Gå till Innehållet

Om varsel och uppsägning vid arbetsbrist

Få reda på vad som gäller vid varsel och uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vilka regler finns enligt lag och vad ska du göra om du blir uppsagd?

Innehåll på sidan

Varsel om uppsägning

Vad är varsel?

Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar om att en större mängd uppsägningar på grund av arbetsbrist kommer att ske inom organisationen. Ett varsel är inte en uppsägning i sig. Det är först när du tar emot ett personligt besked om att du är uppsagd som din uppsägningstid börjar gälla.

Om du har blivit varslad och riskerar att bli uppsagd kommer du att bli kontaktad av ditt ombud för att du ska kunna bli rätt företrädd i förhandlingarna med din arbetsgivare. Finns det ingen förtroendevald på din arbetsplats – kontakta oss för ytterligare information om vad som gäller för dig.

Regler för varsel om uppsägning

En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler. Regler för varsel om uppsägning finns i främjandelagen. Arbetsgivaren ska enligt lag lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen, när i tiden arbetsgivaren måste utlysa varsel beror på antalet berörda medarbetare/arbetstagare.

Antal berörda arbetstagare  /  Senast tidpunkt för varsel

5–25  =  senast två månader före
26–100  =  senast fyra månader före
Fler än 100  =  senast sex månader före

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet berörda arbetstagare och tidsperiod för uppsägningarna. Akademikerföreningen och andra fackliga klubbar på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet som skickats till Arbetsförmedlingen.

Ett varsel är ingen uppsägning i sig. Det är först när du tar emot ett personligt besked om att du är uppsagd som din uppsägningstid börjar gälla.

Om du har blivit varslad och riskerar att bli uppsagd kommer du att bli kontaktad av ditt ombud för att du ska kunna bli rätt företrädd i förhandlingarna. Finns det ingen förtroendevald på arbetsplatsen vänder du dig till Akavias medlemsrådgivning för ytterligare information om vad som gäller för dig.

Har du frågor eller funderingar om varsel eller uppsägning kan du som medlem i Akavia kontakta oss för att få personlig rådgivning och arbetsrättsligt stöd antingen via mejl eller telefon.

Är du inte medlem kan du läsa mer om medlemskapet.

Skäl för uppsägning

När kan arbetsgivaren säga upp mig?

Uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare som omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) krävs att arbetsgivaren har sakliga skäl för uppsägning, oavsett om skälen är arbetsbrist eller personliga skäl.

Vad innebär uppsägning på grund av arbetsbrist?

Arbetsbrist är ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen.

Arbetsbrist betyder inte, som namnet felaktigt antyder, att det måste finnas brist på arbete. I begreppet ingår exempelvis neddragningar av arbetsstyrkan på grund av att lönsamheten är dålig, omorganisation av verksamheten på så sätt att arbetsgivaren beslutar att upphöra med viss verksamhet, ändra inriktning eller lägga ned verksamheten. Arbetsgivaren kan fatta beslut om organisatoriska förändringar eller nedläggning utan att företaget går dåligt. I offentlig verksamhet kan arbetsbristen röra sig om medelsbrist, det vill säga att medel som tidigare tilldelats till verksamheten upphör på grund av politiska beslut.

Vad innebär uppsägning på grund av personliga skäl?

Uppsägning på grund av personliga skäl har med arbetstagaren att göra. Det kan röra sig om samarbetssvårigheter, arbetsvägran, illojalitet, drogproblem, brottslighet gentemot arbetsgivaren och ibland även brottslighet utanför arbetsplatsen beroende på vilken förtroendeställning arbetstagaren har.

Inom privat verksamhet kan arbetsuppgifter och förtroendeställning beaktas på så sätt att arbetsgivaren inte behöver tåla att verksamheten riskerar att drabbas negativt när det gäller varumärke, goodwill eller ekonomiskt på grund av den anställdes agerande. Vid offentlig anställning beaktas även risken för att allmänhetens förtroende skadas.

