Gå till Innehållet

Om arbetsmiljölagen (AML)

Få en sammanfattning av regelverken för arbetsmiljö – arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) och arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Innehåll på sidan

Arbetsmiljölagen (AML)

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som ställer grundläggande krav på hur arbetsmiljön ska utformas och vem som är ansvarig för arbetsmiljön. Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Lagen innehåller få specifika regler för arbetsmiljön och anger endast i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar olika aktörer har.

Enligt lagen är arbetsgivaren ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet för en bättre arbetsmiljö. Arbetsgivaren har även skyldigheter om att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa och olycksfall i arbetet.

I lagen finns också regler om skyddsombudens verksamhet som är en viktig nyckel till hur arbetsgivare och arbetstagare ska arbeta i samverkan för arbetsmiljön. Till exempel måste det finnas ett skyddsombud på arbetsplatser med fler än fem anställda, enligt arbetsmiljölagen. Om det finns fler än 50 anställda ska det även finnas en skyddskommitté.

Vill du fördjupa din kunskap om arbetsmiljölagen? Läs Arbetsmiljöverket bok "Arbetsmiljölagen med kommentarer"

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljöbestämmelserna efterlevs i arbetslivet. För att kunna utöva tillsynen har myndigheten rätt att åka ut till arbetsplatsen och genomföra inspektioner. När ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud har stoppat arbetet på en arbetsplats ska Arbetsmiljöverket omgående besöka den.

Komplement till arbetsmiljölagen – Arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen (AMF) som innehåller bestämmelser om arbetsmiljöarbetet. Där finns förtydliganden om bland annat hur skyddsombud och skyddskommittéer ska arbeta och sättas samman samt skyldigheter att spara vissa dokument. Genom arbetsmiljöförordningen framgår det att Arbetsmiljöverket har i uppdrag att mer detaljerat bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Det görs genom att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö.

Dessa föreskrifter bildar tillsammans Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Föreskrifterna – även kallade AFS:erna – beskriver mer i detalj vilka krav som ställs och hur arbetsgivaren ska arbeta för att nå en god arbetsmiljö. 

Några viktiga föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Mer om arbetsmiljö

Skyddsombud – din representant för arbetsmiljön på jobbet

Få mer kunskap om vad ett skyddsombud gör och hur skyddsombudet arbetar för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Visselblåsning

Att visselblåsa kan vara skrämmande, men kan vara ett nödvändigt och modigt beslut. Här får du viktig information för att navigera genom den komplexa processen.