Gå till Innehållet

Så lång är din uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid du har beror på din anställningsform, ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal samt om du säger upp dig själv eller blir uppsagd.

klocka pa vagg visar tiden fem over ett

Din uppsägningstid

Vilken uppsägningstid har jag?

Hur lång uppsägningstid du har beror på din anställningsform, om din arbetsplats har kollektivavtal, vad som anges i ditt anställningsavtal och om det är du  eller arbetsgivaren som säger upp dig. Det kan låta komplicerat men kortfattat gäller uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS) om inget annat avtalats. Det är viktigt att känna till att regleringen av uppsägningstid i ditt anställningsavtal inte får vara sämre än LAS eller i det kollektivavtal din arbetsplats har tecknat.

Är du osäker på vad som gäller för dig kan du som medlem kontakta oss för personlig rådgivning. Om du inte är medlem ännu kan du läsa mer om medlemskapet.

Är jag skyldig att jobba under hela uppsägningstiden?

Om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat, ska du fortsätta arbeta under hela uppsägningstiden. Det finns inte heller någon laglig rätt att sluta innan uppsägningstiden är slut. Däremot kan du komma överens med din arbetsgivare om att sluta tidigare, det vill säga avsluta anställningen innan din egentliga uppsägningstid är slut, alternativt att du tar ut semester under din uppsägningstid.

Om din chef inte godkänner att din anställning avslutas tidigare och du vägrar arbeta hela uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig. Det är därmed viktigt att du och din arbetsgivare är överens om vilken dag som är din sista anställningsdag.

Du är bunden av lojalitetsplikten till dess att anställningen upphört – det vill säga under hela uppsägningstiden – oavsett om du blivit arbetsbefriad eller inte.

Under uppsägningstiden har du rätt till samtliga anställningsvillkor, eftersom anställningen upphör först när uppsägningstiden löpt ut.

Vad innebär lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten innebär bland annat att du inte kan ta anställning, förbereda eller starta upp konkurrerande verksamhet eller på annat sätt gynna konkurrerande verksamhet under din anställning – om inte du och din arbetsgivare kommit överens om det.

När du slutar ska du lämna tillbaka arbetsredskap och material som du haft tillgång till under din anställning. Du får inte för egen eller annans räkning spara, kopiera eller föra över arbetsmaterial, uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren. Du får inte heller förstöra något sådant material. Alla arbetsredskap och allt material är som utgångspunkt arbetsgivarens egendom.

Om du bryter mot detta riskerar du att en eventuell överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren hävs. Det innebär att den resterande uppsägningstiden avbryts och att arbetsgivaren kan avskeda dig samt kräva dig på skadestånd.

Om du och arbetsgivaren kommit överens om något annat än det som beskrivits ovan är det viktigt att överenskommelsen är skriftlig, för att undvika tvister. Överenskommelsen ska spegla vad ni kommit överens om. Viktigt att notera är att det är den som påstår att en överenskommelse har träffats som har bevisbördan för detta. Skriftligt underlag är därför absolut nödvändigt för att undvika tvister.

Uppsägningstid när jag säger upp mig

Om du vill säga upp dig  finns det en hel del att ta ställning till. Är du medlem i Akavia – kontakta oss innan du tar ditt beslut för personlig rådgivning och arbetsrättsligt stöd.

För att få koll på vad som gäller om ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen när du säger upp dig kontakta oss och Akademikernas a-kassa.

Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig själv?

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är det vanligt att uppsägningstiden när du säger upp dig är mellan en och tre månader. Däremot är det vanligt att din uppsägningstid varierar beroende på hur lång tid du varit anställd och vilken sektor du arbetar inom. Kontrollera därför vilken uppsägningstid som gäller i ditt kollektivavtal.

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) en månads uppsägningstid när du säger upp dig, oavsett ålder eller hur lång tid du varit anställd. Däremot kan du och din arbetsgivare komma överens om andra (bättre) villkor i ditt anställningsavtal eller genom att teckna kollektivavtal för hela arbetsplatsen.

Se till att du och din arbetsgivare är överens om vilken dag som är din sista anställningsdag. Det är antingen när din uppsägningstid löper ut, eller vid annan tidpunkt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Uppsägningstid om jag säger upp mig inom privat sektor

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats regleras din uppsägningstid vid egen uppsägning i det avtalet, såvida du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal. I de fall får uppsägningstiden inte vara kortare än den som anges i ditt kollektivavtal. Däremot kan det finnas andra regleringar om uppsägningstid om du och din arbetsgivare gör en ömsesidig överenskommelse om ett avslut av anställningen. Är du osäker på vilket kollektivavtal inom privat sektor du omfattas av kan du kontakta oss eller fråga HR.

Om du inte omfattas av något kollektivavtal har du en månads uppsägningstid när du säger upp dig själv enligt lagen om anställningsskydd (LAS), såvida inte du och din arbetsgivare har kommit överens om en längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

Uppsägningstid om jag säger upp mig inom statlig sektor

Om du säger upp dig och jobbar inom statlig sektor gäller de uppsägningstider som anges i ditt kollektivavtal. Det två största centrala kollektivavtalen för tjänstemän inom staten är Affärsverksavtal-T (AVA-T) och Villkorsavtal-T (VA-T), men det finns även chefsavtalet, avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander och lokala kollektivavtal som gäller för specifika myndigheter. Fråga din lokalt förtroendevalda  eller kontakta oss om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig. Du kan ta del av hela ditt kollektivavtal hos Saco-S där Akavia har partsställning.

Om din arbetsplats omfattas av Affärsverksavtal-T (AVA-T) är uppsägningstiden när du säger upp dig själv en månad om du varit anställd i högst ett år. Har du varit anställd inom staten i mer än ett år är uppsägningstiden vid egen uppsägning två månader. Om du är anställd med fullmakt eller konstitutorial har du när du säger upp dig själv en uppsägningstid på sex månader.

Om din arbetsplats omfattas av Villkorsavtal-T (VA-T) om du varit anställd i högst ett år är din uppsägningstid en månad. Om du varit anställd inom staten i mer än ett år är din uppsägningstid när du säger upp dig själv två månader. Om du är anställd med fullmakt eller konstitutorial har du en uppsägningstid när du säger upp dig själv på sex månader.

Uppsägningstid om jag säger upp mig inom kommunal sektor

Om du jobbar inom kommun eller region och säger upp dig själv gäller de uppsägningstider som anges i ditt kollektivavtal. Det största centrala kollektivavtalet för tjänstemän inom kommunal sektor är Allmänna bestämmelse (AB 20) men det finns även lokala avtal som kan reglera din uppsägningstid. Fråga HR  eller kontakta oss om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig. Du kan ta del av hela ditt kollektivavtal hos AkademikerAlliansen där Akavia har partsställning.

Uppsägningstid om arbetsgivaren säger upp mig

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Som medlem i Akavia ingår förhandlingshjälp och arbetsrättsligt stöd från experter i ditt medlemskap. Om du har blivit varslad eller misstänker att du kommer bli uppsagd av din arbetsgivare är det viktigt att du kontaktar oss – gärna så snart som möjligt så att vi kan stötta dig på bästa sätt.

Är du inte medlem läs mer om medlemskapet.

Var regleras arbetsgivarens uppsägningstid om jag blir uppsagd?

Arbetsgivarens uppsägningstid regleras antingen i kollektivavtal, ditt enskilda anställningsavtal eller i lagen om anställningsskydd (LAS). Regleringen i ditt anställningsavtal får inte vara sämre än LAS eller i det eventuella kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av.

När börjar uppsägningstiden gälla?

Om din arbetsgivare vill säga upp dig börjar uppsägningstiden löpa när uppsägningsbeskedet överlämnats eller, om uppsägningsbesked sänts per rekommenderad post , tio dagar efter det att brevet postas. Om du är på semester, anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den dagen då semestern upphörde.

Uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivaren om det finns kollektivavtal i privat sektor

Om du jobbar inom privat sektor, din arbetsplats har kollektivavtal och du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, anges din uppsägningstid i ditt kollektivavtal. Om det finns reglering av uppsägningstider i ditt anställningsavtal gäller dessa generellt sett framför både kollektivavtalets och lagens regler.

Uppsägningstiden kan under vissa förutsättningar förlängas med sex månader. För att kunna få förlängd uppsägningstid gäller generellt att du dels behöver ha uppnått viss ålder, vanligtvis 55 år, och arbetat hos aktuell arbetsgivare under en längre period, vanligtvis i minst 10 år. För att veta vad som gäller dig, kontrollera vad som anges i ditt kollektivavtal.

För kvalificerade roller är det inte ovanligt att uppsägningstiden är ömsesidigt tre månader om inte lag eller kollektivavtal ger lägre uppsägningstid.

