Gå till Innehållet

Om diskrimineringslagen

Det är viktigt att förstå vad diskrimineringslagen innebär för att skapa ett arbetsliv där alla har samma rättigheter och möjligheter. Utöka din kunskap här.

Innehåll på sidan

Diskriminering – definition enligt lagen

För att orättvis behandling eller kränkande beteende ska vara diskriminering enligt lag ska det:

 • Vara en person som blivit kränkt eller missgynnad
 • Finnas ett samband med en diskrimineringsgrund
 • Handla om en av formerna av diskriminering som lagen beskriver
 • Skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller

Om du upplever att du blir dåligt eller orättvist behandlad men det inte uppfyller aspekterna ovan kan det istället handla om kränkande särbehandling.

Vad innebär diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen gäller inom flera områden i samhället bland annat arbetslivet och utbildningsväsendet. Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet och kan företräda personer som upplever sig diskriminerade. Även fackliga organisationer och vissa intresseorganisationer har också rätten att företräda sina medlemmar.

Kunskap om diskrimineringslagens inverkan på arbetslivet kan vara komplex men är nödvändig, inte bara för att uppfylla lagkraven utan också för att bygga ett mer inkluderande samhälle där alla får chansen att bidra till sin fulla potential.

Var gäller diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen gäller för alla och inom flera olika områden i samhället, bland annat inom:

 • Arbetslivet
 • Utbildning
 • Start eller bedrivande av näringsverksamhet
 • Yrkesbehörighet
 • Medlemskap i vissa organisationer
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Statligt studiestöd
 • Värn- och civilplikt
 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor)

Diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Om du upplever att du blir dåligt behandlad eller utsätts för kränkningar av en orsak som inte räknas upp ovan, kan det istället handla om kränkande särbehandling.

Diskrimineringsformer enligt diskrimineringslagen

Diskriminering kan se olika ut. Det kan vara att man sätter upp regler eller policys som direkt eller indirekt utesluter vissa grupper, eller att man inte har en arbetsplats som är tillgänglig för alla. Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering om det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

 • Direkt diskriminering

  Innebär att någon missgynnas och det finns ett direkt samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Indirekt diskriminering

  Innebär att någon missgynnas genom regler eller villkor som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar eller påverkar personer eller en grupp negativt.
 • Bristande tillgänglighet

  Innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att det inte finns tillgänglighetsanpassningar som innebär att man hamnar i en jämförbar situation med personer utan nedsättning.
 • Trakasserier

  Är beteenden som kränker en annan persons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier

  Är ett beteende eller uppträdande av sexuell natur som kränker någon annans värdighet.
 • Instruktioner att diskriminera

  Innebär att någon fått order eller instruktioner att diskriminera på så sätt som anges ovan och som står i lydnads- eller beroendeställning till den som lämnar ordern/instruktionen.

Exempel på diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivarens ansvar för att diskriminering inte sker gäller inte enbart för anställda utan även för arbetssökande, praktikanter och konsulter som är inhyrda/inlånade till verksamheten. Diskriminering i arbetslivet enligt DO kan till exempel vara att en:

 • Arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju
 • Anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön
 • Chef gör ovälkomna sexuella närmanden
 • Arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hen är gravid

Diskriminering på din arbetsplats

Om din arbetsgivare får kännedom att en arbetstagare anser sig blivit utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller praktik hos arbetsgivaren är hen skyldig att utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att få det att upphöra. Om arbetsgivaren inte genomför åtgärder kan hen bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Lagen ställer också krav på arbetsgivarna att arbeta förebyggande och förhindra diskriminering genom att undersöka om det finns några risker, analysera upptäckta risker, vidta åtgärder, följa upp och utvärdera arbetet.

Har du blivit utsatt för diskriminering?

Enligt lag har facket möjlighet att företräda dig i diskrimineringsärenden, vid sexuella trakasserier och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. Om du vill kan du även göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Som medlem i Akavia kan du få hjälp och stöd utifrån din situation från våra förhandlare/rådgivare som är experter på arbetsrättsliga frågor. Vi är på din sida och ser till dina individuella behov.

Kontakta medlemsrågviningen

Mer om diskriminering

Aktiva åtgärder mot diskriminering

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kommer till sin rätt behöver arbetsgivare förebygga diskriminering på jobbet med aktiva åtgärder enligt lag.

Sexuella trakasserier

Ta del av råd och stöd gällande vad du kan göra om du blivit utsatt för sexuella trakasserier och se vilken skyldighet din arbetsgivare har enligt lag.