Gå till Innehållet

Rätt lön som kommunikatör

Här har vi samlat lönestatistik för dig som jobbar med marknadsföring och kommunikation. Se var de högsta lönerna finns utifrån bransch, stad och sektor.

Lönestatistik för dig som är kommunikatör

Medlem? Logga in och ta del av Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem för att ta del lönestatistiken.

Fördjupad lönestatistik

Diagrammen nedan visar endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för kommunikatörer i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen ser du lönenivåer utifrån flera faktorer, till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning. Med lönestatistiken kan du till exempel se vad andra som är webbredaktör, PR-konsult, kommunikationsstrateg eller copywriter har i lön.

De högsta lönerna för kommunikatörer

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är kommunikatör finns inom samhällsskydd och rättsskipning, it, tjänsteföretag, allmän offentlig förvaltning och industri.

Samhällsskydd och rättsskipning – lön för kommunikatörer: 48 300 kronor

Den högst betalda branschen för kommunikatörer är samhällsskydd och rättsskipning där medianlönen är 48 300 kronor. 60 procent i den här branschen har en tjänst med handläggande befattningsnivå och en femtedel är chefer.

53 procent av kommunikatörerna har en kandidat och 32 procent har en master- eller magisterexamen.

Sedan förra året är det tre fjärdedelar som har samma jobb och arbetsgivare, 10 procent har bytt både befattning och arbetsplats medan 15 procent har en ny tjänst hos samma arbetsgivare.

It – lön för kommunikatörer: 45 200 kronor

Medianlönen för kommunikatörer inom it är 45 200 kronor. Här är 77 procent under 40 år och två tredjedelar har en kandidatexamen medan en tredjedel har tagit en magister eller master.

I den här branschen bor 67 procent i Storstockholm, 33 procent är chefer och 27 procent har en specialistroll.

Jämfört med förra året har 43 samma jobb och arbetsgivare, 17 procent har bytt både arbetsgivare och har en ny roll, 16 procent har bytt tjänst internt och en tiondel har enbart bytt arbetsplats men har samma befattningsnivå.

Tjänstesektorn – lön för kommunikatörer: 45 000 kronor

Inom tjänstesektorn är medianlönen för kommunikatörer 45 000 kronor. Här är 64 procent under 40 år och hela 80 procent jobbar i Storstockholm.

Gällande examensnivå är det 65 procent som har en kandidat och 35 procent en magister eller master. 44 procent är projektledare, en femtedel är specialister och 8 procent är chefer.

Sedan förra året är det 52 procent av gruppen som har samma jobb och arbetsgivare, 28 procent har bytt både tjänst och arbetsplats, 12 procent bytt roll internt medan det inte är någon som enbart bytt arbetsgivare utan att ha en ny befattningsnivå.

Allmän och offentlig förvaltning – lön för kommunikatörer: 44 700 kronor

Medianlönen för kommunikatörer inom allmän och offentlig förvaltning är 44 700 kronor och 64 procent av gruppen jobbar i Storstockholm. Hälften av kommunikatörerna i den här branschen har en handläggande befattningsnivå och knappt en tiondel är chefer.

Av kommunikatörerna branschen är det 65 procent som har en kandidatutbildning och en tredjedel har en magister- eller masterexamen.

Jämfört med förra året är det 3 procent som bytt arbetsgivare men har en likvärdig roll i sin nya tjänst, 6 procent har bytt både tjänst och arbetsgivare, 10 procent har bytt roll internt och 69 procent har samma jobb och arbetsgivare.

Industrin – lön för kommunikatörer: 43 300 kronor

Medianlönen för kommunikatörer i industrin är 43 300 kronor. Här är drygt en fjärdedel av kommunikatörerna chefer och 41 procent har en specialistroll. 79 procent har en kandidat och 15 procent har en master- eller magisterexamen.

Inom industrin är det större geografisk spridning av arbetstillfällen vilket även återspeglas för kommunikatörerna. Här jobbar 32 procent i Storstockholm, 21 procent i Göteborg respektive Malmö-Lund, 12 procent i norra Sverige, 9 procent i södra Sverige och 6 procent i Mellansverige.

Sedan förra året har 44 procent samma roll och arbetsgivare, 21 procent har bytt både befattningsnivå och arbetsplats, 18 procent har bytt roll internt och 3 procent har bytt arbetsgivare men har en likvärdig roll i den nya tjänsten.

Kommunikatörslöner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för kommunikatör mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 47 000 kronor till 36 400 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för Göteborg, Malmö-Lund, Mellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lön, förbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

Varför är det så stor skillnad i lön?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren, där många högre befattningar finns, ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

Sektor påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som kommunikatör tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme. 

Löneökningar för kommunikatörer

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att kommunikatörer går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för kommunikatörer ökat markant det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för kommunikatörer inom privat sektor ökat från 41 000 kronor till 43 000 kronor, vilket är en lönenivåökning på 2000 kronor. I kommuner och regionerna är motsvarande ökning endast 500 kronor och inom statlig sektor har det skett en minskning på 100 kronor i lönenivån, vilket troligen beror på pensionsavgångar. 

För att vara förberedd inför ditt nästa lönesamtal har vi samlat argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön. Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med våra experter. 

Skillnad i lön mellan män och kvinnor

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet.

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu?

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Få råden för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Bli medlem

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Argumenten för att höja din lön

Det är viktigt att vara konkret när det kommer till lönesamtalet. Akavia har därför tagit fram några tydliga sätt att bemöta arbetsgivarens argument i ditt lönesamtal.