Gå till Innehållet

Chef i privat sektor

Lag om Anställningsskydd (LAS) reglerar hur och på vilket sätt en arbetsgivare får säga upp sina anställda. Från lagens tillämpningsområde har dock bland annat arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning undantagits.

Anställda i företagsledande ställning omfattas inte av LAS

Arbetsdomstolen har i sin praxis haft en mycket restriktiv syn på begreppet företagsledande ställning. I mindre bolag är det vanligen endast VD som anses ha företagsledande ställning. I större bolag är kretsen större. Att det i ett avtal anges att LAS ej gäller för tjänsten saknar i princip betydelse eftersom LAS är tvingande.

Eftersom LAS inte gäller för anställda i företagsledande ställning krävs inte saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställningsavtalet. Anställda i företagsledande ställning har därmed inte samma anställningstrygghet som andra anställda har. Det är därför vanligt att man avtalar om en längre uppsägningstid och/eller att avgångsvederlag ska utgå om arbetsgivaren säger upp anställningen, dessa avtal kallas ibland VD-avtal. Vi rekommenderar att man avtalar om minst 6 månaders uppsägningstid och minst 6 månaders avgångsvederlag därutöver.

Övrig arbetsrättslig lagstiftning

Anställda i företagsledande ställning omfattas av övrig arbetsrättslig lagstiftning men omfattas oftast inte av villkoren i kollektivavtal. Därför behöver villkor som pension, sjuklön med mera regleras i det enskilda anställningsavtalet även om det finns kollektivavtal för övriga anställda. En inte helt ovanlig lösning är att arbetsgivaren och den anställde kommer överens om att villkoren i kollektivavtalet ska tillämpas i alla fall.

Exempel på avtal

Här finns exempel på anställningsavtal för dig som är VD eller innehar en ledande befattning.

I anslutning till avtalstexten får du kommentarer och rekommendationer. Du får även råd om vad avtalet bör innehålla vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Du får även råd om vad du bör tänka innan du skriver på. Anställningsavtalet innehåller även ett exempel på instruktion för vd-avtal. Exemplet är utformat utifrån det faktum att du inte omfattas av LAS och normalt sett inte heller av kollektivavtal.

Rådgivning och granskning av avtal

Kontakta rådgivningen för att få råd kring ditt anställningsavtal.