Generellt gäller att ju högre upp i hierarkin du som arbetstagare befinner dig, desto svagare är anställningsskyddet, det vill säga desto mindre krävs för att sakliga skäl ska anses föreligga. Detta beror i hög grad på vilken förtroendeställning du har och gäller inte sällan även dig som i egenskap av specialist är i sådan förtroendeställning.

Vad gäller om jag är provanställd och arbetsgivaren vill säga upp mig?

Om din arbetsgivare vill avbryta din provanställning har hen att iaktta två veckors underrättelsetid enligt lag. Andra regleringar kan finnas i kollektivavtalet för din arbetsplats. Om arbetsgivaren väntar med beskedet efter det att tiden för provanställningen gått ut, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan som huvudregel avsluta en provanställning utan att ange sakliga skäl. En provanställning får dock inte avslutas av skäl som kan antas vara diskriminerande.

Vad gäller om jag är visstidsanställd och arbetsgivaren vill säga upp mig?

En visstidsanställning gäller till och med ett fast slutdatum och upphör när den anställningstiden som är avtalad går ut. Som regel finns det därför ingen uppsägningstid för en allmän visstidsanställning. Om inget annat är avtalat i anställningsavtalet eller kollektivavtalet kan alltså en visstidsanställning som inte är förenad med uppsägningstid inte sägas upp av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan dock häva visstidsanställningen med omedelbar verkan, vilket endast kan ske om du grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren.

Däremot, om det till exempel står ”tillsvidare dock längst till och med… (datum)” i ditt anställningsavtal, och att din anställning är förenad med uppsägningstid, så är det möjligt att bli uppsagd. Är det en uppsägning från arbetsgivarens sida ska det finnas sakliga skäl för att du blir uppsagd. Då gäller uppsägningstid enligt anställningsavtalet, kollektivavtal eller LAS. En visstidsanställning kan också avslutas i förtid om du och din arbetsgivare kommer överens om detta.

Särskilda regler för uppsägning om du är VD eller i företagsledande ställning

Observera att det inte krävs sakliga skäl för att säga upp dig om du är vd i företagsledande eller därmed jämförlig ställning, eftersom du inte omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Därför är det viktigt att ditt anställningsavtal som vd innehåller regleringar för uppsägning och uppsägningstid.

Innan uppsägning kan ske enligt lag

Vad behöver arbetsgivaren göra innan man tar beslut om uppsägning?

När det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist ska en omplaceringsutredning alltid genomföras innan en uppsägning kan ske. Även när det gäller uppsägningar på grund av personliga skäl ska detta normalt sett också ske. Det finns dock situationer där exempelvis förtroendet för arbetstagaren är så förbrukat att en omplacering i dessa fall inte skäligen kan krävas av arbetsgivaren.

Det finns vissa ordningsföreskrifter i LAS som måste följas inom statlig sektor och om de inte efterföljs medför det att uppsägningen blir ogiltig. Däremot gäller de inte för privat sektor eller kommunal sektor.

När det gäller statliga anställningar ska beslut om uppsägning på grund av personliga skäl fattas av en personalansvarsnämnd vid myndigheten. När det gäller högre tjänstemän såsom exempelvis ordinarie domare och professorer fattar Statens ansvarsnämnd beslut om skiljande från tjänsten, om omständigheterna är sådana att de bedöms räcka för ett avsked. Någon uppsägning av dessa befattningshavare kan inte ske. Beslutet om uppsägning eller skiljande från tjänsten ska på statens område vara skriftligt för att vara giltigt.

Förhandling med facket innan uppsägning

Innan arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackförbund. Det innebär fackförbund som har kollektivavtal med arbetsgivaren eller de fackförbund som de anställda är anslutna till.

I förhandlingen måste arbetsgivaren kunna förklara behovet till neddragning och göra en omplaceringsutredning, det vill säga pröva om det finns en vakant roll till den anställde vars roll dras in. Om det inte finns någon vakans ska det förhandlas kring turordningen mellan arbetsgivare och fack.

