läs mer

Användbara länkar

Här har vi samlat användbara länkar till information kopplat till Coronaviruset, som till exempel den senaste informationen om korttidsarbete, hur korttidsarbete påverkar a-kassa samt andra tillfälliga regler under 2020.

TillväxtverketRiktlinjer från UDFörsäkringskassanFolkhälsomyndighetenAkademikernas a-kassa - KorttidsarbeteAkademikernas a-kassa - Tillfälliga regler

Kontakta oss

VARDAGAR 9:00–17:00

Medlemsservice

010-303 75 00

Rådgivning

010-303 75 00

Tekniska störningar

Just nu arbetar många av våra rådgivare/förhandlare från sina hem. Det innebär att tekniska störningar kan påverka de digitala möten du har med oss. Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och gör vårt bästa för att du som medlem ska få stöd och svar så skyndsamt som möjligt.