Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Korttidsarbete utan kollektivavtal

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att arbetsgivare har möjlighet att teckna korttidsavtal med statligt stöd. Här berättar vi mer om förutsättningarna och vad ett enskilt avtal om korttidsarbete mellan dig och arbetsgivaren bör innehålla. Känner du dig osäker? Kontakta vår rådgivning innan du skriver under.

)

Förutsättningar

 • Enskilda avtal om korttidsarbete kan bara användas hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal. I annat fall ska korttidsarbetet regleras genom kollektivavtal.

 • Det krävs ingen förhandling med facket eftersom det handlar om en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

 • Du bör bara acceptera korttidsarbete om:

  • Du annars skulle riskera uppsägning till följd av arbetsbrist.
  • Du inte är nyanställd (d.v.s. har anställts under de senaste tre månaderna).
  • Arbetsgivaren först har avbrutit icke-verksamhetskritiska inhyrningar och provanställningar.
  • Arbetsgivaren inte är under företagsrekonstruktion eller på obestånd
  • Minst 70 procent av kollegorna på driftsenheten godkänner och deltar i korttidsarbete på samma villkor som du.

Checklista

 Avtal om korttidsarbete ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

1. Parter. Uppgift om arbetsgivaren och arbetstagaren (namn, organisationsnummer, personnummer, adresser).

2. Avtalad nivå för arbetstids- och löneminskning. Se till att dessa överensstämmer med lagstadgade nivåer och är densamma för alla arbetstagare som ingår i korttidsarbetet. Avvikelser från de nivåer som anges i tabellen nedan kan få konsekvenser för din SGI och a-kassa. *För perioden 1 januari till 30 juni minskas lönen enligt någon av följande fasta nivåer.

Nivå

Minskad tid

Minskad lön

1

20 procent

4 procent

2

40 procent

6 procent

3

60 procent

7,5 procent

4

80 procent

12 procent

*Regeringen har föreslagit att stödet ska förlängas till och med september 2021. Ändringen förväntas träda i kraft den 29 juni.

3.  Vilken driftsenhet arbetstagaren tillhör och datum för anställning.

4. Vilken eller vilka tidsperioder avtalet avser och att dessa överensstämmer exakt med de som arbetsgivaren sökt stöd för.

5. De fasta nivåerna gäller bara för löner upp till 44 000 kronor i månaden. Det är alltså en fråga mellan dig och arbetsgivaren om, och i så fall hur, överskjutande lönedelar ska sänkas. I de kollektivavtal om korttidsarbete som Akavia har träffat ska hela månadslönen sänkas med samma nivå, även om lönen överstiger lönetaket. Se nedanstående exempel.

Månadslön

55 000 kronor

Arbetstidsminskning

40 procent

Löneminskning

6 procent

Korttidslön

51 700 kronor


6. Avtalet bör innehålla en bestämmelse om att det upphör att gälla automatiskt vid utgången av den eller de perioder som arbetsgivaren begärt stöd för, eller för det fall arbetsgivaren underlåter att söka, eller nekas statligt stöd.

Om mallen på Tillväxtverkets hemsida används (se länk nedan) bör den kompletteras med en klausul med detta innehåll, till exempel:

Genom detta avtal åtar sig arbetsgivaren att omedelbart ansöka om stöd för korttidsarbete. I det fall arbetsgivaren underlåter att söka sådant stöd, eller om stödet nekas, saknar överenskommelsen verkan och lön och andra ersättningar ska utgå enligt ordinarie villkor.

Vidare bör avtalet innehålla en klausul som ger dig som arbetstagare rätt att säga upp avtalet i förtid, till exempel med sju dagars uppsägningstid.

7. Avtalet bör innehålla en bestämmelse om att semesterlön ska baseras på ordinarie lön och inte på den tillfälligt sänkta lönen.

8. Sist men inte minst: Du har rätt till minst ett par dagars betänketid innan du skriver under ett avtal om korttidsarbete.

Hos Tillväxtverket finns exempel på avtal som kan fungera som ett bra underlag.