Gå till Innehållet

Regler om konkurrens i ditt anställningsavtal

Det är viktigt att förstå hur regler om konkurrens påverkar din anställning, även efter du sagt upp dig. Få mer kunskap om vad en konkurrensklausul, kundskyddsklausul, värvningsförbud och lojalitetsplikt faktiskt innebär.

Lojalitetsplikt – en dold konkurrensklausul

Lojalitetsplikt är en implicit regel om konkurrens som gäller när du är anställd och kan anses vara en ”dold konkurrensklausul” eftersom den är underförstådd i ditt anställningsavtal. Lojalitetsplikten är ömsesidig mellan dig och din arbetsgivare och för dig som är anställd innebär det vanligtvis att det inte är tillåtet att:

  • Jobba hos en konkurrent
  • Starta en egen verksamhet eller företag som konkurrerar med arbetsgivaren,
  • I vissa fall, ha en bisyssla utan arbetsgivarens godkännande.

Din arbetsgivare får inte förbjuda dig som anställd att parallellt arbeta hos en annan arbetsgivare, såvida anställningen inte är arbetshindrande eller riskerar att skada arbetsgivarens verksamhet. Lojalitetsplikten gäller så länge du är anställd även om du är arbetsbefriad och upphör i samband med din anställning.

Genom olika klausuler i anställningsavtalet kan en arbetsgivare även begränsa i vilken utsträckning du som anställd kan konkurrera med verksamheten efter det att anställningen har upphört. Exempel på regler om konkurrens som kan gälla efter att din anställning upphört är:

  • Konkurrensklausuler
  • Kundskyddsklausuler
  • Värvningsförbud i anställningsavtal

Det är inte ovanligt att regler om konkurrens kan leda till meningsskiljaktigheter och tvister med din arbetsgivare. För att ge dig kontroll över din anställning redan från start kan du skicka ditt anställningsavtal för granskning till våra experter innan du skriver på.

Är du inte medlem i Akavia? Läs mer om medlemskapet här.

Vad är en konkurrensklausul?

Konkurrensklausuler innebär att du som anställd förbjuds att arbeta, starta egen eller på annat sätt hjälpa konkurrerande verksamheter även efter avslutad anställning.

När gäller konkurrensklausuler?

För att en konkurrensklausul ska gälla måste du som är anställd ha en sådan ställning att det är försvarbart. Det kan till exempel innebära att du har en företagsledande position eller arbetar med viktiga kunder för verksamheten Om en konkurrensklausul är legitim i ett anställningsavtal ska arbetsgivaren ersätta den anställde för den olägenhet konkurrensklausulen innebär under tiden den gäller. Ersättningen brukar dock maximalt uppgå till 60 procent av lönen.

Det är viktigt att notera att konkurrensklausuler inte gäller om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist. Utöver det ska konkurrensklausuler i princip inte användas vid visstidsanställningar – däremot finns det undantag – om du är nyexaminerad bör konkurrensklausulerna vara utformade så att dessa inte gäller förrän efter sex månaders anställning.

Tillämpningen av konkurrensklausuler ska enligt Arbetsdomstolen (AD) vara restriktiv. En konkurrensklausul prövas enligt avtalslagens skälighetsregler i ljuset av eventuella kollektivavtals innehåll. En helhetsbedömning måste alltid göras och det är viktigt att komma ihåg att det är först vid en rättslig prövning det kan avgöras om en klausul är skälig eller inte. Därför avråder Akavia från att ingå konkurrensklausul och rekommenderar dig som blir erbjuden avtal med konkurrensklausuler att kontakta vår medlemsrådgivning.

