Att tänka på vid rörlig lön/bonus

Rörlig lön och bonus är vanligt inom vissa branscher. Det är viktigt att se den rörliga lönen som något extra utöver den fasta grundlönen. Här berättar vi mer.

)

Huvudregler

  • Så mycket som möjligt ska regleras i det enskilda anställningsavtalet och inte peka mot en policy då den när som helst kan ändras
  • Om rörliga lönedelar regleras i en policy måste du som anställd se till att få ta del av policyn i sin helhet innan du skriver på avtal som pekar mot en policy
  • Om du inte kan få in allt kring bonus i ett skriftligt avtal, försök få till en skrivelse om en lägsta ersättning som ska utgå samt datum för utbetalning av ersättningen. Därtill är all dokumentation mellan dig och arbetsgivaren av relevans, mejl, sms, möten där ni talar om vad som ska gälla. Därtill även eventuell praxis i bolaget och vad som gällt för andra. Men för att kunna bevisa vad som gäller är huvudregeln alltid att ha så mycket som möjligt i skrift.
  • Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och behandlas separerat från de rörliga lönedelarna. Du ska kunna leva på din lön även om de rörliga lönedelarna inte faller ut. 

Viktiga punkter i anställningsavtalet

  • När utbetalas den rörliga lönen/bonusen, vilket datum och hur ofta (månadsvis, årligen, kvartalsvis osv).
  • Vad gäller vid uppsägning? Ibland fastslår avtalet att du måste ha arbetat till ett visst datum för rätt till bonus alternativt att du inte får vara på plats under uppsägningstiden. Rådet är att minst få till en lösning som innebär rätt till bonus om arbetsgivaren är den som avslutar anställningen. Alternativt en lösning genom en skrivelse om att bonus utgår så länge du arbetar i bolaget och då i proportion per hela månader, eller antal arbetade dagar.
  • Hur länge bonusavtalet gäller och när det omförhandlas
  • Om den rörliga lönedelen är pensions-, semesterlön- samt föräldralönegrundande. Om det finns kollektivavtal så regleras detta i vissa kollektivavtal, men inte i alla. Om du har en hög rörlig lön som inte påverkar någon av dessa ersättningar så kommer du tappa en hel del om du blir sjuk, föräldraledig eller går i pension.
  • Vilka är målen som behöver uppnås för rörlig del, kan du påverka dessa eller är de på företagsnivå? Även en reglering om när dessa villkor omförhandlas.