Akavias stiftelse för vidareutbildning

Akavias stiftelse för vidareutbildning, har till ändamål att bedriva och främja vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Vidareutbildningen ska enligt stiftelsens stadgar syfta till att vidmakthålla eller vidareutveckla kunskaper som man fått genom den akademiska grundexamen.

Finansiering av vidareutbildning

Hel- eller delfinansiering

Stiftelsen bedrev tidigare egen utbildningsverksamhet men uppfyller nu sitt ändamål genom att hel- eller delfinansiera utbildningar som anordnas av andra eller genom att ersätta utbildningskostnader för enskilda.

Styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse som utses av Akavias förbundsstyrelse. Ordförande i stiftelsens styrelse är Håkan Öberg.

Aktuell verksamhet

Under hösten 2023 delar stiftelsen ut ett antal individuella stipendier för vidareutbildningar för jurister, samhällsvetare och ekonomer. Stipendium beviljas för utbildningar som syftar till att vidmakthålla eller vidareutveckla de kunskaper som sökanden fått genom sin akademiska grundexamen. Utbildningar där sökanden själv gör en betydande egen insats eller ansträngning för att kunna genomföra den prioriteras. Stipendier avser vidareutbildningar. Det innebär att stipendier inte kan beviljas för akademiska grundutbildningar. Det innebär också att stipendier normalt inte heller beviljas för utbildningar som genomförs i nära anslutning till en grundexamen. 

Ett stipendium kan vara maximalt 7 500 kronor och ska i första hand avse kursavgifter, litteratur och liknande. Halva kostnaden för resor och boende kan också ersättas.

Ändamålet med stiftelsen gör att stipendium endast kan beviljas för vidareutbildningar av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Ett stiftelseändamål kan i princip bara ändras om det inte längre går att uppfylla. Detta innebär att stipendier för vidareutbildningar för förbundets övriga medlemsgrupper tyvärr inte kan beviljas.

Det är önskvärt att den som beviljas ett stipendium kan tänka sig att medverka i Akavia Aspekt och berätta om hur stipendiet använts.

Läs om tidigare stipendietagare i Akavia Aspekt.

Frågor om stipendiet kan skickas till stiftelsen@akavia.se

Ansökan

Du kan ansöka om och beviljas stipendium innan du går en utbildning. Utbetalningen sker efter avslutad utbildning. Du ska personligen ha betalat för utbildningen. En organisation kan alltså inte få ersättning för utbildningskostnader man betalat för enskilda anställda.

Ansökan skickas till stiftelsen på stiftelsen@akavia.se. Den ska innehålla en beskrivning av kursen, och vilka kostnader som stipendiet ska täcka samt en beskrivning av hur sökanden anser att utbildningen kommer att bidra till att de akademiska grundkunskaperna hålls aktuella eller kompletterar dessa.

Senaste ansökningsdag för höstens stipendier är den 15 november 2023.

Personuppgifter

Sökandes personuppgifter kommer att behandlas av stiftelsen för beredning och prövning av ansökan om stipendium samt för uppföljning av utbetalning av stipendier. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig.