Gå till Innehållet

Avtal tecknat med Fastigo - K-avtalet

Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde, AiF, där Akavia ingår har tecknat avtal med Fastigo avseende K-avtalet.

Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och lön. Avtalsperioden är på två år, 1 april 2023 -31 mars 2025.

AiF har tillsammans med Vision och Ledarna kommit överens om följande med Fastigo:  

Lön

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 och därefter ett år i sänder med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Lönebildningsavtalet på Fastigo K är ett så kallat processlöneavtal utan centralt fastställt löneutrymme. Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om inte annat överenskommes.

Behov av kompetensutveckling ska särskilt uppmärksammas för tjänsteman som återgår i arbete efter längre tids frånvaro exempelvis föräldraledighet.


Utökade avsättningar till pension

Arbetsgivaren ska från och med den 1 april 2023 betala en utökad pensionspremieavsättning med 0,2 procent och med ytterligare 0,3 procent från och med den 1 april 2024 för de som är anställda på ett bolag som tillämpar ITP-planen.

Allmänna anställningsvillkor

  • Tjänsteman som har kvalificerat sig för tillsvidareanställning med stöd av 5a § LAS kan välja att behålla den tidsbegränsade anställningen. Sådan överenskommelse gäller i högst sex månader. Tjänstemannen kan på nytt avstå tillsvidareanställning efter det.
  • Ny kollektivavtalad visstidsanställning som bland annat innebär att tjänsteman som uppbär hel ålderspension i någon form, kan komma överens med arbetsgivare om en anställning för begränsad tid.
  • Kompensationsledighet bör tas ut i så nära anslutning till övertidsarbetet som möjligt och bör inte överstiga 40 timmar. Arbetsgivare och tjänsteman kan komma överens om annat.
  • Sparad semester får inte sammanlagt överstiga 30 dagar. Överstigande dagar ersätts med semesterlön (Övergångsregler gäller fram till den 31 december 2028).
  • Föräldraledig med föräldrapenning utöver lägstanivå eller som uppbär graviditetspenning har rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Tjänstemannen är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldralön/graviditetspenning från Försäkringskassan.

–  Utöver ovanstående delar parterna uppfattning om att flexibla arbetsformer kan vara av värde om det gynnar verksamheten och de anställdas arbetssituation, säger Marina Nilsson, avtalsansvarig förhandlare, Akavia.

Martina Nilsson

Avtalsansvarig, Akavia