Gå till Innehållet

Utbildningspolitiska programmet

Utbildning ska löna sig, både för individen och för samhället, och vikten av det livslånga lärandet. Det är två bärande delar för Akavias utbildningspolitiska program.

7 prioriteringar i utbildningspolitiska programmet

Livslångt lärande

De stora och snabba förändringarna på arbetsmarknaden ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling.

Det livslånga lärandet kan ske på många sätt, genom  utveckling på arbetsplatsen eller i form av utbildning som fördjupar, breddar eller ”toppar upp” den befintliga kompetensen.

Omställningsstudiestödet (OSS) för yrkesverksamma är en viktigt faktor för att möjliggöra det livslånga lärandet. Men det behovs också ett utbildningsutbud som är anpassat efter yrkesverksamma akademikers behov och önskemål.

Akavias medlemmar vill fortsätta att bidra med sin erfarenhet och kompetens hela arbetslivet. Tyvärr upplever många på arbetsmarknaden att de uppfattas som ”för gamla” redan vid 50 år. Ett sätt att ta tillvara på kompetensen och säkra kunskapsöverföringen från äldre till yngre är genom mentorprogram och fadderskap.

Läs mer om det livslånga lärandet

Från studier till arbetsliv

Akademisk utbildning måste löna sig så att den som utbildar sig får möjlighet att använda sin kunskap och kompetens. Det är därför viktigt att högre utbildning leder till rätt jobb, inte bara ett jobb. För att det ska fungera behöver det finnas en studie-, karriär-, och yrkesvägledning av god kvalitet på samtliga högskolor och universitet.

Samverkan mellan lärosäten och arbetsgivare bidrar till bättre matchning, bygger broar mellan utbildning och arbetsmarknad och ökar utbildningarnas relevans. Högskolor och universitet behöver därför ha ett nära samarbete med studenternas framtida arbetsmarknad.

Läs mer om vägen från studier till arbetsliv

Breddad rekrytering

En av universitetens och högskolornas uppgifter är att bredda rekryteringen av studenter, exempelvis när det gäller socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet eller geografiskt ursprung.

Alla individer oavsett bakgrund ska ha möjlighet och förutsättningar att söka, bli antagna och slutföra en högre utbildning.

Introduktions- och kompletteringsutbildningar kan förbättra förutsättningarna och möjligheterna både för individer som vanligtvis inte skulle ha sökt till universitet eller högskola och för personer med utländsk akademisk utbildning.

Läs mer om breddad rekrytering

Utbildning ska löna sig

En akademisk utbildning är en investering, både för individen och samhället. För individen bidrar valet i många fall till en bättre löneutveckling och ett utvecklande arbetsliv. Forskning visar dessutom att högre utbildning bidrar till bättre hälsa, ökad livslängd och högre välbefinnande.

Förutom ämnes- och fackkunskaper lär sig den som läser en akademisk utbildning att söka och tillämpa ny kunskap, hantera och lösa komplexa problem, kritiskt tänkande och ifrågasättande och förmågan att lära nytt. Dessa viktiga förmågor bidrar till att utveckla både individen och samhället och är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifter med hög kvalitet. Arbetsgivare behöver därför bättre värdera akademisk kompetens, både i form av lön och stimulerande arbetsuppgifter.

Läs mer om den högre utbildningens lönsamhet

Kvalitet i högre utbildning

Samhället som helhet är beroende av högkvalitativ utbildning och forskning.

Studenterna ska utveckla sin förmåga att söka, inhämta, värdera, kritiskt granska och analysera information. Den vetenskapliga anknytningen i den akademiska utbildningen ska vara ständigt närvarande.

Akavia anser att de fem mest centrala aspekterna av utbildningskvalitet handlar om utbildningens användbarhet i arbetslivet, studentcentrerat lärande och rättvis examination, bildning, lärarledd tid och utbildningens vetenskapliga anknytning.

Läs mer om kvalitet i högre utbildning

Trygghet under studietiden

Studielivet ska präglas av god studiesocial miljö, trygghet och hög kvalitet i utbildningen. Goda studievillkor kan exempelvis handla om arbetsmiljö, studenthälsa, likabehandling, samt ekonomiska och sociala förutsättningar.

Studenthälsomottagningarna vid lärosätena är viktiga för att ge studenter goda förutsättningar för att må bra under hela studietiden.

Lärosätena har ett centralt ansvar för studenternas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor. Studenter med funktionsvariationer ska ha lika förutsättningar att klara sina studier genom individuellt anpassat stöd.

Individer ska kunna utbilda och utveckla sig under hela sitt liv oavsett hem- och familjesituation. Studier och forskning ska självklart gå att kombinera med föräldraskap.

Studenter ska ha tillgång till ett allmänt finansierat studiemedel, bostad och ett fungerande socialt trygghetssystem. Studiemedelsystemet bör utformas på ett sätt som motverkar social snedrekrytering.

Läs mer om trygghet under studietiden

Akademisk frihet

Akademisk frihet innebär  att forskare har möjlighet att fritt välja forskningsämne och forskningsmetod samt fritt publicera forskningsresultat.

Över hela världen finns odemokratiska regimer som inskränker universitets och högskolors roll som självständiga och kritiska röster i samhällsdebatten. Varken yttrandefriheten eller den akademiska friheten kan tas för givna utan behöver aktivt försvaras.

Som facklig organisation verkar Akavia för att stärka det demokratiska samhället och alla människors lika värde och att den fria kunskapen värnas. En förutsättning för akademisk frihet är trygga anställningsvillkor.

Läs mer om akademisk frihet