Saco-S och Akavia

Inom statlig sektor ingår Akavia i förhandlingsorganisationen Saco-S tillsammans med andra Sacoförbund. Lokalföreningarna på arbetsplatserna benämns som Saco-S-föreningar och som förtroendevald inom staten företräder du medlemmarna i alla de Sacoförbund som ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S.

Saco-S  består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder närmare 90 000 akademiker inom staten. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statliga anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. 

Om Saco-S

Saco-S för dig som är förtroendevald

 

 

Akavia är kontaktförbund

Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Arbetsgivarverkets medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. För varje medlem i Arbetsgivarverket har Saco-S utsett ett kontaktförbund.

Det Saco-S anslutna fackförbundet som har flest medlemmar på respektive myndighet utses av Saco-S som kontaktförbund. Akavia är kontaktförbund för ett stort antal statliga myndigheter, för närvarande 79 stycken, bland annat för Åklagarmyndigheten, Riksbanken, Sveriges domstolar, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen, Försäkringskassan, Skatteverket, Sida och Finansinspektionen. 

Lista över myndigheter och kontaktförbund (arbetstagarnyckeln)

Som kontaktförbund är Akavias uppgift att: 

  • Bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp (servicefunktionen).
  • Förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen).
  • Företräda Saco-S som lokal part om lokalförening saknas eller då en sådan saknar behörighet enligt arbetstagarnyckeln (lokalpartsfunktionen) 
  • Fatta beslut för Saco-S i vissa frågor enligt denna arbetstagarnyckel (beslutsfunktionen).  

Kontaktförbunden ska också bevaka att alla medlemmar i Saco-S-förbunden får en likvärdig behandling oavsett förbundstillhörighet samt driva Saco-S och Sacofederationens fackliga politik. Vid oenighet mellan kontaktförbund och annat berört förbund om handläggningen av visst ärende kan frågan hänskjutas till Saco-S styrelse.  

Arbetstagarnyckeln

På Saco-S.se kan du bland annat hitta vilket fackförbund som är kontaktförbund för respektive myndighet samt vem som är Saco-S ordförande på respektive myndighet.  

Arbetstagarnyckeln

Samverkan

Presentation av statens centrala samverkansavtal (Arbetsgivarverket och Saco-S):
Ramavtal för samverkan