Gå till Innehållet

Chef i kommunal sektor

Inom den kommunala sektorn (kommuner och regioner) regleras mycket av de frågor som hänger ihop med anställningen av det centrala kollektivavtalet AB, Allmänna bestämmelser, löneavtalet HÖK-T och gällande pensionsavtal. De kommunala bolagen och en del kommunalförbund går på avtal som tecknats av Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Med detta som grund utformar varje kommunal arbetsgivare sina egna anställningsavtal. Ett chefsavtal, som det finns inom staten, saknas inom kommunal sektor.

Det som är viktigt att notera är att kommundirektörer, regiondirektörer, VD i kommunala bolag och förvaltningschefer i större kommuner inte omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd.

Därför måste man i anställningsavtalet reglera vad som händer om någondera parten vill säga upp avtalet. Detta gäller särskilt om det är arbetsgivaren som säger upp avtalet. Här finns det olika varianter – avgångsvederlag eller uppsägningslön eller en kombination av detta. Det är en viktig fråga att reglera för annars finns risken att man inte får någon ersättning alls vid en uppsägning. Genom att en högre chef har ett sämre anställningsskydd skall uppsägningslön/avgångsvederlag kompensera för detta.

En bra grund att utforma anställningsavtalet är att hänvisa till de kollektivavtal som finns inom kommunal sektor. För lägre chefer är det oftast kollektivavtalets regler som gäller i huvudsak.  Det ger en bra grund och risken är mindre att du missar att få med viktiga frågor som behöver regleras i ditt anställningsavtal. Därför hänvisar man ofta till gällande kollektivavtal i de delar av anställningsavtalet som inte skall särskilt regleras.

Men det kan finnas frågor som du anser är så viktiga att de behöver skrivas in särskilt i avtalet. Det kan gälla:

  • Givetvis skall ni komma överens om en lön men också när lönerevision skall ske. Detta sker oftast kring 1 april varje år i samband med övriga anställda. De flesta chefer har bortskriven övertid. Men det är viktigt att ta hänsyn till detta vid lönesättningen då chefer kan ha en omfattande övertid.
  • Skall det ske några ytterligare pensionsavsättningar förutom det som redan sker enligt kollektivavtal.
  • Vill du förhandla om ytterligare semester än vad som finns i AB?
  • I vissa kommuner är det möjligt med tjänstebil
  • En fråga som säkert kommer att bli aktuellare efter pandemin är möjligheten att jobba en del av arbetstiden i bostaden.

Rekryteras chefen externt är det naturligt att skriva ett nytt anställningsavtal. Det är det inte när en person rekryteras internt. Det är lika viktigt att då skriva ett nytt anställningsavtal som reglerar de nya förutsättningarna.

Oftast tillsätts kommunala chefer på en tillsvidareanställning. Men det förekommer att vissa arbetsgivare använder tidsbegränsade chefsförordnanden.

Tidsbegränsade förordnanden

I vissa kommuner tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden. Det innebär att man i botten har en tillsvidareanställning på en viss befattning. Till den anställningen får medlemmen ett tidsbegränsat chefsuppdrag, på exempelvis tre eller sex år. Om detta inte förlängs återgår chefen till sin ursprungliga befattning. Lön och andra anställningsvillkor knyts oftast till den lägre befattningen med ett lönetillägg för chefsdelen. Lönetillägget utgår under förordnandetiden.

Akavia anser att tidsbegränsade chefsförordnanden ger chefer osäkra anställningsförhållanden och att det är svårt att se på vilket sätt tidsbegränsningar av anställningar eller uppdrag på ett positivt sätt bidrar till att chefen blir en bättre chef och utvecklar verksamheten på ett positivt sätt. Vi gör också den bedömningen att det är svårare att rekrytera chefer med förordnanden, särskilt om de rekryteras externt.

Vår uppfattning är också att det har visat sig svårt för medarbetare att återgå till sin bottenbefattning av flera olika skäl.

Rådgivning och granskning av avtal

Kontakta rådgivningen för att få råd kring ditt anställningsavtal.

Vad är ett chefsförordnande?

Hur fungerar det att bli chef på en myndighet om myndigheten tillämpar chefsförordnande? Anna Westling, förhandlare/rådgivare på Akavia, svarar på en medlemsfråga.

Framgångsrikt ledarskap

Framgångsrikt ledarskap bygger på att lyfta medarbetarna till deras bästa jag, framhåller beteendevetaren Johan Lindahl. “Vid distansarbete är det extra viktigt”, understryker han.