Omställning

Har du en anställning har du rätt till omställningsstöd om du skulle bli uppsagd.

Omställningsstöd

RÄTT TILL OMSTÄLLNINgsstöd

Syftet med omställningsstödet är att få stöd att hitta ett nytt arbete och förstärka sin yrkeskompetens. Avtalen omfattar medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och i vissa fall även de som blir uppsagda på grund av ohälsa.

Från den 1 oktober 2022 kan du få ett statligt studiestöd när du studerar mitt i livet. Studiestödet innehåller ett statligt bidrag och ett frivilligt lån. Du kan få bidrag upp till 80 procent av lönen och som mest 21 300 kronor per månad.

Du som arbetar i staten, i en kommun, i en region, inom kyrkan eller omfattas av ett kollektivavtal mellan medlemsorganisationer under PTK och Svenskt Näringsliv kan få ett kompletterande bidrag om din lön överstiger taket.

Vad kan jag få för stöd om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Utöver det statliga studiestödet kan du få omställnings- och kompetensstöd som avtalats mellan parterna på arbetsmarknaden. Vilka trygghetssystem du omfattas av beror på vilket avtalsområde som gäller för din anställning. Du kan få individuellt personligt stöd, kompetensstöd och i vissa fall även kompletterande inkomstskydd (utfyllnad av a-kassan).

Inom statlig sektor kan Trygghetsstiftelsen ge dig stöd att hitta nytt jobb eller att vidareutbilda dig.

Inom kommunal sektor (primärkommuner, regioner, vissa kommunala bolag) kan Omställningsfonden ge liknande stöd. För  KFS-bolagen, som numera ingår i Sobona, finns KFS-trygghetsfond, som administreras av Omställningsfonden.

Inom Svenska kyrkan är det Kyrkans trygghetsråd som administrerar omställnings- och kompetensstöden.

Inom privat sektor omfattas många av likande omställningsorganisationer varav den största är Trygghetsrådet.

Omställning är en kollektivavtalad förmån

Omställningsorganisationerna uppnår goda resultat för de individer som använder deras tjänster och en klar majoritet finner nytt arbete eller vidareutbildar sig. Det är arbetsgivaren som anmäler medarbetaren men det är upp till varje individ att välja om en vill ta emot stödet.

Ta gärna stöd och råd från din omställningsorganisation om du hamnar i en situation där du behöver gå vidare i ditt arbetsliv.

Du som medlem är också välkommen att kontakta Akavias rådgivning om du har frågor kring omställning eller behöver stöd.

Kontakta rådgivningen

Länkar till olika omställningsaktörer

Anställda i privat sektor

Anställda i statlig sektor

Anställda i kommuner, regioner och vissa Sobona-bolag

Anställda inom Svenska kyrkan

Anställda i försäkringsbranschen

För anställda i försäkringsbranschen ingår omställningsstödet i kollektivavtalet, istället för att som på andra avtalsområden regleras i ett separat omställningsavtal. Se kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för Sacoförbundens medlemmar i försäkringsbranschen mellan FAO, Akavia och Sveriges ingenjörer, kapitel 2 paragraf 10.

Till avtalet

Anställda utan kollektivavtal