Gå till Innehållet

Arbeta med kompetensutveckling

Genom att kontinuerligt kompetensutveckla dig själv och dina medarbetare kan du stärka organisationens konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som ni håller er uppdaterade i aktuella branschtrender och verktyg.

Gör en kompetensinventering

Arbetet med kompetensutveckling bör omfatta samtliga anställda och ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Behovet av kompetenshöjande insatser varierar naturligtvis från person till person.

För att du ska kunna bedöma dina anställdas kompetensbehov och vilken kompetens som kan behöva externrekryteras kan du genomföra en kompetensinventering. Utgå ifrån medarbetarsamtalet, där du och medarbetaren kommer överens om vilka insatser som behövs. Medarbetarens prestationer och utveckling kan sen ligga till grund för lönesamtalet.

Kompetensutveckling - mer än bara utbildning

Tänk på att kompetensutveckling och utbildning inte är samma sak. Kompetensutveckling är mycket bredare. Det kan till exempel vara:

  • Medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner.
  • Hur arbetet organiseras för att medarbetarna ska utveckla sin befintliga kompetens i nuvarande och framtida roller.
  • Hur äldre eller mer erfarna medarbetare kan överföra kunskap och erfarenhet till yngre eller mindre erfarna kollegor.
  • Hur stödsystem byggs upp för att höja kompetensen, till exempel genom mentorskapsprogram eller deltagande i professionella nätverk.

Kompetensutveckling i olika organisationer

Olika typer av organisationer innebär olika förutsättningar för kompetensutveckling

  • Kompetensutveckling i hierarkiska organisationer

I hierarkiska organisationer befordras en del medarbetare till högre befattningar. Medarbetarnas kompetens kan också förbättras genom att systematisk ”horisontell” arbetsrotation tillämpas mellan olika enheter och befattningar.

  • Kompetensutveckling i platta organisationer

I platta organisationer sker arbetet ofta i projektform med få befordrande befattningar. Medarbetarnas kompetens kan då höjas genom att de medverkar i flera olika projekt som ger dem ny kunskap samt genom att de blir projektledare. Kompetensen kan även höjas genom specialistbefattningar som ger möjlighet till kompetensutveckling utan chefskap.

  • Kompetensutveckling i lärande organisationer

I en lärande organisation byggs organisationsstrukturen och processerna i företaget upp med målet att åstadkomma hög lärandeförmåga. Lärande organisationer har decentraliserat besluten och centraliserade kontrollsystem ersätts av nätverksbyggande.

Vill du lära dig mer om kompetensutveckling?

På Arbetsmiljöforums webbsida kan du som chef få hjälp med kompetenstest och att utreda behovet av utbildning i organisationen.

Läs mer på Arbetsmiljöforums hemsida.