Gå till Innehållet

Vad gör en jurist?

Arbetsmarknaden för dig som läser till jurist är väldigt bred. Var fjärde jurist har ett traditionellt jobb på en byrå eller inom rättsväsendet. Resterande 75 procent arbetar till exempel på företag, banker, organisationer, kommuner och andra myndigheter.

24 vanliga juristtitlar

1. Advokat

Hjälper privatpersoner med testamente, bodelning vid skilsmässor och vid vårdnadstvister. Stöttar företag och organisationer med avtalsskrivningar, vid börsintroduktioner och konkurser, eller ger rådgivning i kontakter med myndigheter. Advokater kan även arbeta som målsägandebiträde eller försvarare i rättegångar.

2. Affärsjurist

Affärsjuristen arbetar med effekten av juridiska och ekonomiska beslut och är till exempel rådgivare vid affärstransaktioner och köp eller försäljning av företag. Affärsjurister kan också vara rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol. Dessutom kan en affärsjurist arbeta med skatterådgivning och utlandsetableringar.

3. Skattejurist

Hjälper privatpersoner och företag i frågor kring skatterätt, bolags- och fastighetsrätt. Det kan röra sig om fusioner, emissioner, incitamentsprogram eller omstruktureringar, och att upprätta deklarationer. Skattejuristen bevakar förändringar i skattelagstiftningen och ger råd om vad som är skattetekniskt tillåtet.

4. Domare

Domaren läser in, förbereder och dömer i mål, antingen i en allmän domstol där det oftast handlar om tvister eller brott, eller i en förvaltningsdomstol med mål som rör skatter, socialförsäkringar och sociala frågor. Domare kan även arbeta vid specialdomstolar, till exempel arbetsdomstolen, mark- och miljödomstolen och patent- och marknadsdomstolen.

5. Åklagare

Åklagaren utreder brott och straff och har nära kontakt med brottsoffer och polis. Åklagaren leder förundersökningen, beslutar om en anklagad ska åtalas, deltar i rättegången och föreslår straff.

6. Kronofogde

Kronofogden undersöker skuldsattas ekonomiska situation och beslutar om lämpliga åtgärder så att skulderna betalas. I arbetet ingår att göra utmätningar, handräckningar och avhysningar. Kronofogden hjälper även hårt skuldsatta att på sikt få en ordnad ekonomi. 

7. Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören gör risk- och behovsbedömningar, upprättar planer för klientens tid i kriminalvård, ger hen råd och stöd i kontakter med myndigheter och vårdgivare, och hjälper klienten att minska risken för återfall i brott. Frivårdsinspektören förbereder frigivningar för intagna på anstalt, gör personutredningar och skriver yttranden till domstol med förslag på lämplig påföljd.

8. Bankjurist

En bankjurist ger juridiskt stöd till bankens personal och följer ändringar i lagar och regler som påverkar bankens verksamhet. Bankjurister sköter kontakter med myndigheter och organisationer och kan också ge råd till bankkunder om värdepapper, penningplaceringar och skatter.

9. Försäkringsjurist

Försäkringsjuristen bevakar ny lagstiftning och rättspraxis, tar fram försäkringsvillkor och ger råd till skadereglerare. Om det blir tvist om ersättning deltar försäkringsjuristen i förhandlingen i domstol eller i Allmänna Reklamationsnämnden.

10. Företagsjurist/Bolagsjurist

Företagsjuristen upprättar avtal och kontrakt om till exempel varor och tjänster. I arbetet ingår att förhandla, bevaka ändringar i aktuella lagar och se till att företag följer lagen. Kan företräda bolag vid tvister som till exempel vid skadestånd, leveranser eller patentintrång.

11. Compliance

En complianceansvarig arbetar med att hjälpa företag att kontrollera och tillämpa sina riktlinjer, följa lagkrav och att upptäcka och rapportera eventuella brister i regelefterlevnad, till exempel vid mutor eller korruption. Compliance behöver förutspå möjliga risker och säkerställa att företagets åtgärder fungerar i praktiken.

12. Utredare

En jurist som är utredare i offentlig verksamhet till exempel på en myndighet arbetar bland annat med att bereda, föredra och verkställa politiska beslut. Utöver det innebär rollen att lämna nya lagförslag och att handlägga ärenden för myndighetsutövning. Andra arbetsuppgifter kan vara att göra tillsyn och inspektioner eller se till att krav på rättssäkerhet, tillgänglighet, upphandling och personuppgiftshantering är uppfyllda i verksamheten. 

13. Konsumentvägledare

Ger individuell rådgivning och information till privatpersoner om till exempel rättigheter och skyldigheter vid köp av en vara eller tjänst, vilseledande reklam och prisinformation och vid kontakt och tvister med myndigheter. En konsumentvägledare kan också erbjuda råd kring hushållsekonomi, skuldrådgivning och att göra en hållbar budget.

