Just nu pågår byte av medlemsregister

Det går därför inte att logga in på Mina Sidor och det kan innebära längre väntetider till rådgivningen. Vi ber er att ha överseende.

Kontakt

FAQ
Korttidsarbete

Vad är korttidsarbete och vad innebär reglerna om statligt stöd?

Korttidsarbete innebär lite förenklat att arbetsgivare och arbetstagare träffar en överenskommelse om att de anställda under en viss tid ska gå ner i arbetstid och lön. Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren ansöka om ett förstärkt statligt stöd för lönekostnader vid sådant korttidsarbete om arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Korttidsarbete med kollektivavtal Korttidsarbete utan kollektivavtal

Kan jag få kompetensutveckling när jag är permitterad?

Budgetpropositionen 2021: Förslag om ersättning för kompetensutveckling under korttidsarbete

Regeringen föreslår att arbetsgivare ska kunna få ersättning för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Ersättningen till arbetsgivare uppgår till 60 procent och ges till ett högsta belopp per arbetstagare, normalt 10 000-20 000 kronor. 

Med kompetensinsatser avses insatser för att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare. För att få ersättning ska det bland annat krävas att detaljerna för insatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Hur länge kan jag vara korttidspermitterad med statligt stöd?

Korttidsarbete med statligt stöd kan i nuläget beviljas som längst fram till den 30 juni 2021.

Vilka nivåer kommer stödet att vara på under förlängningen?

Fram till mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent. Under april, maj och juni 2021 blir subventioneringsgraden 50 procent. 

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Om din arbetsgivare skulle gå i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Lönegarantin baserar sig på den lägre lön som du har enligt avtalet om korttidsarbete.  Behöver du råd och stöd kan du kontakta vår rådgivning. 

Vilka arbetsgivare kan införa korttidsarbete?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Utgångspunkten är att korttidsarbetet ska regleras i kollektivavtal.

Akavia har tecknat centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Almegaförbunden, Svensk Handel, KFO (Tjänsteföretagen, Industriföretagen, Hyresgästföreningen, Folkrörelse), Svenska Kyrkan samt Fastigo. Det innebär att företag som är medlemmar i någon av dessa arbetsgivarorganisationer kan förhandla med den lokala akademikerföreningen eller med Akavia om att införa korttidsarbete på arbetsplatsen.

Offentlig verksamhet är huvudsakligen undantagen från korttidsarbete. Om stat, region eller kommun bedriver affärsverksamhet i till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening (på ett sätt som är jämförbart med privat verksamhet) så kan den omfattas av korttidsarbete.

På statens område finns nu kollektivavtal om korttidsarbete mellan Saco-S och Arbetsgivarverket beträffande de så kallade frivilliga medlemmarna i Arbetsgivarverket.

På kommunal sektor finns kollektivavtal om korttidsarbete mellan Akavia och Sobona rörande flygplatser, besöksnäring och kulturarv, fastigheter samt trafik. Avtalen gäller endast de verksamheter inom respektive områden som uppfyller kriterierna i lagen.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal så ska 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidspermitteringen. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla arbetstagare.

Vad händer med a-kassa och inkomstförsäkring vid korttidsarbete?

Du som får din arbetstid och lön sänkt vid korttidsarbete med statligt stöd kan inte få a-kassa och inkomstförsäkring för den förlorade inkomsten. Men skulle du bli arbetslös efter att du har deltagit i korttidsarbete med statligt stöd ska A-kassan grundas på den lön och arbetstid som du hade före lönesänkningen. Läs mer hos Akademikernas A-kassa.

Kan egenföretagare få stöd vid korttidsarbete?

Det aktuella regelverket för korttidsarbete omfattar inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform. 

För senast uppdaterat information läs mer på Tillväxtverkets hemsida. 


Vad händer med årets lönerevision?

Den 4 december 2020 avslutades årets avtalsrörelse då parterna undertecknade ett nytt kollektivavtal. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart från den 31 december 2021.

Avtalsrörelsen 2020

FAQ
Ersättning och sjukdom

Vilka ersättningar gäller om jag är smittad, sjuk eller tillhör en riskgrupp?

Är du smittad av covid-19 kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan från första dagen. Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars till och med 28 februari 2021. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början. 

Regeringen har även beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan.

På AFA-försäkring kan du läsa om andra kollektivavtalade ersättningar utöver Försäkringskassans. 

Om min arbetsgivare har instruerat mig att arbeta hemifrån?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som kan arbeta hemifrån bör göra det. Många arbetsgivare följer den rekommendationen och instruerar sina anställda att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån. Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemma. Se till att ha en konstruktiv dialog med din chef om hur ni kan hitta bra lösningar.

Får jag lön om jag är beordrad att stanna hemma och inte kan arbeta hemifrån?

Ja, men det är viktigt att du meddelar arbetsgivaren att du står till förfogande för att utföra arbete. 

Har jag rätt att arbeta hemifrån för att inte riskera att bli smittad?

Nej, du måste komma överens med arbetsgivaren om detta.

