Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden är viktig för många av Akavias medlemsgrupper, allt ifrån nyexaminerade akademiker som söker sitt första kvalificerade arbete till utrikesfödda akademiker som försöker ta sig in på arbetsmarknaden i ett nytt land, men även för en växande andel äldre som sent i karriären väljer att byta inriktning.

Bättre etablering för våra medlemmar

Akavia verkar för att underlätta etableringen genom att skapa opinion och påverka i frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Praktik inom ramen för utbildningen allt viktigare

Det blir svårare för studenter att etablera en personlig kontakt med arbetsgivare, att synas och att skapa ett kontaktnät för kommande yrkesliv. För att öka studenternas anställningsbarhet är det därför nödvändigt att studenter får kontakt med möjliga arbetsplatser redan under utbildningen. Därför behöver lärosätena ha ett ökat fokus på att utveckla omfattande arbetslivskontakter och erbjuda sina studenter utökade möjligheter till praktik.

Professionella nätverk leder till jobb för utrikes födda akademiker

I dag är ungefär var femte akademiker i Sverige utrikes född och cirka hälften utbildade i ett annat land än Sverige. Ett av de största hindren för att utrikes födda ska ta sig in på arbetsmarknaden är bristen på professionella nätverk. För att bidra till fler nätverk driver Akavia sedan 2010 ett mentorsprogram för invandrade akademiker. Genom nätverksträffar och mentorskap erbjuds invandrade akademiker möjligheten till att knyta värdefulla kontakter med yrkesverksamma akademiker inom den egna professionen.

Magalogen för studenter