Gå till Innehållet

Stadgar

Akavia bildades den 1 januari 2020. Beslutet att bilda ett nytt förbund togs av Civilekonomerna och Jusek. Här finns våra nya stadgar som reglerar förbundets namn, ändamål och demokratiska organisation, och som utgör grunden för hela förbundets verksamhet.

Fullmäktige beslutar om ändringar

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av 99 ledamöter som utses bland förbundets medlemmar. Beslut om ändring av förbundets stadgar fattas av fullmäktige. För ändring fordras att minst två tredjedelar av närvarande fullmäktigeledamöter är ense om beslutet. Förslag om ändring får antas endast om frågan angetts i kallelsen till mötet.