Årets löneenkät är här

Logga in och svara

FAQ
Korttidsarbete

Vad är korttidsarbete och vad innebär reglerna om statligt stöd?

Korttidsarbete innebär lite förenklat att arbetsgivare och arbetstagare träffar en överenskommelse om att de anställda under en viss tid ska gå ner i arbetstid och lön. Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren ansöka om ett förstärkt statligt stöd för lönekostnader vid sådant korttidsarbete om arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

Korttidsarbete med kollektivavtal Korttidsarbete utan kollektivavtal

Vilka arbetsgivare kan införa korttidsarbete?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Utgångspunkten är att korttidsarbetet ska regleras i kollektivavtal.

Akavia har tecknat centrala kollektivavtal om korttidsarbete med bland annat Almegaförbunden, Svensk Handel, Fremia (Tjänsteföretagen, Industriföretagen, Hyresgästföreningen, Folkrörelse), Svenska Kyrkan samt Fastigo. Det innebär att företag som är medlemmar i någon av dessa arbetsgivarorganisationer kan förhandla med den lokala akademikerföreningen eller med Akavia om att införa korttidsarbete på arbetsplatsen.

Offentlig verksamhet är huvudsakligen undantagen från korttidsarbete. Om stat, region eller kommun bedriver affärsverksamhet i till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening (på ett sätt som är jämförbart med privat verksamhet) så kan den omfattas av korttidsarbete.

På statens område finns nu kollektivavtal om korttidsarbete mellan Saco-S och Arbetsgivarverket beträffande de så kallade frivilliga medlemmarna i Arbetsgivarverket.

På kommunal sektor finns kollektivavtal om korttidsarbete mellan Akavia och Sobona rörande flygplatser, besöksnäring och kulturarv, fastigheter samt trafik. Avtalen gäller endast de verksamheter inom respektive områden som uppfyller kriterierna i lagen.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal så ska 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidspermitteringen. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla arbetstagare.

Kan jag få kompetensutveckling när jag är permitterad?

Arbetsgivare som ansöker om korttidsstöd kan samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tanken är att du som anställd kan få möjlighet att höja din kompetensnivå under tiden du är permitterad.

Stödet uppgår för närvarande till 60 procent av arbetsgivarens kostnader, dock maximalt 10 000 kronor per anställd fram till och med juni 2021. För att arbetsgivaren ska beviljas stödet krävs bland annat att förutsättningarna för kompetensinsatsen är reglerade i ett avtal, antingen mellan dig och din arbetsgivare eller genom ett kollektivavtal.

På Tillväxtverkets hemsida hittar du mer information om kompetensinsatser. Där finns även en avtalsmall som du och din arbetsgivare kan använda om frågan inte reglerats i ett kollektivavtal. 

Hur länge kan jag vara korttidspermitterad med statligt stöd?

Korttidsarbete med statligt stöd kan i nuläget beviljas som längst fram till den 30 juni 2021*.

*Regeringen har föreslagit att stödet ska förlängas till och med september 2021. Ändringarna förväntas träda i kraft den 29 juni. 

Vilka nivåer är stödet på?

För närvarande står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela stödperioden, upp till ett lönetak om 44 000 kronor i månaden. 

* Regeringen har föreslagit att stödet ska förlängas till och med september 2021. Ändringen förväntas träda i kraft den 29 juni.

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Om din arbetsgivare skulle gå i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Lönegarantin baserar sig på den lägre lön som du har enligt avtalet om korttidsarbete.  Behöver du råd och stöd kan du kontakta vår rådgivning. 

Vad händer med a-kassa och inkomstförsäkring vid korttidsarbete?

Du som får din arbetstid och lön sänkt vid korttidsarbete med statligt stöd kan inte få a-kassa och inkomstförsäkring för den förlorade inkomsten. Men skulle du bli arbetslös efter att du har deltagit i korttidsarbete med statligt stöd ska A-kassan grundas på den lön och arbetstid som du hade före lönesänkningen. Läs mer hos Akademikernas A-kassa.

Kan egenföretagare få stöd vid korttidsarbete?

Det aktuella regelverket för korttidsarbete omfattar inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform. 

För senast uppdaterat information läs mer på Tillväxtverkets hemsida. 


Är lönehöjningar tillåtna under korttidsarbete?

Ja, för perioden december 2020 – juni 2021 är det tillåtet att genomföra kollektivavtalade löneökningar samt, om kollektivavtal saknas, att genomföra löneökningar som är i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch där arbetsgivaren verkar. 

Läs mer hos Tillväxtverket.

Avtalsrörelsen 2020

FAQ
Hemarbete

Vilka ersättningar gäller om jag är smittad, sjuk eller tillhör en riskgrupp?

Är du smittad av covid-19 kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan från första dagen.

Kan jag bli beordrad att arbeta hemifrån?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som kan arbeta hemifrån bör göra det. Många arbetsgivare följer den rekommendationen och instruerar sina anställda att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån. Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemma. Se till att ha en konstruktiv dialog med din chef om hur ni kan hitta bra lösningar.

Får jag lön om jag är beordrad att stanna hemma och inte kan arbeta hemifrån?

Ja, men det är viktigt att du meddelar arbetsgivaren att du står till förfogande för att utföra arbete. 

Har jag rätt att arbeta hemifrån för att inte riskera att bli smittad?

Nej, du måste komma överens med arbetsgivaren om detta.

Om jag är uppmanad att arbeta hemifrån eller på distans, har jag då rätt att utföra arbetet var jag vill, till exempel utomlands?

Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur - och var - du ska utföra ditt arbete så länge anställningsavtalet och/eller tillämpligt kollektivavtal följs. Normalt bör du därför alltid stämma av med din arbetsgivare om du avser att utföra ditt arbete från annan plats än ditt hem om du blivit instruerad att tillfälligt arbeta på distans med anledning av pandemin

Vad gäller om jag varit utomlands?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör du stanna hemma från jobbet minst sju dagar efter hemkomst från en utlandsresa. Detta bör du planera för och diskutera med din arbetsgivare före resan.

Om du är frisk och står till arbetsgivarens förfogande har du som huvudregel rätt till lön, även om arbetsgivaren inte anser att det är lämpligt eller möjligt för dig att komma till arbetsplatsen under en viss tid, till exempel efter hemkomst från en resa.

Dock kan det finnas situationer då du inte har rätt till lön om arbetsgivaren bedömer att du inte får komma till arbetsplatsen och du inte heller kan utföra några arbetsuppgifter hemifrån. Ett sådant fall kan vara att du har rest till ett land som UD har beslutat att avråda resa till och din arbetsgivare i förväg har informerat dig om att du efter resan inte får vistas på arbetsplatsen under en viss tid. Detta måste dock alltid bedömas från fall till fall.

Kan min arbetsgivare tvinga mig att vaccinera mig?

Nej, ingen kan tvinga dig att vaccinera dig. 

Om du inte vill vaccinera dig kan däremot en arbetsgivare i vissa fall ha rätt att tillfälligt omplacera dig, till exempel om du har en sådan tjänst att vaccinering är ett berättigat krav för att minimera risk för smittspridning på just din arbetsplats.

FAQ
Inkomstförsäkring och andra förmåner

Vad gäller för inkomstförsäkringen?

Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan ge dig högre arbetslöshetsersättning om du skulle förlora jobbet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs förutom medlemskap i Akademikernas a-kassa att du varit medlem i Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomerna) i 12 månader.

Vad gäller för a-kassan?

Som medlem i Akademikernas a-kassa är du försäkrad mot förlorad inkomst om du skulle bli arbetslös. Eftersom vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap kan du dessutom få högre ersättning om du skulle förlora jobbet.

Även du som är egenföretagare kan gå med i Akademikernas a-kassa.

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Akademikernas a-kassa.

Har du mer frågor om inkomstförsäkringen?

Vid frågor om din inkomstförsäkring kan du kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på kundservice@inkomstforsakring.com eller på telefonnummer 0770-78 20 50 (vardagar 8:00-16.00).

Vid frågor om a-kassa hänvisar vi dig direkt till Akademikernas a-kassa. Du når dem via deras webb eller på telefonnummer 08-412 33 00 (vardagar mellan klockan 09:00-16:00). 

Vad gäller för min gruppförsäkring?

 • Om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19, slipper jag betala premier för min frivilliga gruppförsäkring under tiden?

  Nej, gruppförsäkringen omfattar inte premiebefrielse utan du måste betala för försäkringen för att den ska gälla. Försäkringen gäller i övrigt som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

 • Hur gäller sjukförsäkringen om jag får smittbärarpenning?

  Försäkringen gäller vid beviljad smittbärarpenning på grund av covid-19. Smittbärarpenning jämställs med nedsatt arbetsförmåga enligt villkoren. Läs mer om vad som gäller här.

 • Kan jag få stöd digitalt av min hälsoförsäkring?

  Ja, du kan få stöd genom hälsoförsäkringen vid besvär som kan leda till nedsatt arbetsförmåga till exempel nedstämdhet, värk, stress eller oro. Det gäller oavsett om orsaken beror på arbetssituation, privatlivet eller är kopplat till coronaviruset.

  Du kan få stöd bland annat via telefon eller videosamtal. Det gäller alla tjänster inom hälsoförsäkringen: hälso- och rehabvägledning, psykologsamtal, och yrkeslivsplanering.

 • Kan jag få ersättning genom min sjukförsäkring om jag blir sjuk i covid-19?

  Försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid längre sjukskrivning, efter 90 dagars karenstid, kan man ofta få ersättning från sin sjukförsäkring.

  Har du blivit smittad av en samhällsfarlig sjukdom, såsom covid-19, kan du under vissa förutsättningar få smittbärarpenning av Försäkringskassan, läs mer om vad som gäller här.

 • Betalas min livförsäkring ut om jag dör på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid dödsfall betalas försäkringen ut som ett engångsbelopp till din familj eller dina förmånstagare.

 • Kan jag få ersättning genom min trygghetskapitalförsäkring om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

FAQ
Semester

Har jag rätt att skjuta upp min semester?

Utgångsläget är att arbetsgivaren ytterst avgör om när det är möjligt att bevilja semester. När det gäller sommarperioden har du rätt till en sammanhängande semester. En beviljad semester kan som huvudregel inte skjutas upp av varken arbetsgivaren eller arbetstagaren. För detta krävs det en överenskommelse. 

I undantagsfall kan arbetsgivaren skjuta på semestern om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren ändrar på eller avbryter en redan utlagd/beslutad semester för arbetstagaren måste då denne återgå i arbete. I sådana fall ska arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för kostnader för till exempel resor som inte kunnat genomföras. Har det saknats fog för att avbryta semestern kan det dessutom utgå ett allmänt skadestånd till arbetstagaren. Det kan också vara bra att känna till att din arbetsgivare kan begära att du tar ut minst 20 semesterdagar under sommaren (juni-augusti).

Kan jag ta ut min semester när jag vill?

Semesterlagen bygger på att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren. Även om du lämnat ditt semesterönskemål innan ett förutbestämt datum är det ändå arbetsgivaren som måste få ihop verksamheten. Bäst förutsättningar för en längre semester har du under sommaren. En arbetstagare har rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommaren. Men om arbetsgivaren inte får ihop bemanningen så kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta på semestern. Det är främst inom kommunal verksamhet som vård och omsorg som detta kan bli aktuellt. Det kan också vara bra att känna till att din arbetsgivare kan begära att du tar ut minst 20 semesterdagar under sommaren (juni-augusti). 

Om jag blivit korttidspermitterad, har jag då samma semesterrätt?

Om du har blivit permitterad har du fortfarande rätt till minst 25 semesterdagar eller det högre antal dagar som följer av kollektivavtal eller ditt anställningsavtal. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är utgångspunkten att semesterförmånerna inte ska påverkas av korttidsarbete. Du ska därför få samma semesterlön under semestertillfället som du skulle ha fått om korttidsarbete inte varit aktuellt. Du som inte omfattas av ett sådant kollektivavtal behöver själv komma överens med din arbetsgivare om att semesterlönen inte ska beräknas utifrån den tillfälligt sänkta lönen utan på din ordinarie lön.