Gå till Innehållet

Nytt villkorsavtal i kommunala sektorn

Medlemmar i Akavia har under 2021 inte omfattats av det senaste villkorsavtalet i kommunala sektorn, Allmänna Bestämmelser 20. Från den 1 januari 2022 förändras det, då AkademikerAlliansen som en del i en större överenskommelse har accepterat avtalet.

I avtalsrörelsen 2020 träffade samtliga fackliga parter inom kommun/regionsektorn, med undantag för AkademikerAlliansen och Vårdförbundet, ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20.

AB 20 innehöll en möjlighet för arbetsgivaren att anställa på projektanställning i max 4 år. AkademikerAlliansen strävar efter trygga anställningar inom sektorn och detta var den främsta orsaken till att AkademikerAlliansen inte antog det nya avtalet och istället under hela 2021 har kvarstått i tidigare villkorsavtal, AB 17.

Som en följd av avtalsförhandlingarna mellan AkademikerAlliansen och SKR/Sobona om ändringar i AB inför kommande förändringar i LAS, har överenskommelse nu träffats om att AB 20 ska gälla för AkademikerAlliansens förbund.


Förlängd uppsägningstid för arbetsgivaren vid projektanställning, § 33

För att AkademikerAlliansen skulle anta AB 20 sker förändrade skrivningar avseende projektanställningen i § 33. AkademikerAlliansen har strävat efter att öka tryggheten i för den anställde varför vi har förhandlat fram att uppsägningstiden under projektanställningen har förlängts från en månad till tre månader vid uppsägning i förtid från arbetsgivarens sida. Samtidigt är det viktigt att den anställde kan komma loss snabbt om denne skulle få ett erbjudande om en tillsvidareanställning. Därför är uppsägningstiden av en projektanställning fortsatt en månad för den anställde. Vi har också överenskommit att den som blir uppsagd från en projektanställning kommer in i det nya omställningsavtalet med de förmåner det innebär. Till exempel har visstidsanställda i det avtalet rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan för att säkra anställningsbarheten på sikt. De reglerna träder i kraft 1 oktober 2022.

Enskilda överenskommelser förtydligas och byggs ut

Att kunna komma överens om individuella villkor i sin anställning är en viktig fråga för de allra flesta av förbundens medlemmar. AkademikerAlliansen har därför överenskommit med arbetsgivarparterna att förtydliga och jobba vidare med möjligheten till enskilda överenskommelser. Detta framgår i AkademikerAlliansens huvudöverenskommelse, HÖK T. Där har ett förtydligande gjorts kring möjligheten att träffa enskild överenskommelse om förtroende att själv förlägga sin arbetstid samt distansarbete. Det har också lagts in ett förtydligande i en protokollsanteckning om överenskommelse om inlöst övertid med syfte att lyfta fram arbetsgivarens ansvar för att tydliggöra grunderna för överenskommelsen. Vidare är parterna överens om att utreda möjligheten att växla avlöningsförmåner till pension.

Andra överenskommelser mellan AkademikerAlliansen, SKR och Sobona

I samband med beslutet att AB 20 ska gälla för AkademikerAlliansens förbund, gjordes ett antal andra överenskommelser mellan parterna:

 • Partsgemensamt arbete om att synliggöra akademikers roll för en utvecklad välfärd.
 • Partsgemensamt arbete om avtalsformen tillsvidareavtal och en väl fungerande tillämpning av tillsvidareavtalet på lokal nivå.
 • Partsgemensamt fortsättningsarbete om kompetensmodeller för akademiker.

Dessa arbeten kommer att genomföras under 2022 och 2023. Mer information kommer när formerna för arbetena har fastställts.

Andra nyheter i AB 20 i förhållande till AB 17

Utöver de delar som AkademikerAlliansen och SKR/Sobona har överenskommit i särskild ordning, ingår ett antal andra förändringar sedan avtalsrörelsen 2020.

 • Sjukersättning, § 12
  Omreglering på grund av sjukersättning förändras för att anpassas till nu gällande hantering av sjukersättning i enlighet med Socialförsäkringsbalken.
 • Arbetstid, § 13
  En ändring har gjorts för arbetstagare som går på schema. I moment 5 har orden ”eller liknande” strukits för att tydliggöra behovet av att ange arbetstagares arbetstid i schema liksom ett stycke tillförts som slår fast att schema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar gälla.

  I moment 6 har tillkommit att upp till +/- 11 timmar kan föras mellan beräkningsperioder vid förläggning av ordinarie arbetstid. Tillämpning av denna bestämmelse förutsätter en beräkningsperiod om minst 4 veckor. Bestämmelsen avser arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd vardag såväl som sön- och helgdag.

  Ny skrivning, moment 7: vid uttag av kompensationsledighet för övertidsarbete ska motsvarande tid dras av från redan registrerad övertid.

 • Ersättning för obekväm arbetstid, § 21
  Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2022-01-01 med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. I moment 1 har pingsthelgen utgått från O-tilläggstid A och betraktas i ersättningshänseende såsom vanlig helg. Värdet för pingsthelgen har fördelats om till O-tilläggstid B för helg och helgnatt samt O-tilläggstid C för vardagsnatt.
 • Semester, § 27
  I moment 4 har ett engångsbelopp tillförts som, utöver de extra betalda semesterdagar som regleras i avtalet, utges om arbetstagaren på arbetsgivarens begäran får semestern förlagd till tidpunkt före eller efter juni–augusti. Engångsbeloppet som ska utges är 5 000 kronor vid förläggning av högst 14 semesterdagar under juni-augusti. För förläggning av 15–19 dagar är motsvarande engångsbelopp 3 000 kronor. Förläggning av huvudsemester utanför juni–augusti bör i första hand lösas på frivillig väg. Finns lokalt kollektivavtal gäller det fortsatt till dess att avtalet sägs upp av lokal part.
 • Utfyllnad av sjukpenning, § 28
  Justering av procentsatsen för utfyllnad av sjukpenning till följd av höjning från 8 till 10 prisbasbelopp vid beräkning av sjukpenningsgrundad inkomst.
 • Föräldraledighet, § 29
  I moment 1 har tiden i vilken arbetstagare ska ha varit sammanhängande anställd för att ha rätt till föräldrapenningtillägg sänkts från 365 dagar till 180 dagar. Ändringen träder i kraft fr.o.m. 2022-01-01 och gäller oavsett om föräldraledigheten är pågående eller påbörjad efter angivet datum. I anmärkning under moment 1 har två ålderskategorier av barn nu utrangerats från avtalet under anmärkningen, punkt 2 och 3. Barn födda angivna år har åldersmässigt passerat villkoren som anges i respektive AB och föräldraledighetslagen, medan punkt 1 fortfarande kan aktiveras utifrån adoption.
 • Tjänstgöring i totalförsvaret, § 30
  Den tidigare bestämmelsen i AB om civil- och värnplikt, vilken under avtalsrörelsen 2012 ersattes av en central och lokal protokollsanteckning i samtliga HÖK/ÖLA, har nu återinförts i AB men har uppdaterad titel, text och delvis nytt innehåll. Syftet med förändringen är att tydliggöra när ersättning enligt bestämmelsen ska utges samt förtydligande av när inlämning av ledighetsansökan bör ske till arbetsgivaren.

Kontakt vid frågor

Magnus Berg
Ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation
kontakt@akademikeralliansen.se

2021-12-22