Arbetsmarknaden för färska akademiker

Hur snabbt får nyexade första jobbet efter examen? Och var finns jobben? I rapporten "Efter examen" får du svaren och fördjupad kunskap om arbetsmarkanden för nyexaminerade akademiker. 

Ta del av rapporten i sin helhet och få djupgående statistik för ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

ett urval av RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN

  • 68 procent arbetar i privat sektor
  • 46 procent får sitt första arbete med relevans för utbildningen innan avslutade studier
  • 22 procent fick kännedom om sitt nuvarande arbete via LinkedIn
  • 49 procent anser att stimulerande arbetsuppgifter är viktigast när de söker sitt första jobb
  • 58 procent prioriterar hög ekonomisk avkastning i sin karriär
Till rapporten "Efter examen"

Akavia tycker

Det är viktigt att nyexaminerade akademiker snabbt får arbete med relevans för utbildningen.

  • Det är nödvändigt att öka förekomsten av praktik inom ramen för utbildningen. Universitet och högskolor bör erbjuda praktik antingen som en del av utbildningsprogrammen eller som fristående praktikkurser för att möjliggöra arbetslivserfarenhet för fler studenter.
  • Samarbetet mellan akademin och arbetslivet måste vara tillräckligt och relevant. För att det ska vara så effektivt som möjligt bör studenterna ha möjlighet att skapa personliga kontakter med framtida arbetsgivare, synas och bygga nätverk inför sina framtida yrkeskarriärer. Detta leder i sin tur till att studenterna får möjlighet att hitta meningsfulla jobb efter examen genom sina utbildningar. Det är därför viktigt att högskolor och universitet arbetar för att skapa naturliga mötesplatser med arbetslivet, exempelvis genom examensarbeten, projektuppgifter, gästföreläsningar och inte minst praktik inom ramen för utbildningen.
  • Studenter bör ha möjlighet att arbeta extra under studiefri tid utan att det påverkar studiemedlet. Studenter bör kunna arbeta extra under studiefria månader såsom exempelvis sommaruppehåll utan att det räknas in i fribeloppet.
  • Ansvaret för uppföljning bör skärpas för högskolor och universitet. Svenska högskolor och universitet bör följa upp och samla statistik om var deras alumner hamnar efter avslutade studier. För närvarande varierar kvaliteten på uppföljningen mellan olika lärosäten.
Akavias arbetsmarknadspolitiska program

Om undersökningen

Arbetsmarknadsundersökningen "Efter examen" har genomförts sedan 1960-talet och har som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade akademiker.

Årets undersökning – en postal och webbenkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars–maj 2023.

I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och har tagit examen under perioden september 2021 till augusti 2022.

Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7 636 personer, 1 880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Till rapporten "Efter examen"