Gå till Innehållet

Chefen säger: ”Här tillämpar vi avtalet”

Många chefer menar att det endast är den fastställda budgetramen som avgör din löneökning. Löneavtalen som Akavia förhandlar påtalar dock att lönen ska sättas i relation till din kompetens och prestation. Dessutom utgår våra avtal från att hänsyn ska tas till företagets ekonomiska förutsättningar. Går det bra för företaget ekonomiskt bör detta även visa sig i lönerevisionen. Så ibland kan du behöva tydliggöra för arbetsgivaren var du är medlem, så att det blir tydligt vilket löneavtal som ska tillämpas vid din lönerevision. 

Chefen säger: ”Vi måste hålla budgeten”

De viktigaste faktorerna för lönesättning i avtalet är just prestation, leverans och kompetens. Visst har din chef en budget, men enligt avtalet ska din löneökning inte begränsas av ett sådant tak. Här blir huvudfrågan från dig till chefen hur de menar att du ska hålla motivationen uppe om du inte blir premierad för att din insats också bidrar till bolagets vinst. För det är ju din drivkraft, att om det går bra för bolaget så bör det även gå bra för dig, så länge du levererar.

Chefen säger: ”I år satsar vi på de yngre/personer som halkat efter i lönesättningen”

Lönen ska sättas i relation till prestation och leverans. Därtill kan det inte vara rimligt att du ska drabbas negativt för att bolaget har en dålig lönesättning. Detta är ett ansvar som arbetsgivaren själv helt måste bära, och också se till att hantera genom en annan budget än den som är satt för lönerevisionen. För en person som ligger långt efter alla andra på arbetsplatsen gäller att bolaget ska göra en lönejustering som är skild från de pengar som används till lönerevisionen. Detta ska inte påverka din lön.

Chefen säger: ”Du ligger redan högt i bolaget statistiskt sett”

Det är prestationen som värderas, hur ska du motiveras att öka din prestation och kompetens om bolaget menar att du nu nått lönetoppen? Det kan krävas att fråga bolaget hur de menar att du ska fortsätta hålla en hög motivation om de menar att du ska fortsätta leverera på topp men inte får någon löneutveckling. Du har ju uppnått den lön du har för att du är högpresterande, detta måste fortsätt belönas. Därtill är det ju arbetsgivaren som satt din lön, så därmed är det ett tecken på att de vet att du gör ett bra jobb.

Chefen säger: ”Potten räcker inte till”

Att potten inte skulle räcka till är ett vanligt argument. Akavia tecknar dock inga löneavtal där potter förkommer. Påståendet behöver därför ifrågasättas. På vissa områden i det privata näringslivet har vi avtal där det finns en procentuell löneökningsnivå på gruppnivå. Den innebär dock inte någon individgaranti utan utgör en procentuell nivå som ska utfalla på gruppen akademiker om inte annat avtalats. Lönen ska dock alltid diskuteras individuellt och vara differentierad samt utgå från din prestation och bidrag till verksamheten.

Chefen säger: ”Det här är din nya lön”

Det är visserligen inte så mycket ett argument utan mer en hantering av lönesamtalet men är en vanligt förekommande hantering och ett bekymmer för den som inte kan argumentera om sin nya lön. Alla löneavtal som Akavia är med och tecknar utgår ifrån en dialogmodell, det vill säga att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Det förväntas att både den lönesättande chefen och medarbetaren kommer väl förberedda till lönesamtalet och där för en dialog, om den nya lönen. Medarbetaren ska alltid erbjudas en möjlighet att diskutera, kommentera och vid behov påverka det löneförslag som arbetsgivaren lämnar. Ett regelrätt lönebesked, där lönesättande chef bara ger ett besked om den nya lönen, utan möjlighet till dialog, är därför inte förenligt med våra löneavtal. Råkar du ut för detta bör du påpeka det för chefen och kräva ett nytt samtal. Finns det lokala förtroendevalda, bör du också vända dig till dem för att få stöd.

