Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Olika roller i styrelsen

Här har vi tagit fram exempel på roller som kan finnas i styrelsen. Rollerna kan självklart kombineras och innehas av samma person beroende på hur stor er styrelse är.

Ordförande

Den som är ordförande bör framförallt leda styrelsens arbete. Några av de viktigaste uppgifterna för ordföranden är att kalla till styrelsemöten med tillhörande dagordning och att koordinera ledamöternas arbete. Ordföranden kan också leda styrelsemötena, men det kan även  någon annan göra.

Ofta får ordföranden en alltför stor roll. Det är inte ovanligt att övriga ledamöter bara deltar vid styrelsemöten och ordföranden sköter i princip allt annat. Det leder ofta till att fåvill ta på sig rollen som ordförande. Men så behöver det inte vara. Försök att göra en bra arbetsfördelning så att alla styrelsemedlemmar är med och bidrar till arbetet.

Vice ordförande

Det är ofta bra att ha en vice ordförande, eftersom det är en fördel att ha en naturlig backup för den samordnande rollen som ordföranden har. I många styrelser fungerar rollen som vice ordförande också som en inkörsport till att senare  kunna ta över ordförandeskapet. Den som är vice ordförande kan tillsammans med ordföranden skapa dagordningen och koordinera övriga ledamöters jobb.

Sekreterare

Ni kan antingen utse en person till sekreterare eller låta alla ledamöter turas om att ta på sig rollen. Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten.

Informationsansvarig

För att er lokalförening ska behålla sin legitimitet och kunna rekrytera fler medlemmar behöver den synas på arbetsplatsen. Därför kan det vara bra att utse en person som ansvarar för att sammanfatta vilka frågor ni jobbar med och sprida dessa bland medlemmarna. Sprida informationen på  anslagstavlor, intranät och via e-postutskick.

Förhandlingsansvarig

Det behöver inte vara ordföranden som deltar vid MBL-förhandlingar med arbetsgivaren. Om det finns en person som har integritet och förhandlingsvana kan hen i stället passa bra för det uppdraget. Tänk på att den förhandlingsansvarige bör undvika att ensam fatta större beslut under MBL-förhandlingarna utan att dessa är förankrade med övriga styrelsen.

Rekryteringsansvarig

Om er förening finns på en större arbetsplats med många potentiella medlemmar kan det vara bra att utse en rekryteringsansvarig. Den personen fokuserar på medlemsrekrytering, och kan få hjälp av oss och övriga Sacoförbund med rekryteringsmaterial. Tänk på att inte bara fokusera på rekrytering till Akavia, eftersom vi samarbetar med övriga Sacoförbund. 

Arbetsmiljöombud/skyddsombud

Rollen som arbetsmiljöombud/skyddsombud är reglerad i arbetsmiljölagen och är fristående från lokalföreningen. Om arbetsplatsen har utsett arbetsmiljöombud/skyddsombud kan det dock vara bra om er förening samarbetar med dem, eftersom ni har ett gemensamt intresse i många frågor. Om det inte finns arbetsmiljöombud/skyddsombud kan er förening ändå utse en arbetsmiljöansvarig som tar ett särskilt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

ÖVRIGA ROller

Det kan självklart finnas andra roller inom styrelsen. Ni kan till exempel utse någon eller några som ansvarar för löneförhandlingen och någon som ser över ekonomin om föreningen har en sådan.