Just nu pågår byte av medlemsregister

Det går därför inte att logga in på Mina Sidor och det kan innebära längre väntetider till rådgivningen. Vi ber er att ha överseende.

Kontakt

Undersökning: Så har Akavias medlemmar påverkats av coronapandemin

2020/08/11 — Akavia har undersökt vilken effekt coronaviruset har haft på medlemmarnas arbetsliv

Undersökningen

Undersökningen gjordes genom ett urval och gick ut till 9757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. Svaren är därefter vägda för att de ska vara representativa för medlemskåren.

Resultaten visar att många påverkats, men att utmaningarna skiljer sig åt mellan olika grupper. Här har vi sammanställt några resultat som kräver uppmärksamhet från medarbetare, arbetsgivare och samhället.

Resultatet

Arbetsmiljöutmaningar behöver förebyggas

Stressen har ökat bland medlemmarna. Det gäller inom alla sektorer på arbetsmarknaden och för olika professioner. Påfrestningarna är störst bland dem som har arbetsuppgifter som uppstått som en konsekvens av covid-19. I denna grupp uppger nära åtta av tio att arbetsbelastningen har ökat. Närmare två av tre upplever också att stressen i arbetet har ökat. En förklaring till detta är att en hög andel uppger att de även utför sina ordinarie arbetsuppgifter eller att dessa skjuts på framtiden.

Akavia ser en risk att den ökade stressen kan leda till utmaningar i form av ohälsa längre fram om inte åtgärder vidtas. För grupper som har haft en hög arbetsbelastning under våren är det viktigt att se till att ge utrymme för återhämtning. Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet behöver intensifieras, men ansvariga myndigheter behöver också följa utvecklingen. Med rätt insatser kan vi lägga grunden för ett modernt arbetsmiljöarbete som inte bara fokuserar på risker utan även det som skapar välbefinnande i arbetet.

Läs mer i debattartikel i Arbetet (29/6)

Stödet vid arbete hemifrån behöver förstärkas

En klar majoritet av medlemmarna har under våren arbetat på distans. Nära hälften av arbetsgivarna har dock inte förändrat de tekniska lösningarna för att underlätta detta. Att förstärka stödet för arbete på distans är för många organisationer både nödvändigt på kort sikt och en investering för framtiden. En annan viktig åtgärd som är särskilt viktig vid hemarbete är att säkerställa att cheferna får förutsättningar att ge medarbetarna stöd och regelbunden återkoppling.

Mer om hemarbete på civilekonomen.se

Kompetensutveckling viktigt för att möta krisen

Bland Akavias medlemmar i privat sektor är drygt var tionde permitterad. Många är osäkra på om de kommer att få behålla jobbet. Även om erfarenheter visar att akademiker inom det samhällsvetenskapliga området löper lite risk att drabbas av arbetslöshet är det viktigt med möjligheter till kompetensutveckling för fördjupning eller nya arbetsuppgifter.

Undersökningen visar att de som har blivit permitterade vill ha kompetensutveckling, men att få arbetsgivare erbjuder det. Akavia vill se att universitet och högskolors uppdrag att erbjuda fortbildning förstärks, särskilt för gruppen permitterade.

Läs mer i debattartikel i Altinget (29/5)

Chefer under hård press

Undersökningen visar att cheferna är en grupp som är under hård press, och har påverkats mycket. Genomgående upplever chefer en större arbetsbelastning och en högre stress än övriga medlemmar.  

Samtidigt upplever tre av tio chefer att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats. En förklaring kan ligga i att nära av nio av tio arbetar hemifrån. Samtidigt som det ställer stora krav på chefsrollen innebär det att restiden försvinner och att det kan vara lättare att få ihop dagspusslet.

Chefens roll är särskilt viktig kris. Covid-19 ställer särskilda krav eftersom stora grupper arbetar hemifrån. Stöd, regelbunden återkoppling och engagemang från chefen blir viktigare. Arbetsgivarna måste nu ge cheferna möjligheter till återhämtning, men också vara uthålliga i att ge cheferna rätt stöd för att hantera uppdraget.

Läs mer i Dagens PS (11/5)

Viktigt undvika smittspridning efter semestrar

Att arbetsgivare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetsplatser är avgörande för att minska smittspridningen. Undersökningen visar att många arbetsgivare kan ta ett större ansvar. Det handlar främst om att glesa ut sittplatser, men också om att anpassa arbetstiderna för att undvika rusningstrafik. Akavia efterlyser uthållighet och att arbetsgivarna underlättar arbete hemifrån.

Läs pressmeddelande hos TT

Professioner

Många av Akavias medlemmar har påverkats på olika sätt. I undersökningen kartläggs hur de olika professionerna har påverkats. På ett övergripande plan är skillnaderna relativt begränsade, istället syns de stora skillnaderna mellan olika sektorer och mellan chefer och övriga medarbetare. Här kan du läsa om hur IT-akademiker och jurister har påverkats:

Covid-19 ökar stressen för systemvetare, Computer Sweden (18/6)Ökad stress bland landets jurister under coronapandemin, Dagens Juridik (5/6)