Gå till Innehållet

Muntligt anställningsavtal

Det finns egentligen inga krav på att ett anställningsavtal måste vara skriftligt. Se vad som gäller om du inte har ett skriftligt anställningsavtal.

Muntligt anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som anställd och arbetsgivaren. Anställningsavtalet kan vara muntligt men enligt lagen om anställningsskydd (LAS) behöver arbetsgivaren alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. När du blir erbjuden anställning be därför arbetsgivaren att upprätta ett skriftligt anställningsavtal. På så sätt undviker ni otydligheter och missförstånd som annars kan uppstå. Kontakta gärna med oss innan du skriver på avtalet om du känner dig osäker på innehållet. Ta hjälp av våra mallar som innehåller all information som krävs för att avtalet ska vara giltigt.

 

Ett muntligt avtal gäller

Ett muntligt avtal fungerar i princip på samma sätt som ett skriftligt avtal. Alla regler avtal är reglerade i avtalslagen. Det finns inga specifika krav på att ett anställningsavtal måste vara skriftligt, även ett muntligt avtal är bindande för båda parter. Det är heller inte möjligt att ta tillbaka en muntlig överenskommelse.

Det som kan orsaka problem vid muntliga anställningsavtal är att ord-står-mot-ord-situationer kan uppstå. Det kan till exempel handla om svårigheten att bevisa att en överenskommelse om anställning har träffats eller vilka avtal ni kommit överens om. Den som hävdar att det finns ett muntligt avtal ska också bevisa att ett avtal är överenskommet. I värsta fall kan ett muntligt avtal leda till kostsamma processer som går att undvika med ett skriftligt anställningsavtal.

Om du bryter mot ett muntligt avtal

Ett muntligt anställningsavtal kan leda till oenighet längre fram i avtalsförhållandet. Trots att ett muntligt avtal är lika juridiskt bindande som ett skriftligt avtal är det svårare att bevisa. Det är vanligt att oenighet förekommer både avseende enskilda villkor i anställningsavtalet och själva avtalets existens.

När en part inte uppfyller sin del av avtalet utgör det avtalsbrott och vederbörande kan bli stämd i domstol. Om det är ord mot ord vinner den som mest sannolikt kan styrka att vederbörandes version är den riktiga. Den som framför ett påstående i ett tvistemål är också den som har bevisbördan. Vid förlust i ett tvistemål kan en avtalspart bli skyldig att utge skadestånd och återbetala både sin egen och motpartens rättegångskostnader.

Hur kan man bevisa ett muntligt avtal?

Det problem som kan uppstå med muntliga avtal är svårigheten att framföra bevis och i de fall där ord står mot ord. Om du väljer att ta den typen av ärende vidare till domstol är det du som påstår att det finns ett avtal som måste bevisa detta. För att kunna styrka att ett muntligt anställningsavtal finns kan till exempel mejl, sms eller annat som kan bekräfta er överenskommelse användas. Om vittnen finns kan man använda dessa för att bevisa att avtalet finns och är giltigt.

Ångra ett muntligt avtal

Utgångspunkten är att avtal ska hålla, vilket är en grundläggande regel inom avtalsrätten som också gäller för anställningsavtal. Det är upp till din arbetsgivare att visa att du har ingått ett muntligt avtal för att du ska vara bunden till det.

Om arbetsgivaren kan bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts så kan du säga upp dig. Du behöver inte ange något skäl för din uppsägning. Utgångspunkten är att både arbetsgivare och arbetstagare har en minsta uppsägningstid om en månad, 11 § LAS. Om det är över en månad kvar tills du ska börja jobba kan du säga upp dig direkt och du behöver då inte börja arbeta eftersom uppsägningstiden räknas från dagen du säger upp dig.

Säga upp ett muntligt avtal

Behöver du säga upp ett muntligt avtal är det alltid bäst att göra det skriftligt, till exempel genom ett mejl, så att du kan bevisa att avtalet inte längre gäller och från vilket datum det blivit uppsagt.

Har du frågor om muntliga avtal?

Om du har frågor om anställningsavtal – skriftliga eller muntliga – kan du kontakta vår rådgivning för att få råd och stöd utifrån din situation från erfarna förhandlare och rådgivare.

Är du inte medlem i Akavia? För dig som är yrkesverksam ingår bland annat arbetsrättsligt stöd, förhandlingshjälp och granskning av anställningsavtal. Läs mer om medlemskapet här.

Innan du skriver på ett nytt anställningsavtal

Anställningsavtal kan kännas komplicerat. Här har vi samlat 7 viktiga delar att se över innan du skriver på – både när du byter jobb eller roll internt.

Varför ska jag gå med i ett fackförbund?

Det finns många anledningar till att gå med i ett fackförbund. Och du är inte ensam, det är faktiskt så att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund. Läs mer om anledningarna till att gå med i Akavia här.