14. Kommunjurist

En kommunjurist tolkar lagen och ger juridiska råd åt kommunstyrelsen, nämnder och kommunens olika verksamhetsgrenar vid beslut om till exempel LSS, hemtjänst, upphandling och bygglov. Kommunjuristen gör juridiska utredningar, kvalitetsgranskar, skriver beslutsunderlag och avtal samt företräder kommunen vid förhandlingar och tvister som går till domstol.

15. Diplomat

En diplomat representerar Sverige och främjar svenska intressen i ett annat land eller vid en internationell organisation. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bevaka svenska utrikes- och säkerhetspolitiska intressen, analysera utvecklingen i andra länder, främja svensk handel och näringsliv, bistå svenskar utomlands och verka för en positiv bild av Sverige. 

16. Internationell jurist

En jurist på en internationell organisation, som till exempel FN:s organ, EU:s institutioner, Europarådet eller olika intresseorganisationer kan ha en mängd olika uppgifter. En internationell jurist är ofta specialiserad på folkrätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt eller affärsrätt.

17. Universitetsjurist

Jurister som arbetar på universitet och högskolor är oftast lärare och handledare till juriststudenter. En del jurister är forskare och analyserar till exempel hur rättsregler tillämpas och hur de kan förändras.

18. Miljöjurist

En miljöjurist arbetar till exempel på en myndighet, kommun, intresseorganisation eller i det privata näringslivet med att ge juridisk rådgivning inom bland annat miljörätt, hälsoskydd och naturskydd. Miljöjuristen granskar ärenden, skriver beslutsunderlag, svarar på remisser, tar fram rutiner och handledningar och gör utredningar om klimat och hållbarhet.

17. Universitetsjurist

Jurister som arbetar på universitet och högskolor är oftast lärare och handledare till juriststudenter. En del jurister är forskare och analyserar till exempel hur rättsregler tillämpas och hur de kan förändras.

18. Miljöjurist

En miljöjurist arbetar till exempel på en myndighet, kommun, intresseorganisation och i det privata näringslivet med att ge juridisk rådgivning inom bland annat miljörätt, hälsoskydd och naturskydd. Miljöjuristen granskar ärenden, skriver beslutsunderlag, svarar på remisser, tar fram rutiner och handledningar och gör utredningar om klimat och hållbarhet.

19. Arbetsrättsjurist

En arbetsrättsjurist är expert på lagarna kring anställning, såsom anställningsavtal, anställningsvillkor, uppsägning och arbetsmiljö. Arbetsrättsjuristen arbetar på en organisation eller ett företag och ger råd till HR-avdelning och ledning i frågor kring medarbetarnas anställning. Arbetsrättsjuristen kan även utbilda i arbetsrätt, förhandla och företräda arbetsgivaren vid tvister.

20. Varumärkesjurist

En varumärkesjurist arbetar med immaterialrättsliga frågor såsom upphovsrätt, mönsterskydd, domännamn och licensavtal. Varumärkesjuristen utreder och ansvarar för ansökningar om patent och varumärken.

21. Fastighetsjurist

Fastighetsjuristen arbetar med olika typer av fastighetsprojekt, hyresrättsjuridik och rådgivning vid till exempel ombildningar, projektentreprenad, exploateringar, omstruktureringar och fastighetsrelaterade tvister.

22. Förhandlare/ombudsman

Arbetar på ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation med att ge arbetsrättsliga råd till medlemmar, förhandla vid tvister, påverka kollektivavtal och vara ett stöd till de förtroendevalda på en arbetsplats.

23. Upphandlingsjurist

Upphandlingsjurister är specialiserade på statliga inköp och säkerställer att myndigheter, kommuner och regioner följer regelverket kring offentlig upphandling. Upphandlingsjuristen arbetar oftast hos en offentlig arbetsgivare men kan även vara konsult hos ett privat företag och hjälper då den aktör som försöker vinna upphandlingen. En upphandlingsjurist representerar verksamheten vid avtalstvister, skadeståndstalan eller överprövningar.

24. Skoljurist

Skoljuristen arbetar på en kommun med att ge råd vid utformning av styrdokument, rutiner och riktlinjer gällande skoljuridiska frågor såsom skolans arbetsmiljö, betyg, antagning, skolplikt, resursfördelning och utredning av klagomål.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till jurist

Till ansökan

Rätt lön som jurist

Här finns de högsta lönerna för jurister i Sverige utifrån bransch, stad och sektor. Använd vår lönestatistik för att jämföra din lön med andra.

Notariestatistik

Här kan du som är eller vill bli notarie hitta antagningsstatistik inför notarietjänstgöring. Du kan se statistik från tidigare år på respektive tingsrätt och förvaltningsrätt. Du kan även göra egna sökningar för att veta vad dina antagningspoäng räcker till.