Så styrs Akavia

Förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar och lokalombud. Nedan följer en mer ingående förklaring av de olika delarna.

Akavias stadgar  

Fullmäktige

Akavia har treåriga mandatperioder där ordinarie fullmäktige hålls på senhösten. Mandatperioden inleds med ett ordinarie fullmäktigemöte och avslutas när nästa ordinarie fullmäktigemöte inleds. Antalet fullmäktigeledamöter är 99. Fullmäktigeledamöterna utses på tre olika sätt; av sektionerna, av professionsföreningarna och genom direktval. Under den första mandatperioden, fram till dess Akavia håller sitt första ordinarie fullmäktigemöte i november 2022, representeras dock medlemmarna av Juseks och Civilekonomernas tidigare valda fullmäktigeledamöter, sammanlagt 155 personer.

Förbundsstyrelse

Mellan fullmäktiges möten är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter. Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.

Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter. Av dessa utgör ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden styrelsens presidium. Presidiet och nio övriga ledamöter väljs av fullmäktige. Den tionde ledamoten är studerandesektionens ordförande eller, när denne har förhinder, vice ord­föranden.

Förbundsråd

Förbundsrådet har till uppgift att ge förbundsstyrelsen råd vid viktigare beslut samt vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen och upp­drag som revisor. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, tre ledamöter från varje sektionsstyrelse, en ledamot från varje professionsförenings styre samt de tre direktvalda fullmäktigeleda­möter som fick flest röster i valet.

Sektionsstyrelser

Sektionerna är delar av förbundet som har till uppgift att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektorer. Akavia har fyra sektioner: tre för anställda i privat, kommunal respektive statlig sektor samt en för studerande. Vilken sektion man som medlem tillhör beror på i vilken sektor man är verksam. Sektionsstyrelserna har vardera nio ledamöter som väljs av medlemmarna vid sektionsmöten.

Professionsföreningar

Professionsföreningarna har fyra uppgifter: Karriärstöd, professionsutveckling, opinionsbildning och rekryteringsstöd. Det är medlemmens utbildning såsom den är registrerad i medlemsregistret som är utgångs­punkten för vilken förening som medlemmen ska tillhöra. En medlem får dock byta till en annan professionsförening om medlemmen till exempel till följd av sina arbetsuppgifter känner större samhörighet med eller intresse för en annan profession. Den som är chef får också tillhöra professionsföreningen för chefer.

För att få en flexibel verksamhet som inte tyngs av formalia, såsom stadgar, valberedningar och årsmöten, leds varje förening av ett förenings­styre, inte av en formell föreningsstyrelse. Styret utses årligen av förbundsstyrelsen och består av tre till sju ledamöter. Medlemmar kan anmäla sig själva eller rekommenderas av en annan medlem eller förtroendevald. Förbundsstyrelsen kommer att utse nya styren under början av 2020. Inför detta kommer information att gå ut till medlemmarna med en uppmaning att nominera sig själva eller en annan medlem.

Var med och utveckla din profession    

Fokusgrupper

En fokusgrupp är en tidsbegränsad arbetsgrupp som består av medlemmar med särskilt hög kompe­tens eller särskilt intresse för viss fråga. Den tillsätts av förbundsstyrelsen för att utveckla förbundets politik och stärka opinionsbildningen. Förslag att inrätta en fokusgrupp kan komma från medlem, professionsförening, sektion, för­bundskansli eller förbundsstyrelsen.

Medlemmar (genom lokalföreningar och lokalombud)

Genom bildandet av Akavia kommer lokala förtroendevalda att få ett ännu bättre stöd i sitt uppdrag. Förbundet kommer successivt att kunna erbjuda fler förtroendevalda facklig utbildning, tillgång till nätverk och rådgivning i det fackliga uppdraget.

Verksamheten i Akademikerföreningarna inom privat sektor och i de Saco-S-föreningar inom statlig sektor där Akavia är kontaktförbund påverkas inte av samgåendet i det nya förbundet. Inom kommunal sektor kommer samtliga medlemmar i Akavia att företrädas av befintliga lokala Jusekföreningar på arbetsplatserna. Föreningarnas kommer successivt att byta namn.