Gå till Innehållet

Vilken betydelse har jämställdhet i arbetslivet?

För Akavia är jämställdhet i arbetslivet en självklarhet. Alla medlemmar, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att göra karriär, bli respekterade och inkluderade på jobbet, ha lika lön för lika arbete och samtidigt kunna ta ansvar för hem och familj.

Arbeta för en jämställd arbetsplats

En jämställd arbetsplats borde vara en självklarhet för alla arbetsgivare

Många undersökningar visar att jämställda arbetsplatser är mer kreativa, lönsamma och klarar kriser bättre. Dessutom har jämställda arbetsgivare lättare att attrahera och behålla yngre personer. Att sträva efter en jämställd arbetsplats borde därför vara en självklarhet för alla arbetsgivare.

Jämställdhet gynnar innovation

Innovation och utveckling är allt viktigare i ett konkurrensutsatt arbetsliv. För att följa med i processen och förstå sin målgrupp, behöver arbetsgivare se till att samhällets mångfald återspeglas i de ledande positionerna i verksamheten och att inkludera kvinnor i alla vitala beslut.

Jämställdhet säkrar kompetensbristen

Flera branscher står redan inför eller riskerar kompetensbrist i framtiden. En lösning på problemet är ett aktivt jämställhetsarbete, både för att behålla befintlig kompetens och för att konkurrera om de bästa talangerna i framtiden. Det blir följaktligen avgörande med ett aktivt såväl som systematiskt jämställdhetsarbete för att både kvinnor och män ska vilja satsa på ett arbetsliv i alla branscher.

Jämställdhet bidrar till bättre hälsa för alla

Traditionella normer styr fortfarande vår uppfattning om hur kvinnor och män ska bete sig. Medan kvinnor generellt förväntas ta ett större omsorgsansvar på jobbet och privat, och till exempel uppfattas som hårda om de agerar beslutsamt, beskrivs många män istället som starka, handlingskraftiga och framgångsrika - en mansroll som både begränsar och kan få negativa konsekvenser på arbetsliv och hälsa.

I ett jämställt arbetsliv skulle kvinnor inte uppleva något glastak och snarare få kommentarer om prestation, än sitt utseende. Män skulle kunna visa sig sårbara och vara engagerade föräldrar, som tar lång föräldraledigt. Forskning visar att män med ett större ansvar för sina barn är mer rädda om sin egen hälsa, vilket på sikt gynnar både individen och arbetsgivaren.

Hemarbete påverkar jämställdheten

Pandemin har visserligen medfört stor flexibilitet i arbetets förläggning, och minskat stressen för alla de medarbetare som slipper jobbpendla, men det har även lett till risker för jämställdheten. Om kvinnor även i framtiden fortsätter att arbeta hemifrån i större omfattning än män, kan det få negativa konsekvenser för kvinnors möjlighet till karriär och utveckling.

Akavia tycker

Aktiva åtgärder ska följas bättre genom att:

  • Arbetsgivare avsätter tid och resurser för ett långsiktigt jämställdhetsarbete som genomsyrar hela organisationen. Jämställdhetsarbetet ska ses som något kontinuerligt som aldrig blir färdigt, där tid och resurser avsätts för ett långsiktigt arbete med en vidsträckt planeringshorisont.
  • Ledningen driver jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsinitiativ behöver komma från ledningsgrupp och styrelse som även agerar föredömen.
  • Arbetsgivare arbetar systematiskt med frågor kring diskriminering, trakasserier, kränkningar samt kvinnor och mäns förutsättningar att göra karriär. Utbildning och kompetensutveckling kring jämställdhet för medarbetare och ledningsgrupp genomförs på alla arbetsplatser.
  • Jämställdheten kartläggs på varje arbetsplats. Fördelning av roller och hur resurser fördelas ska mätas och attityder och jargonger ska undersökas. Arbetsgivare inför mätbara mål för jämställdhet och välbefinnande och följer upp detta regelbundet.

Utanför arbetsgivarens skyldigheter ska:

  • Fackligt arbete uppmuntras på arbetsplatsen och en dialog med lokala fackliga representanter startas. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
  • Fler kollektivavtal tecknas. Med kollektivavtal finns större möjlighet för medarbetare att påverka sin arbetssituation och till exempel påverka arbetsgivaren att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor.
  • Ansträngningar göras för att rekrytera och behålla kvinnor i branscher där män är i majoritet, och tvärtom.
  • Normbrytande roller uppmuntras där män berättar om ohälsa och är engagerade föräldrar, liksom att kvinnor till exempel får utrymme att satsa på karriären. Dessutom behövs mer forskning kring varför kvinnor i större utsträckning är sjukskrivna för mental ohälsa.
  • Distansarbetets konsekvenser för jämställdheten uppmärksammas. De som väljer att arbeta på distans får inte missgynnas.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Råd och stöd om diskriminering

Om diskrimineringslagen

Det är viktigt att förstå vad diskrimineringslagen innebär för att skapa ett arbetsliv där alla har samma rättigheter och möjligheter. Utöka din kunskap här.

Avhandling: ”Kvinnan blir en buffertzon för den företagande mannen”

akaviaaspekt.se / Kvinnor som lever ihop med företagande män axlar ett större ansvar i hemmet och bidrar ofta med kapital vid uppstarten.