Chefen säger: ”Om du ska ha mer får någon annan mindre i lön”

Argumentet påminner om argumentet med ”potten”. Löneprocessen utgår ifrån att arbetsgivaren gjort ett ordentligt förarbete och avsatt tillräckligt med medel för att kunna sätta löner individuellt och differentierat. Huruvida någon annan drabbas negativt av din individuella löneökning, är inte ditt ansvar. Du bör därför ifrågasätta argumentet om det skulle dyka upp under ditt lönesamtal.

Chefen säger: ”Vi följer märket här”

Att följa märket innebär att arbetsgivaren i lönesättningssammanhang strikt följer den löneökningstakt (nivå) som centralt har förhandlats fram tillsammans med parterna inom industrin. Argumentet är därför aktuellt för de medlemmar som är verksamma i delar av den privata sektorn hos de arbetsgivare där dessa kollektivavtal är tillämpas. Men det ska tilläggas att arbetsgivaren ändå har möjlighet att lägga sig högre än så. Inte minst kan det vara nödvändigt för de befattningar som är efterfrågade och där marknadslöneläget har en stark påverkan på vilken lönenivå som kan vara den rätta. Arbetar du inom offentliga sektorn, ska inte det argumentet förekomma då samtliga avtal där utgår ifrån lokal lönebildning där det inte förekommer några centralt fastställda lönenivåer. Kontakta gärna vår medlemsrådgivning om du vill veta mer kring vad som gäller för dig.

Chefen säger: ”Du har redan fått gå en dyr utbildning i år”

Precis, det är sant. Då är du mer ett av de incitament som ska ge högre lön. Kompetensutvecklingskostnader ska inte hämma din löneutveckling utan snarare höja den.

Chefen säger: ”Du kom in på en för hög ingångslön”

Det var det marknadsvärde du ansågs ha när du kom in i bolaget. Löneutvecklingen utgår ju ifrån prestation och kompetens. Det kan också vara så att du kom in i bolaget från en annan tjänst med en god lönesättning som motiverade detta, det vill säga att du är en anställd som tillför ett stort mervärde till bolaget och därför kommer ligga i det övre löneskiktet statistiskt.  

Chefen säger: ”Tyvärr finns det inga pengar med hänsyn till den nu rådande konjunkturen”

Visst måste du som anställd förstå att marknadsläget påverkar löneläget om det haft en inverkan på företagets produktion och vinstnivå. Detta gör att en lågkonjunktur kan påverka och inte ge samma förutsättningar till höga lönelyft som annars.

Du kan dock fortfarande få mest i relation till det utrymme som finns i procent, men i det läget kanske inte i samma krontal som andra år när det procentuella utrymmet var större I detta läge så kan du behöva tydlighet kring att du då kommer premieras om det senare går bra för bolaget. Kanske ett separat lönesamtal utöver revisionen när konjunkturen vänder kan vara möjligt att kräva och enas om i skrift.  

Chefen säger: ”Jag har inte mandat att ge mer”

Det är viktigt att du pratar med en lönesättande chef som just har mandat att sätta lön. Om det är så att din chef i sin tur får lönepotten av sin chef så blir ditt uppdrag att hjälpa chefen med argument gentemot sin egen chef för varför din lön måste upp. Här ska du kraftsamla, och som alltid vara konkret med vad du gjort och hur ditt löneläge står sig i relation till de faktorer som påverkar din lön.

Chefen säger: ”Du får inte mer”

Får du lägre lön än andra i företaget indikerar det att du gör ett sämre jobb än dina kollegor. Begär konkreta förslag på vad du kan göra för att förbättra din löneutveckling. Be chefen förklara vad du behöver göra för att få en bättre löneutveckling. Se till att detta dokumenteras i skrift. Här kan det även vara läge att fundera över om du kan diskutera en ersättning utöver ren lön, kanske går det att förhandla om mer semester, dyrare gymkort, en tjänstecykel eller en utbildning som de inte vill bekosta genom det ordinarie kompetensutvecklingsprogrammet.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Rätt ingångslön

Som nyexaminerad akademiker väntar ett spännande arbetsliv. För att få en så bra start som möjligt är det viktigt att du redan från början går in med bra villkor.