Turordningsregler – sist in först ut

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är huvudregeln att den som är sist anställd på en arbetsplats blir uppsagd före den med längre anställningstid. Om två medarbetare har lika lång anställningstid, har den som är äldst företräde till att fortsätta vara anställd. Däremot kan du även bli uppsagd om du inte har tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras i den framtida organisationen.

Arbetsgivaren har rätt att undanta tre personer från turordningen. Detta måste tas upp i förhandlingen med berörda fackförbund för att undantagandet ska gälla.

Akademikerföreningen eller den förhandlare som fått ärendet tilldelat sig, kommer att bevaka att dessa regler tillämpas på ett juridiskt korrekt sätt i förhandlingen.

Besked om uppsägning behöver vara skriftlig

När turordningen är fastställd, efter förhandling med facket, verkställer arbetsgivaren uppsägningarna. Om varslet leder till att du blir uppsagd gäller uppsägningstiden i kollektivavtalet, reglerna i LAS alternativt i ditt anställningsavtal.

Ta reda på din uppsägningstid

Du ska alltid få ett skriftligt besked om uppsägning som överlämnas till dig personligen, eller skickas i rekommenderat brev enligt LAS. Om du inte får uppsägningsbeskedet skriftligt kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig men uppsägningen kommer fortfarande att vara giltig, om du jobbar inom privat eller kommunal sektor. För statligt anställda måste däremot uppsägningen alltid vara skriftlig för att gälla, enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning. Har du semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter semestern upphörde.

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist ska det stå om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Vill du ha företrädesrätten måste du också anmäla det till arbetsgivaren.

Har du funderingar om ditt uppsägningsbesked, prata med ditt lokala fackliga ombud på din arbetsplats eller kontakta Akavias medlemsrådgivning.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd utifrån din situation och erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser till dina individuella behov.

Har du frågor eller funderingar om varsel eller uppsägning kan du som medlem i Akavia kontakta oss för att få personlig rådgivning och arbetsrättsligt stöd antingen via mejl eller telefon.

Är du inte medlem kan du läsa mer om medlemskapet.

Att göra om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist

  1. Kontakta din lokala Akademikerförening eller Saco-förening. Om det inte finns en lokal förtroendevald på din arbetsplats – kontakta oss.
  2. Förhandling med facket vid uppsägning – enligt lag måste din arbetsgivare förhandla med din lokala Akademikerförening eller Saco-förening och följa turordningsreglerna.
  3. Uppsägningen ska ske skriftligt och gäller från den dag du tar del av den.
  4. Din uppsägningstid regleras i arbetsplatsens kollektivavtal ditt, anställningsavtal eller i LAS.
  5. Får du ett erbjudande om en enskild överenskommelse att skriva på från din arbetsgivare? Kontakta oss innan du skriver på för att få rådgivning om vad som gäller i just ditt fall.
  6. Anmäl anspråk på företrädesrätt till återanställning skriftligt till arbetsgivaren.
  7. Om det finns omställningsavtal eller trygghetsavtal på din arbetsplats – anmäl tillsammans med din arbetsgivare att du vill ta del av omställningsstödet.
  8. Be att få ett tjänstgöringsbetyg från din arbetsgivare.
  9. På din första arbetslösa dag: registrera dig hos Arbetsförmedlingen, ansök om ersättning hos Akademikernas a-kassa och ansök om ersättning från den inkomstförsäkring du har via ditt medlemskap i Akavia.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Regler vid egen uppsägning

Få koll på vad som gäller för uppsägningstid, a-kassa och inkomstförsäkring om du säger upp dig från tillsvidareanställning, visstids- eller provanställning.

Överenskommelse om uppsägning

Få råd om utköp och ta del av en checklista för utköpsavtal. Om du får en överenskommelse om uppsägning – kontakta oss för individuella råd innan du skriver på.