Gå till Innehållet

Medarbetarsamtalet

Genom medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas, får du som chef bättre inblick i vad dina anställda kan och hur de vill utveckla verksamheten och sig själva.

Tips till att genomföra ett bra medarbetarsamtal

Du kan genom samtalet få många idéer och värdefull information som kan underlätta din planering och dina ställningstaganden. Medarbetarsamtalet kan till exempel ge svar på frågor rörande behovet av ändringar i organisationen eller om organisationen har den kompetens som krävs på längre sikt.

Medarbetarsamtalet är ett komplement till den vardagliga dialog som du som chef har med varje medarbetare i regelbundna avstämningssamtal. Lönefrågor bör tas upp vid ett separat lönesamtal. Överenskommelser i medarbetarsamtalet ligger till grund för lönesamtalet.

Syftet med medarbetarsamtalet

 • Att prata om medarbetarens prestationer, hur både du som chef och medarbetaren ser på prestationerna och om uppsatta mål har nåtts.
 • Att sätta upp individuella mål för den kommande perioden.
 • Att kartlägga medarbetarens utvecklingsbehov för att klara målen.
 • Att prata om medarbetarens samarbetsförmåga och bidrag till arbetsklimatet på arbetsplatsen
 • Att diskutera medarbetarens långsiktiga roll i företaget.
 • Att få underlag för vilken kompetensutveckling som behövs, både för individen, enheten och hela organisationen.
 • Att fånga in tankar, kunskaper och erfarenheter som stöd vid organisationsförändringar, arbetsmiljöfrågor samt organisationens långsiktiga kompetensförsörjning.
 • Att få återkoppling från medarbetarna på ditt ledarskap.

Vad ska jag tänka på när det gäller medarbetarsamtal?

 • Medarbetarsamtal bör hållas minst en gång per år. Dokumentera det du och medarbetaren kommer fram till.
 • Ha god framförhållning så att både du och medarbetaren har tid att förbereda er.
 • Se till att alla medarbetare har syftet med samtalet klart för sig. Då undviker du felaktiga förväntningar och oro.
 • Avsätt tillräckligt med tid och se till att samtalet kan ske ostört.
 • Utgå från det senaste medarbetarsamtalet. Vad har hänt sen dess? Har du och din medarbetare gjort de saker ni kom överens om rörande till exempel utveckling, arbetsuppgifter och liknande? Är ogjorda punkter fortfarande aktuella? Ska de strykas eller ändras?

Vad ska medarbetarsamtalet innehålla?

Medarbetarsamtalet bör innehålla både kortsiktig och långsiktig planering för enheten  och kanske även för arbetsplatsen som helhet. Naturliga delar är exempelvis arbetsuppgifter, arbetsbelastning, resultat, utveckling och stress. Ta upp och analysera såväl framgångar som misslyckanden och vilka förändringar som skulle kunna vara bra eller är nödvändiga.

Avsluta samtalet med en sammanfattning av viktiga beslut och åtgärder som du och din medarbetare tillsammans kommit fram till. Upprätta en utvecklingsplan. Den bör innehålla insatser som ni kommit överens om som rör exempelvis social-, yrkes- eller verksamhetskompetens. Notera vem som är ansvarig för varje punkt, tid för genomförande, avstämning samt sluttid.

Samtalet bör vara en öppen och saklig dialog. Tänk på att det inte handlar om ett krissamtal där du ska ta upp allt som du eventuellt har varit kritisk mot under en längre tid. Du bör framföra kritik och ta tag i problem så snart du kan när detta uppstår.

Att sätta lön

Ett lönesamtal ska fokuserar på prestation, kompetens, ansvar och uppnådda resultat. Här har vi listat tio tips på vad du som chef bör tänka på när du ska hålla lönesamtal.

Diskrimineringslagens aktiva åtgärder

Arbetsgivare är skyldiga att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.