FAQ
Inkomstförsäkring och andra förmåner

Vad gäller för inkomstförsäkringen?

Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan ge dig högre arbetslöshetsersättning om du skulle förlora jobbet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs förutom medlemskap i Akademikernas a-kassa att du varit medlem i Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomerna) i 12 månader.

Vad gäller för a-kassan?

Som medlem i Akademikernas a-kassa är du försäkrad mot förlorad inkomst om du skulle bli arbetslös. Eftersom vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap kan du dessutom få högre ersättning om du skulle förlora jobbet.

Även du som är egenföretagare kan gå med i Akademikernas a-kassa.

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning. Reglerna gäller under 2020. Ersättningen höjs, medlemsvillkoret ändras och karensen slopas.

I regeringens budgetproposition för 2021 föreslås att de höjda ersättningsnivåerna och det sänkta arbetsvillkoret förlängs till 2022.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Akademikernas a-kassa.

Har du mer frågor om inkomstförsäkringen?

Vid frågor om din inkomstförsäkring kan du kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på kundservice@inkomstforsakring.com eller på telefonnummer 0770-78 20 50 (vardagar 8:00-16.00).

Vid frågor om a-kassa hänvisar vi dig direkt till Akademikernas a-kassa. Du når dem via deras webb eller på telefonnummer 08-412 33 00 (vardagar mellan klockan 09:00-16:00). 

Vad gäller för min gruppförsäkring?

 • Om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19, slipper jag betala premier för min frivilliga gruppförsäkring under tiden?

  Nej, gruppförsäkringen omfattar inte premiebefrielse utan du måste betala för försäkringen för att den ska gälla. Försäkringen gäller i övrigt som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

 • Hur gäller sjukförsäkringen om jag får smittbärarpenning?

  Försäkringen gäller vid beviljad smittbärarpenning på grund av covid-19. Smittbärarpenning jämställs med nedsatt arbetsförmåga enligt villkoren. Läs mer om vad som gäller här.

 • Kan jag få stöd digitalt av min hälsoförsäkring?

  Ja, du kan få stöd genom hälsoförsäkringen vid besvär som kan leda till nedsatt arbetsförmåga till exempel nedstämdhet, värk, stress eller oro. Det gäller oavsett om orsaken beror på arbetssituation, privatlivet eller är kopplat till coronaviruset.

  Du kan få stöd bland annat via telefon eller videosamtal. Det gäller alla tjänster inom hälsoförsäkringen: hälso- och rehabvägledning, psykologsamtal, och yrkeslivsplanering.

 • Kan jag få ersättning genom min sjukförsäkring om jag blir sjuk i covid-19?

  Försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid längre sjukskrivning, efter 90 dagars karenstid, kan man ofta få ersättning från sin sjukförsäkring.

  Har du blivit smittad av en samhällsfarlig sjukdom, såsom covid-19, kan du under vissa förutsättningar få smittbärarpenning av Försäkringskassan, läs mer om vad som gäller här.

 • Betalas min livförsäkring ut om jag dör på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid dödsfall betalas försäkringen ut som ett engångsbelopp till din familj eller dina förmånstagare.

 • Kan jag få ersättning genom min trygghetskapitalförsäkring om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

FAQ
Semester

Har jag rätt att skjuta upp min semester?

Utgångsläget är att arbetsgivaren ytterst avgör om när det är möjligt att bevilja semester. När det gäller sommarperioden har du rätt till en sammanhängande semester. En beviljad semester kan som huvudregel inte skjutas upp av varken arbetsgivaren eller arbetstagaren. För detta krävs det en överenskommelse. 

I undantagsfall kan arbetsgivaren skjuta på semestern om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren ändrar på eller avbryter en redan utlagd/beslutad semester för arbetstagaren måste då denne återgå i arbete. I sådana fall ska arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för kostnader för till exempel resor som inte kunnat genomföras. Har det saknats fog för att avbryta semestern kan det dessutom utgå ett allmänt skadestånd till arbetstagaren.

Kan jag ta ut min semester när jag vill?

Semesterlagen bygger på att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren. Även om du lämnat ditt semesterönskemål innan ett förutbestämt datum är det ändå arbetsgivaren som måste få ihop verksamheten. Bäst förutsättningar för en längre semester har du under sommaren. En arbetstagare har rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommaren. Men om arbetsgivaren inte får ihop bemanningen så kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta på semestern. Det är främst inom kommunal verksamhet som vård och omsorg som detta kan bli aktuellt.

Om jag blivit korttidspermitterad, har jag då samma semesterrätt?

Om du har blivit permitterad har du fortfarande rätt till minst 25 semesterdagar eller det högre antal dagar som följer av kollektivavtal eller ditt anställningsavtal. Har du fått en lönesänkning i samband med permittering så får du räkna med en något lägre semesterlön. De kollektivavtal som Akavia träffat inom handel- och tjänsteområdet innebär, enligt vår mening, att semesterlönen ska utgå från ordinarie lön.