Akavia växlar yrkande på området Ideella och Idéburna Organisationer/Upplevelse och kultur.

Akademikerförbunden där Akavia ingår har växlat yrkande med Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer/Upplevelse och kultur.

Den 30 april 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 30 januari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för arbetsgivarens kompetensförsörjning, utvecklingsarbete, hållbarhetsarbete och möjligheter till att påverka samhällsutvecklingen inom ramen för sina uppdrag. Akademikers prestationer och kompetens måste därför belönas och leda till god löneutveckling över hela arbetslivet.


Förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv måste förbättras. En god arbetsmiljö med rätt till vila och fritid, oavsett var arbetet sker är en grundsten i det arbetet. Vi vill främja ett synsätt där flexibilitet och valfrihet finns för att jobba på distans.

Akademikerförbundens yrkanden

Akavia genom Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om

Prestationer och kompetens ska belönas och leda till god löneutveckling

  • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
  • Justering av lön för att åtgärda osakliga löneskillnader ska göras med medel utöver lönerevisionen. Reglering av osakliga löneskillnader ska ske före lönerevisionen. Löneregleringar på grund av upptäckt lönediskriminering ska ske retroaktivt två år bakåt i tiden.

Ett hållbart arbetsliv

  • Möjlighet till samtal om distansarbete med utgångspunkt från arbetstagarens arbetsmiljö och balans i arbetslivet.
  • Partsgemensamt arbete i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och förebygga ohälsa.
  • Restid ska i första hand förläggas på arbetstid.

Lokalt fackligt arbete är en merit

  • Kostnaderna för det lokalt fackliga arbetet ska inte belasta den enskilde individen eller gruppen.
  • Det fackliga arbetet ska finnas med i utvecklingssamtalet för att medarbetare och chef ska få en bra överblick över arbetsbelastningen.

Föräldralön

  • Föräldralön ska betalas ut i sex månader efter att arbetstagaren varit anställd i 1 år.
  • Föräldralön ska beräknas på all anställningstid hos arbetsgivaren och/eller koncern oavsett befattning eller anställningsform.

Sjuklön

  • Alla arbetstagare ska ha rätt till sjuklön från och med 15:e kalenderdagen till och med 90:e kalenderdagen.

LIna Palmborg

Avtalsansvarig, Akavia