Gå till Innehållet

En modern och hållbar offentlig förvaltning

Ta del av 2023 års rapport om hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst och den senaste korruptionsrapporten här. Akavia vill bidra till att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar i deras arbete i offentlig förvaltning. Deras professionalitet, kompetens och erfarenhet möjliggör utveckling, effektiva verksamheter och innovation. De ser till att offentlig verksamhet sköts effektivt och rättssäkert samt att den service medborgarna får är av hög kvalitet.

Att arbeta i medborgarnas tjänst

Den svenska förvaltningsmodellen karakteriseras av fristående myndigheter som självständigt genomför politiskt fattade beslut inom ramen för sina uppdrag. Förutsättningarna och formerna skiljer sig åt mellan stat, kommun och region men i grunden handlar det om att verkställa den politik som riksdag, regering och fullmäktige beslutar.  

Att arbeta i medborgarnas tjänst är ett viktigt samhällsuppdrag. Våra medlemmar står till tjänst med fakta och kunskap i den politiska styrningen. Medborgarnas förtroende för verksamheten är beroende av tjänstemannens professionalitet.

Alla medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete och det ska råda nolltolerans mot hot, våld och trakasserier i arbetet. Medarbetare i medborgarnas tjänst måste också ges verktyg och aktuell kunskap för att kunna bidra i arbetet mot korruption.

Akavias undersökningar från 2023 visar att en fjärdedel av medlemmarna har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, eller annan form av otillbörlig påverkan någon gång under de senaste två åren. Det är få händelser som polisanmäls eftersom de inte anses som allvarliga eller för att man inte tror att anmälan skulle leda någon vart.

Det framkommer också att kunskapen om korruption är bristfällig, knappt hälften av de tillfrågade får tillräckligt med information och utbildning i ämnet. På många arbetsplatser saknas också rutiner för att hantera försök till och/eller iakttagelser om korruption.

För att våra medlemmar ska kunna utföra sina uppdrag måste de ges rätt förutsättningar när det gäller villkor och arbetsförhållanden. En bra styrning och ledning och tillit till professionerna och deras kompetens och utnyttjande av deras kunskap är en självklarhet i en modern och hållbar offentlig förvaltning.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan