Gå till Innehållet

Anställningsavtal med kollektivavtal – vad innebär det?

Vad innebär det egentligen att ha kollektivavtal? Se listan över vilka anställningsvillkor som påverkas och vilka effekter det har för dig som anställd.

Vad är kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal eller en överenskommelse om vilka anställningsvillkor som gäller för en arbetsplats eller en hel bransch. När det finns kollektivavtal kan du fortfarande komma överens med din arbetsgivare om individuella överenskommelser som är anpassade för dig i ditt anställningsavtal. Ett kollektivavtal kan med andra ord anses utgöra ett ”golv” – men inte ett ”tak” – för anställningsvillkoren.

Kollektivavtal sluts mellan en eller flera fackliga organisationer och en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation. Akavia har till exempel  tillsammans med andra fackförbund i Saco förhandlat fram kollektivavtal med bland annat Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Almega inom för en rad olika branscher.

Varför är det bra med kollektivavtal?

Det finns många fördelar med kollektivavtal. Framförallt ger kollektivavtal dig som anställd ekonomiska fördelar och trygghet i ditt arbetsliv. Genom att din arbetsgivare har kollektivavtal finns det en stabil grund för dina anställningsvillkor till exempel gällande övertidsersättning, semestertillägg, rätten till lönerevision, försäkringar, tjänstepension, sjuk- och föräldralön.

När du ska börja en ny anställning är det viktigt att ta reda på om din framtida arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen behöver du på egen hand säkerställa att dessa anställningsvillkor finns reglerade i ditt anställningsavtal. Det kan vara betydligt svårare att förhandla sig till lika bra förmåner och villkor som enskild individ.

Vad finns med i ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är olika beroende på vilken bransch de omfattar. Det finns till exempel Juristavtalet som är skräddarsytt efter behoven inom juristbranschen och som förhandlats fram av Akavia och Almega Tjänsteföretagen.

För säkerställa att kollektivavtalet är relevant och efterföljs är det viktigt att göra anpassningar utifrån vilken form av verksamhet som ska omfattas. För att konkretisera vilka anställningsvillkor som påverkas av att ha kollektivavtal har vi gjort en sammanställning nedan. Vår ambition är att tydliggöra vad många tror regleras i lag men som egentligen regleras genom kollektivavtal.

Exempel på anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal

Årlig lönerevision

Utan kollektivavtal har du inte rätt till årlig lönerevision, eller lönesamtal. Genom att ha kollektivavtal har du rätt till lönesamtal som reglerar hur processen kring lönerevision – eller löneöversyn som det kallas i offentlig sektor – ska gå till.

Semestertillägg

Semesterlönetillägg i samband med semesteruttag är generellt sett högre om det finns kollektivavtal än om kollektivavtal saknas.

Tjänstepension

Kollektivavtal ger rätt till tjänstepension vilket är värdefullt för din framtida trygghet. Kollektivavtalet är också en garanti för låga avgifter avseende tjänstepension. Det medför att det samlade framtida värdet av tjänstepensionen sannolikt blir högre eller mycket högre, än om samma summa pengar placerats utanför den kollektivavtalade tjänstepensionslösningen. Utan kollektivavtal saknas denna rätt.

Övertidsersättning och restidsersättning

Det finns ingen lag som reglerar rätt till ersättning för övertid eller restid. Kollektivavtal medför däremot att sådan rätt föreligger.

Föräldralön

Föräldrapenningen från Försäkringskassan motsvarar knappt 80 procent av inkomsten upp till ett lönetak om tio prisbasbelopp (motsvarar 52 500 kronor per månad år 2023). De flesta kollektivavtal ger rätt till kompletterande föräldralön vid föräldraledighet. Ersättningen utgör cirka tio procent av lönen under lönetaket och cirka 90 procent av lönen över lönetaket. Avsikten är att cirka 90 procent av lönen ska utgå (föräldrapenning och föräldralön sammanräknat). Under vilka förutsättningar, och hur länge och om rätt till föräldralön föreligger, regleras i respektive kollektivavtal.

Räkna ut hur mycket föräldralön du får med eller utan kollektivavtal (Saco)

Sjuklön och sjukförsäkring

Sjuklönelagen ger rätt till sjuklön under de två första veckornas sjukfrånvaro. Första dagen är dock en karensdag och ger ingen lön. Sjuklön från sjukdag 15 och framåt förutsätter att det finns kollektivavtal som reglerar detta. Utan kollektivavtal utges enbart sjukpenning från Försäkringskassan från sjukdag 15 och framåt. Den ger knappt 80 procent i ersättning upp till ett lönetak om åtta prisbasbelopp (motsvarar 35 000 kronor per månad 2023). Kollektivavtalet ger rätt till sjuklön innebärande att arbetsgivaren betalar sjuklön avseende skillnaden mellan vad Försäkringskassan betalar och upp till cirka 90 procent av lönen. Detta gäller till och med sjukdag 90.

Vid årslöner överstigande åtta prisbasbelopp ger den kollektivavtalade sjuklönen cirka 90 procent av lönedelar över lönetaket. Det betyder således att kollektivavtalet sammanlagt ger cirka ca 90 procent av lönen när sjukpenning och sjuklön läggs samman. Vid sjukdom i mer än 90 dagar träder den kollektivavtalade sjukförsäkringen in och ger ersättning utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. På PTKs hemsida återfinns mer detaljer om sjukförsäkringen (och om övriga delar av den kollektivavtalade försäkringen).

Räkna ut hur mycket sjuklön du kan få med eller utan kollektivavtal (Saco)

Arbetsskada

Vid skada i arbetet eller under resan till och från arbetet, ger försäkringen i kollektivavtalet (TFA) kompletterande ersättning utöver sjukpenning och sjuklön. Den kollektivavtalade försäkringen fyller ut ersättningen upp till nästan hundra procent av lönen. Om skadan innebär påverkan på framtida arbetsförmåga helt eller delvis kan rätt till livränta från Försäkringskassan föreligga. Livräntan täcker dock endast inkomstbortfall upp till ett lönetak om 7.5 prisbasbelopp (motsvarar 32 813 kronor per månad 2023). Kollektivavtalet kompletterar då ersättningen upp till nästan hundra procent av lönen. För mer detaljerad information hänvisas till AFA försäkring.

Räkna ut din ersättning med eller utan kollektivavtal om du råkar ut för en arbetsskada (Saco)

Omställningsstöd och eventuell ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ger kollektivavtal ett bättre skydd, än om kollektivavtal saknas. Omställningsstödet skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtalsområde som avses. I grunden avser omställningsstödet två olika delar, dels personlig rådgivning med stöd på vägen till ett nytt jobb och dels ekonomisk ersättning som ett komplement till a-kassan. För att se närmare på förutsättningarna till ekonomisk ersättning hänvisas till respektive omställningsorganisation.

Mer om omställning vid uppsägning

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Kollektivavtal ger dig mer i plånboken

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig. De avtal Akavia har tecknat med arbetsgivarna ger dig ekonomisk trygghet under och efter ditt arbetsliv och om du skulle bli uppsagd. Här listar vi åtta sätt som kollektivavtalet ger dig mer i plånboken.

Viktigt att tänka på om arbetsplatsen saknar kollektivavtal

Här har vi samlat viktiga punkter att ta upp när du ska förhandla med en arbetsgivare som saknar kollektivavtal