Just nu pågår byte av medlemsregister

Det går därför inte att logga in på Mina Sidor och det kan innebära längre väntetider till rådgivningen. Vi ber er att ha överseende.

Kontakt

Korttidsarbete utan kollektivavtal

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att arbetsgivare har möjlighet att teckna korttidsavtal med statligt stöd. Här berättar vi mer om förutsättningarna och vad ett enskilt avtal om korttidsarbete mellan dig och arbetsgivaren bör innehålla. Känner du dig osäker? Kontakta vår rådgivning innan du skriver under.

Förutsättningar

 • Enskilda avtal om korttidsarbete kan bara användas hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal. I annat fall ska korttidsarbetet regleras genom kollektivavtal.

 • Det krävs ingen förhandling med facket eftersom det handlar om en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

 • Du bör bara acceptera korttidsarbete om:

  • Du annars skulle riskera uppsägning till följd av arbetsbrist.
  • Du inte är nyanställd (d.v.s. har anställts under de senaste tre månaderna).
  • Arbetsgivaren först har avbrutit icke-verksamhetskritiska inhyrningar och provanställningar.
  • Arbetsgivaren inte är under företagsrekonstruktion eller på obestånd
  • Minst 70 procent av kollegorna på driftsenheten godkänner och deltar i korttidsarbete på samma villkor som du.

Checklista

 Avtal om korttidsarbete ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

1. Parter. Uppgift om arbetsgivaren och arbetstagaren (namn, organisationsnummer, personnummer, adresser).

2. Avtalad nivå för arbetstids- och löneminskning. Se till att dessa överensstämmer med lagstadgade nivåer och är densamma för alla arbetstagare som ingår i korttidsarbetet. Avvikelser från de nivåer som anges i tabellen nedan kan få konsekvenser för din SGI och a-kassa. För perioden 1 januari till 30 juni minskas lönen enligt någon av följande fasta nivåer.

Nivå

Minskad tid

Minskad lön

1

20 procent

4 procent

2

40 procent

6 procent

3

60 procent

7,5 procent

4

80 procent

12 procent

3.  Vilken driftsenhet arbetstagaren tillhör och datum för anställning.

4. Vilken tidsperiod avtalet avser och att denna period överensstämmer exakt med den period arbetsgivaren sökt stöd för.

5. De fasta nivåerna gäller bara för löner upp till 44 000 kronor i månaden. Det är alltså en fråga mellan dig och arbetsgivaren om, och i så fall hur, överskjutande lönedelar ska sänkas. I de kollektivavtal om korttidsarbete som Akavia har träffat ska hela månadslönen sänkas med samma nivå, även om lönen överstiger lönetaket. Se nedanstående exempel.

Månadslön

55 000 kronor

Arbetstidsminskning

40 procent

Löneminskning

6 procent

Korttidslön

51 700 kronor


6. Avtalet bör innehålla ett villkor om att lön och andra ersättningar ska återgå till ordinarie nivå om du säger upp dig eller blir uppsagd.

7. Avtalet bör även innehålla ett villkor om att korttidsarbetet, och därmed lönesänkningen, upphör med omedelbar verkan om arbetsgivaren nekas statligt stöd. 

8. Sist men inte minst: Du har rätt till minst ett par dagars betänketid innan du skriver under ett avtal om korttidsarbete.

Hos Tillväxtverket finns exempel på avtal som kan fungera som ett bra underlag.