Akavias stiftelse för vidareutbildning

Akavias stiftelse för vidareutbildning, har till ändamål att bedriva och främja vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Vidareutbildningen ska enligt stiftelsens stadgar syfta till att vidmakthålla eller vidareutveckla kunskaper som man fått genom den akademiska grundexamen.

Finansiering av vidareutbildning

Hel- eller delfinansiering

Stiftelsen bedrev tidigare egen utbildningsverksamhet men uppfyller nu sitt ändamål genom att hel- eller delfinansiera utbildningar som anordnas av andra eller genom att ersätta utbildningskostnader för enskilda.

Styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse som utses av Akavias förbundsstyrelse. Ordförande i stiftelsens styrelse är Håkan Öberg.

Aktuell verksamhet

Under våren 2023 delar stiftelsen ut ett antal individuella stipendier för vidareutbildningar för jurister, samhällsvetare och ekonomer. Stipendium beviljas för utbildningar som syftar till att vidmakthålla eller vidareutveckla de kunskaper som sökanden fått genom sin akademiska grundexamen. Utbildningar där sökanden själv gör en betydande egen insats eller ansträngning för att kunna genomföra den prioriteras. Stipendier beviljas som huvudregel inte för utbildningar som genomförs i nära anslutning till en grundexamen. För akademiska grundutbildningar beviljas inte stipendium.

Ett stipendium kan vara maximalt 7 500 kronor och ska i första hand avse kursavgifter, litteratur och liknande. Halva kostnaden för resor och boende kan också ersättas.

Ändamålet med stiftelsen gör att stipendium endast kan beviljas för vidareutbildningar av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Ett stiftelseändamål kan i princip bara ändras om det inte längre går att uppfylla. Detta innebär att stipendier för akademiska grundutbildningar eller  vidareutbildningar för förbundets övriga medlemsgrupper tyvärr inte kan beviljas.

Frågor om stipendiet kan skickas till stiftelsen@akavia.se

Ansökan

Du kan ansöka om och beviljas stipendium innan du går en utbildning. Utbetalningen sker efter avslutad utbildning. Du ska personligen ha betalat för utbildningen. En organisation kan alltså inte få ersättning för utbildningskostnader man betalat för enskilda anställda.

Ansökan skickas till stiftelsen på stiftelsen@akavia.se. Den ska innehålla en beskrivning av kursen, och vilka kostnader som stipendiet ska täcka samt en redogörelse för hur utbildningen kommer att vidmakthålla eller utveckla sökandens akademiska grundkunskaper.

Senaste ansökningsdag för vårens stipendier är den 15 april 2023.

Sökandes personuppgifter kommer att behandlas av stiftelsen för beredning och prövning av ansökan om stipendium samt för uppföljning av utbetalning av stipendier. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig.

Läs om tidigare stipendietagare i Akavia Aspekt