Uppsägningstid enligt LAS vid uppsägning från arbetsgivarens sida om det inte finns kollektivavtal

Om din arbetsplats inte har kollektivavtal och ni inte kommit överens om något annat (med bättre villkor) i ditt anställningsavtal så bestäms din uppsägningstid av LAS. Enligt LAS beror din uppsägningstid när du blir uppsagd av din arbetsgivare på din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Dessa uppsägningstider gäller för anställningar efter 1 januari 1997:

Sammanlagd anställningstid  /  Uppsägningstid 
Mindre än 2 år  =  1 månad
Minst 2 och kortare än 4 år  =  2 månader
4–6 år  =  3 månader
6–8 år  =  4 månader
9–10 år  =  5 månader
Mer än 10 år  =  6 månader

Vad innebär sammanlagd anställningstid enligt LAS?

Sammanlagd anställningstid enligt LAS innefattar varje dag dom du varit anställd av arbetsgivaren, inklusive dagar som du varit föräldraledig, sjuk, tjänstledig eller haft en tidsbegränsad anställning på.

I vissa fall kan du även tillgodoräkna dig anställningstid om du bytt anställning genom verksamhetsövergång eller om du varit anställd hos en annan arbetsgivare inom samma koncern.

Om du haft en särskild visstidsanställning vid olika tillfällen kan du tillgodoräkna dig tiden mellan anställningstillfällena. Detta gäller om du haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under samma kalendermånad.

Uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivaren med kollektivavtal i statlig sektor

Om du jobbar inom statlig sektor och blir uppsagd av din arbetsgivare gäller de uppsägningstider som anges i ditt kollektivavtal. Uppsägningstiden för de flesta kollektivavtal för statlig sektor beror på din anställningstid, vilket avser den tid under vilken du i en följd har haft en eller flera anställningar inom det statliga avtalsområdet.

Det två största centrala kollektivavtalen för tjänstemän inom staten är Affärsverksavtal-T (AVA-T) och Villkorsavtal-T (VA-T), men det finns även chefsavtalet, avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander och lokala kollektivavtal som gäller för specifika myndigheter. Fråga din chef eller kontakta oss om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig. Du kan ta del av hela ditt kollektivavtal hos Saco-S där Akavia har partsställning.

Om din arbetsplats omfattas av Affärsverksavtal-T (AVA-T) och din arbetsgivare säger upp dig beror uppsägningstiden på hur länge du varit anställd. De uppsägningstider som gäller enligt AVA-T är:

Anställningstid  /  Uppsägningstid
Mindre än 2 år  =  1 månad
Minst 2 år – högst 47 månader  =  2 månader
Minst 4 år – högst 71 månader  =  3 månader
Minst 6 år – högst 95 månader  =  4 månader
Minst 8 år – högst 119 månader  =  5 månader
Längre än 10 år  =  6 månader

För dig som blev anställd före 1 januari 1997 beror uppsägningstiden istället på ålder och då gäller 6 månader om du är över 45 år, 5 månader om du är 40–44 år, 4 månader 35–39 år, 3 månader 30–34 år, 2 månader för 25–29 år samt 1 månad upp till 24 år.

Om din arbetsplats omfattas av Villkorsavtal-T (VA-T) beror uppsägningstiden när du blir uppsagd av din arbetsgivare på hur länge du varit anställd. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiderna i VA-T:

Anställningstid  /  Uppsägningstid
Högst 1 år  =  1 månad
Mer än 1 år  =  3 månader

Uppsägningstid vid uppsägning med kollektivavtal i kommunal sektor

Om du jobbar inom kommun eller region och blir uppsagd av din arbetsgivare gäller de uppsägningstider som anges i ditt kollektivavtal. Det största centrala kollektivavtalet för tjänstemän inom kommunal sektor är Allmänna bestämmelse (AB 20) men det finns även lokala avtal som kan reglera din uppsägningstid. Fråga HR eller kontakta oss om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig. Du kan ta del av hela ditt kollektivavtal hos AkademikerAlliansen där Akavia har partsställning.

Uppsägningstid om du blir uppsagd av arbetsgivaren är sex månader om du jobbar inom kommun, region och kommunalförbund och omfattas av kollektivavtalet AB 20.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Om varsel och uppsägning vid arbetsbrist

Få reda på vad som gäller vid varsel och uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vilka regler finns enligt lag och vad ska du göra om du blir uppsagd?

Viktigt att tänka på vid egen uppsägning

Få koll på vad som gäller för uppsägningstid, a-kassa och inkomstförsäkring om du säger upp dig från tillsvidareanställning, visstids- eller provanställning.