Användningen av konkurrensklausuler inom privat verksamhet regleras i avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK från 2015. Kollektivavtalet har sänkt bindningstiderna för konkurrensklausuler inom privat sektor till:

  • En bindningstid om högst 9 månader i normala fall
  • En bindningstid om 18 månader om det finns särskilda skäl

Viktigt dock att komma ihåg att du är inte skyldig att ingå en konkurrensklausul även om du omfattas av kollektivavtalet – det förutsätts en individuell överenskommelse skriftligt för att den ska gälla. Som vd eller i företagsledande ställning omfattas du däremot inte av detta avtal vilket innebär att dessa konkurrensklausuler bedöms annorlunda.

Vad händer om jag bryter mot en konkurrensklausul?

När man skriver ett avtal kan det ibland anges att vite utgår om någon av parterna bryter mot avtalet, oavsett om det gäller till exempel konkurrensklausuler, kundskyddsklausuler eller värvningsförbud.

Vite är ett på förhand bestämt skadestånd – ett så kallat ”normerat skadestånd” – som utgår om någon bryter mot ett avtal där parterna har avtalat om vite. För att vite ska utgå krävs det att denne kan påvisa att ett avtalsbrott har förekommit. Om vitesklausul saknas, men arbetsgivaren i domstol kan styrka att du brutit mot klausulen är du skadeståndsskyldig och kan dömas ersätta den ekonomiska skada avtalsbrottet innebär.

Vad är en kundskyddsklausul?

Kundskyddsklausuler begränsar på olika sätt vilken kontakt eller form av överenskommelser en tidigare anställd får ha med bolagets kunder. En alltför långtgående kundskyddsklausul kan angripas med hjälp av avtalslagens ogiltighetsregler. Notera dock att lagen om företagshemligheter alltid gäller för kundregister med mera.

Vad är värvningsförbud?

Värvningsförbud innebär att när du avslutar din anställning får du inte söka upp tidigare kollegor eller konsulter för att rekrytera dem till din nya arbetsplats, om det är en konkurrerande verksamhet med din tidigare arbetsgivare. Värvningsförbud är en mildare variant av konkurrensklausul eftersom det inte begränsar din frihet på arbetsmarknaden eller möjligheten att söka nya jobb inom samma bransch.

Ett värvningsförbud får endast omfatta kollegor som du har arbetat tidigare med och har en personlig relation till, eller i vissa fall som har ett specifikt yrke eller kompetens. Tidsbegränsningen för ett värvningsförbud  bör inte vara längre än 6 månader.

Har du blivit erbjuden ett avtal med en konkurrensklausul?

Vi avråder från användning av konkurrensklausuler och viten. Det är endast i undantagsfall som de kan vara befogade. Däremot förekommer de i en hel del avtal, framförallt inom konsult- och kundorienterade verksamheter där arbetsgivare har ett stort intresse av att behålla en stark konkurrenskraft mot liknande .

Om du blivit erbjuden ett anställningsavtal som innehåller någon av klausulerna ovan och vill diskutera hur du ska göra – kontakta våra rådgivare för arbetsrättslig rådgivning. De kan ge dig individuella råd, förklara innebörden och konsekvenserna av konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal.

Om du skrivit på ett avtal med en konkurrensklausul, kundskyddsklausul eller en klausul om värvningsförbud är de bindande och gäller till dess att domstol eller skiljenämnd förklarar dessa ogiltiga eller beslutar att de ska jämkas. Eftersom vi som fackförbund inte kan göra en förhandsbedömning om oskälighet avråder vi dig från att skriva på ett anställningsavtal med dessa klausuler. Kontakta vår medlemsrådgivning så ger vi dig hjälp utifrån din situation.

Är du inte medlem i Akavia? Läs mer om medlemskapet här.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Riktlinjer enskild överenskommelse

Att förhandla till dig andra förmåner kan göra stor skillnad i ditt arbetsliv. Se vilka förmåner du kan ha i åtanke när du förhandlar om ditt anställningsavtal.

Olika anställningsformer

Vilken anställningsform du har i ditt anställningsavtal påverkar bland annat vilken uppsägningstid som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS).