Gå till Innehållet

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

– Parterna inom sektorn har på nytt levererat och tagit fram ett paket som stärker individerna under och efter arbetslivet. Med fokus på delarna kompetens och livslångt lärande, en frisk arbetsmiljö och en god försörjning efter karriären, har vi stärkt både de anställda och sektorn i stort. Helheten ger förbättrade villkor för de allra flesta av medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.

Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn har därför träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också förändringar som moderniserar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer.


Förändringar för ett förutsägbart pensionssystem

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs för dem som går på det nya avtalet och övergångsbestämmelser införs för arbetstagare som idag har förmånsbestämd tjänstepension. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

– I det nya pensionsavtalet med höjda premier tryggar vi tjänstepensionerna för framtidens akademiker i välfärden. Tjänstepensionen kommer i framtiden bli en ännu viktigare del av försörjningen efter yrkeslivet. Det är det som gör den här förändringen så avgörande, säger Marie Thuresson, vice ordförande i förhandlingsdelegationen.

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet

Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket är bra både arbetsgivare och medarbetare. Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

– Förändringarna på arbetsmarknaden går snabbt idag och våra medlemmar behöver bibehålla och stärka sin kompetens för att antingen kunna stanna i nuvarande tjänst eller vara anställningsbara hos andra arbetsgivare. Avtalet ger med sitt fokus på livslångt lärande goda förutsättningar för våra medlemmar att höja sin kompetens, inte minst genom möjligheten till ersättning vid längre studier, säger Marie Thuresson.

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner och kommunala bolag.

Satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer

I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har fack och arbetsgivare kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala företag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.

– Vi behöver fortsätta arbeta för visionen att alla ska må bra på jobbet. Avsiktsförklaringen innehåller konkreta delar som kan göra stor nytta med den goda struktur vi har byggt upp på arbetsmiljöområdet, säger Magnus Berg, som också sitter för AkademikerAlliansen i Suntarbetslivs styrelse.

Viktiga resurser i arbetet med friska arbetsplatser är den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv och Afa Försäkrings forskningsfinansiering inom arbetsmiljö samt Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR).

Fakta pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.

 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 46 438 (år 2023) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år.
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Fakta omställningsavtalet KOM-KR

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

 • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond.
 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.
 • Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar.
 • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.
 • Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).

Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.
 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters samverkansarbete.
 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.


Följande parter har undertecknat överenskommelsen:

Sveriges Kommuner och Regioner
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
AkademikerAlliansen
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
OFR:s förbundsområde Läkare
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakt vid frågor

Magnus Berg
Ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegationen
kontakt@akademikeralliansen.se

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem